Miejsce konferencji

Click here for English version

 

Urząd Miejski w Kaliszu

Adres: Główny Rynek 20, Kalisz 62-800, Polska
Telefon/Faks: +48-062-765-4369
Strona internetowa: http://www.kalisz.pl/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwszy kaliski ratusz wybudowano w 1360 roku. Był to jeden z najbardziej imponujących barokowych budynków w Polsce. Niestety pożar pochłonął większość śródmieścia w 1792 roku, a dwa stulecia później wojska niemieckie zdemolowały kolejny budynek wraz z początkiem I wojny światowej. Ratusz odbudowano w 1925 roku według projektu Sylwestra Pajzderskiego. Mechanizm zegarowy był bardzo nowoczesny jak na tamte czasy. Tarcza zegara ma 3 metry średnicy.
 

O Kaliszu

Kalisz z 110-tysięczną populacją jest największym miastem w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Uważany jest za najstarsze miasto w Polsce. W II wieku naszej ery o Kaliszu wspominał grecki geograf Klaudiusz Ptolemeusz, jako że "Kalisia" leżała na Szklaku Bursztynowym łączącym Rzymskie Imperium z Morzem Bałtyckim. W przeszłości Kalisz dotykały powodzie, pożary oraz zawirowania historii.

Kalisz włączono do Prus podczas rozbioru Polski. Jednakże po klęsce Napolena na froncie wschodnim, miasto zostało przejęte przez Cesarstwo Rosyjskie, które następnie sprawowało kontrolę nad nim przez ponad 100 lat. Ogólnie rzecz biorąc, Kalisz był miastem granicznym między Polską a Niemcami przez wiele wieków. Wraz z wybuchem I wojny światowej bliskość granicy okazała się zgubna dla Kalisza. W ciągu kilku dni wojska niemieckie spaliły prawie całe miasto. Była to jedna z największych katastrof w historii Kalisza. Odbudowa zajęła wiele lat. Niestety po niemieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku bliskość granicy po raz kolejny miała dla Kalisza tragiczne skutki. Miasto zostało zdobyte przez Wermacht i włączone do Nazistowskich Niemiec. 

Pomimo że wojny odcisnęły głebokie piętno na Kaliszu, miasto odżyło i zachowało ślady przeszłości. Dzisiejszy Kalisz jest po Poznaniu najważniejszym gospodarczym i społeczno-kulturowym centrum Wielkopolski.

 

Miejsca, które warto zobaczyć w Kaliszu

 

  • Baszta "Dorotka"

Zbudowana pod koniec XIV wieku baszta jest pozostałością umocnien obronnych, pełniła też rolę więzienia. Legenda głosi, że starosta zamku kaliskiego, chcąc ukarać swoją córkę Dorotę, która zakochała się w szewczyku, wtrącił dziewczynę do wieży. Tam zmarła ona z głodu. Później w baszcie zamykano występne dziewczęta, które z czasem, podobnie jak i samą budowlę, zaczęto nazywać "Dorotkami".

  • Kaliski Gród Piastów na Zawodziu

Rezerwat acheologiczny powstał w miejscu pierwotnej lokacji grodu. O przeszłości tego miejsca świadczą liczne wykopaliska archeologiczne. Dzięki przeprowadzonym w 2007 roku pracom rekonstrukcyjnym, odtworzono elementy obronne, chaty, zrekonstruowano fundamenty romańskiej kolegiaty. Na terenie grodu organizowane są liczne imprezy i widowiska plenerowe.

  • Katedra p.w. św. Mikołaja

Pierwsza świątynia gotycka p.w. św. Mikołaja zbudowana została w XIII wieku. Na przestrzeni wieków kościół był świadkiem wielu wydarzeń z życia kraju, a przede wszystkim miasta Kalisza. Tutaj modlił się Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. W kościele św. Mikołaja został ochrzczony Adam Asnyk, a Maria Konopnicka z domu Wasilewska zawarła w tej świątyni związek małżeński z Jarosławem Konopnickim. W 1992 roku Jan Paweł II podniósł kościół do rangi katedry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venue

 

Kalisz City Hall

Address: Old Market Square 20. Kalisz 62-800, Poland
Phone/Fax: +48-062-765-4369
 
 
 
 
 
 
The first City Hall was built in 1360. It was one of the most impressive baroque buildings in Poland. Unfortunately, fire destroyed a great part of the city centre in 1792, and two centuries later German forces demolished the next building at the beginning of World War I. It was rebuilt in 1925 according to Sylwester Pajzderski's project. The clock mechanism was highly advanced fot that time. The clock face has a diameter of 3 metres.
 

About Kalisz

Kalisz, with its 110-thousand population, is the biggest city in the south-eastern part of Greater Poland. It is considered the oldest city in Poland. In II century A.D. Greek geographer Claudius Ptolemeus mentioned a town Calisia as it was located on the Amber Trail, which connected the Roman Empire with the Baltic Sea. In the past Kalisz was affected by floods, fires and turmoil of history. 

Kalisz was annexed by Prussia during the partition of Poland. However, after Napoleon's defeat on the Eastern front, it was taken over by Imperial Russia, which subsequently controlled the city for more than 100 years. Generally Kalisz was a border city between Poland and Germany for centuries. With the outbreak of World War I, the proximity of the border proved disastrous for Kalisz. In a few days it was almost completely burned down by German forces. It was one of the biggest catastrophies in the history of the city. It took years to rebuild the city. Unfortunately, after the German invasion of Poland in 1939, the proximity of the border proved disastrous once again. Kalisz was captured by the Wermacht and annexed by Nazi Germany.

Although wars left their distinctive mark on Kalisz, it revived and managed to preserve many remnants of its past. Today's Kalisz is, after Poznań, the most important economic and socio-cultural centre of Greater Poland.

 

Things to see in Kalisz 

 

  • "Dorotka" Tower

Constructed at the end of 14th century is the remains of defensive fortifications, it also served as a prison. There is a legend telling a story of the starost of Kalisz, who wanted to punish his daughter Dorotka as she fell in love with a shoemaker. He imprisoned her in this tower where she died. Later, wicked girls were imprisoned there and called Dorotka as the tower itself.

  • Kalisz Piast Castle

The Piast settlement in Zawodzie - archeological reserve was formed in the original castle location. Numerous archeological excavations are the sign of the place's past. With reconstruction works carried out in 2007, defensive elements and cottages were reconstructed as well as the foundations of Roman collegiate church. Many spectacular events are organized in the Piast settlement.

  • St. Nicholas Cathedral Church

The first gothic St. Nicholas Church was constructed in 13th century. Over the centuries the church witnessed many country and Kalisz events. Casimir the Great and Wladyslaw Jagiello prayed here. Adam Asnyk was baptized here and Maria Konopnicka married Jaroslaw Konopnicki. In 1992 John Paul II raised the church to cathedral rank. 

 


Overview »