Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 24 '14 deu>pol Altholzschirm osłona starodrzewu pro closed no
- Jul 30 '12 deu>pol Methylcyclohexan metylocykloheksan pro open no
4 Jun 1 '12 deu>pol Kornhaltigkeit wytrzymałość mechaniczna ziarna ściernego pro closed no
4 May 5 '12 deu>pol Polyacrylat-polyalkylacrylat-Crosspolymere usieciowane kopolimery poliakrylanu i poli(akrylanu alkilu) pro closed no
4 May 5 '12 deu>pol Hydroxyoctacosanylhydroxysterat hydroksystearynian hydroksyoktakozanylu pro closed no
4 Apr 22 '12 deu>pol Polyemulgator Emulgator polimerowy pro closed ok
4 Apr 3 '12 pol>deu energetyka komunalna kommunale Energieversorgung pro closed ok
4 Apr 1 '12 deu>pol Vergiftungsbild durch Blausäureentwicklung bestimmt. obraz zatrucia został określony na podstawie (ilości) powstałego cyjanowodoru pro closed ok
4 Apr 1 '12 deu>pol Überlebensrate współczynnik przeżycia pro closed ok
- Mar 8 '12 deu>pol Fuselalkohole niedogony pro just_closed no
4 Nov 15 '11 pol>deu 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol pro closed ok
4 Nov 15 '11 pol>deu Heksyl D-Glukozyd Hexyl-D-Glukosid pro closed ok
4 Nov 14 '11 pol>deu związki wybierające na bazie tlenu Bleichmittel auf Sauerstoffbasis pro closed ok
4 Nov 14 '11 pol>deu alkilobenzenosulfonian sodu Natriumalkylbenzolsulfonat pro closed ok
4 Nov 13 '11 pol>deu najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe maximal zulässige Momentankonzentration pro closed ok
4 Nov 12 '11 deu>pol über die Zeit jako funkcja czasu pro closed no
4 Nov 11 '11 pol>deu alfa-olefinosulfonian sodowy C14-16 C-14-16-Natriumalphaolefinsulfonat pro closed ok
4 Nov 11 '11 pol>deu oksyetylenowany siarczan alkilosodowy oxyethylenierter Alkylnatriumsulfat pro closed ok
4 Sep 19 '11 pol>deu lej w ziemi Erdtrichter pro closed no
4 Sep 1 '11 pol>deu górnowaryscyjskie spätvariskisch/spätvariszisch pro closed ok
4 Aug 20 '11 deu>pol piętro staroasyntyjskie altassyntische Stufe pro closed ok
4 Aug 23 '11 pol>deu olsy źródliskowe Schaumkraut-Erlenbruchwälder pro closed ok
4 Aug 19 '11 pol>deu nadzalewowy Auenterrasse pro closed ok
3 Aug 16 '11 deu>pol Schmettertouren trele pro closed no
4 Aug 2 '11 pol>deu aparatowy procesów chemicznych Chemieanlagenbediener pro closed no
4 Apr 30 '11 deu>pol Kalziumoctanat, Zinkoctanat kaprylan wapnia, kaprylan cynku pro closed ok
4 Apr 14 '11 deu>pol Hexamethylendiisocyanat, 1,4-butadiol diizocyjanian heksametylenu, 1,4-butanodiol (alkohol dihydroksylowy) pro closed no
4 Mar 13 '11 pol>deu śródpolny inmitten der Ackerflächen gelegen pro closed ok
4 Mar 12 '11 pol>deu pozostałości powytopiskowe lądoladu Toteiskessel/Toteislöcher pro closed ok
4 Dec 4 '10 deu>pol Weißschlag umaszczenie/ubarwienie tarcz skrzydeł pro closed no
4 Nov 7 '10 deu>pol auf eigenständig gewerbliche (ciepło/ciepła woda) przesyłane na odległość pro closed no
4 Nov 3 '10 pol>deu cel skladania/ cel zlożenia/ zlożenie Abgabegrund/Abgabe pro closed no
4 Sep 16 '10 pol>deu Suchy ó Trockeneis pro closed ok
4 Jun 26 '10 deu>pol Dampfschälerei parowanie/parzenie (wikliny) pro closed no
4 May 5 '10 deu>pol StAF Steueramtsfrau (urzędniczka w urzędzie skarbowym) pro closed no
- May 4 '10 deu>pol vorgelagerte Warenbewegung poprzedzający/wcześniejszy ruch towarów pro closed no
4 Apr 20 '10 deu>pol Abtragmittel Środek do usuwania powłok pro closed no
4 Mar 30 '07 deu>pol Mittelpunktschule Szkoła zbiorcza (dla kilku gmin) pro closed no
Asked | Open questions | Answered