Członek od May '19
Powitanie wideo


Języki robocze:
polski > angielski
angielski > polski

Kamila Ołtarzewska
tłumacz ustny i pisemny od roku 2000

Warsaw, Mazowieckie, Polska
Czas lokalny: 15:27 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
23 positive reviews
(7 unidentified)

3 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
What Kamila Ołtarzewska is working on
info
Dec 25, 2020 (posted via ProZ.com):  Between December 23rd to 24th translated a clinical study from Polish to English, 2,545 words. ...more, + 9 other entries »
Total word count: 1885

  Display standardized information
Typ konta Translation agency/company employee or owner
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje
This person is listed as an employee of:
Usługi Translation, MT post-editing, Subtitling, Website localization, Editing/proofreading, Interpreting, Transcreation
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Prawo: cła i podatkiRachunkowość
Finanse (ogólne)Biznes/handel (ogólne)
EkonomiaNieruchomości
Prawo (ogólne)Prawo: umowy
Prawo: patenty, znaki towarowe, prawa autorskieZarządzanie

Stawki
polski > angielski - Stawki: 0.05 - 0.08 EUR za słowo / 45 - 46 EUR za godzinę
angielski > polski - Stawki: 0.05 - 0.08 EUR za słowo / 45 - 46 EUR za godzinę
Conditions apply
Preferowana waluta USD
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 533, Odpowiedzi na pytania 443, Zadane pytania 38
Oceny tego użytkownika w bazie Blue Board  14 opinii

Payment methods accepted MasterCard, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 9
polski > angielski: Invitation to cooperation
Tekst źródłowy - polski
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do naszej rozmowy przesyłam krótkie podsumowanie.

Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach kilku programów operacyjnych. W większości przypadków fundusze rozdysponowywane są w ramach konkursów, gdzie o szansach na otrzymanie dotacji decydują punkty przyznane podczas oceny merytorycznej.

Działanie 5.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach programu planowane do dofinansowania inwestycje muszą pociągać za sobą:
- wzrost zatrudnienia,
- wzrost obrotów firmy (min. 10% - 30%),
- wdrożenie do produkcji nowych lub udoskonalonych produktów.
Inwestycje tutaj muszą polegać na doposażeniu zakładu w środki produkcji, którą pociągną za sobą zwiększenie mocy produkcyjnych i pozwolą wprowadzić do oferty firmy nowy lub udoskonalony produkt (najlepiej to i to).
Inwestycja polegająca na zakupie samego systemu zarządzania produkcją lub logistyką w zakładzie nie spełni bezpośrednio powyższego. Niniejszy system mógłby być dodatkowym elementem projektu – jednak nie stanowić jego sedno.

Wyżej wymienione kryteria są najważniejsze co bezpośrednio przekłada się w podczas oceny projektów na szanse odniesienia sukcesu. Dodatkowymi kryteriami są: wpływ na środowisko, zwiększenie eksportu, zastosowanie nowych technologii oraz technologii informatycznych w działalności firmy.

Instytucja rozdysponująca fundusze unijne zwiększa również oczekiwania w stosunku do firm dużych, wymagając dłuższego okresu trwałości projektu – 5 lat (w którym musimy utrzymać założone wskaźniki na nie zmienionym poziomie) oraz wykazania istotnego wpływy inwestycji na region (w Państwa przypadku możliwe to jest tak naprawdę tylko przy dużym wzroście zatrudnienia).

Chciałbym zaznaczyć, że poza inwestycjami firma może ubiegać się o dofinansowanie:
- udziału w targach i misjach,
- promocji produktów oraz firmy na rynkach zagranicznych,
- szkoleniach pracowników (prawie w dowolny zakresie).

Firma xx działa od ponad 5 lat i jest liderem na lokalnym rynku doradztwa unijnego. Mamy duże doświadczenie i skuteczność w aplikowaniu o fundusze unijne. W zeszłym roku pozyskaliśmy ponad 100 dotacji. Wiemy jak projekty powinny wyglądać aby miały szanse na dofinansowanie.

Zapraszamy do współpracy.
Tłumaczenie pisemne - angielski
Dear Sir or Madam,

With respect to our conversation I send you a short summary.

Companies may apply for investment subsidies under a few operational programmes. In most cases, the funds are disposed of through competitions, in which the odds of receiving a subsidy are determined by points awarded during content-related assessment.

Competition 5.2.2 of the Regional Operational Programme.

Under the programme, the investments planned to be subsidised must entail:
- employment growth
- a rise of company turnover (minimum of 10-30%)
- implementing new or improved products for production.
Investments here have to consist in supplying the establishment with means of production, which implies increasing the productive capacities and adding a new or improved product (optimally both) to the company’s offer.
An investment consisting in the purchase of a production or logistics management system in an establishment alone will not directly fulfill the above condition. This system could be an additional element of the project – however it could not constitute its heart.

The aforementioned criteria are the most important, which directly translates on the odds of succeeding during the assessment of the projects.
The additional criteria include: the influence on the environment, the increasing of export, using new technologies and information technologies in the activity of the company.

The institution disposing of the EU funds also increases its expectations with respect to large companies by demanding a longer duration of the project – 5 years (during which we have to maintain the assumed indicators at an unchanged level) and proving a substantial influence of the investment on the region (in your case it is, in fact, only possible in the case of a large employment growth).

I would like to point out that apart from investments, the company may apply for subsidies concerning:
- participation in fairs and missions,
- promotion of products and the company in foreign markets,
- worker training (within almost any scope).

The company Lech Consulting has existed for over 5 years and is the leader of the local EU consulting market. We have large experience and we have proved effective in applying for EU funds. Last year we have obtained over 100 subsidies. We know what projects should look like to stand a chance of subsidising.

Welcome to cooperation.
polski > angielski: Safety Data Sheet
General field: Nauki ścisłe
Detailed field: Biologia, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia
Tekst źródłowy - polski
-Dicumyl Peroxide: In a developmental toxicity study according to OECD 414, dicumyl peroxide was administered to 24 pregnant female WISTAR rats per dose by oral gavage at dose levels of 0, 50, 150 and 450 mg/kg bw/day from day 5 through 19 of gestation. The highest administered dose elicited pronounced maternal toxicity, including death, piloerection, reduced activity, coldness, paleness, vaginal bleeding and hypotonicity, enlarged adrenals and spleen and blood in the uterus, markedly reduced food consumption, lower body weight, markedly reduced body weight gain and weight loss as well as markedly reduced corrected body weight and body weight gain. Effects of the highest dose on embryos included increased post implantation loss (and lower number of viable foetuses), a decreased foetal weight, an increased percentage of foetuses with body weight retardation, malrotated fore-and hindlimbs as well as skeletal malformations of the pectoral girdle and extremities, increase of skeletal variations and placentas with dark brownish discoloration or fibrinoid degeneration possibly due to the marked maternal toxicity. (NOAELmaternal toxicity=150mg/kg bw/day, NOAELdevelopmental toxicity=150mg/kg bw/day, LOAELmaternal toxicity=450mg/kg bw/day, LOAELdevelopmental toxicity=450mg/kg bw/day, NOELmaternal toxicity=50mg/kg bw/day) (OECD TG 414, GLP)
Tłumaczenie pisemne - angielski
W studium toksyczności rozwojowej, wg. OECD 414, Dwutlenek Dikumylu podano doustnie 24 szczurzycom WISTAR w dawkach na poziomie 0, 50, 150 and 450 mg/kg mc/dziennie od piątego do dziewiętnastego dnia ciąży. Najwyższa podana dawka wywołała wyraźną toksyczność względem matek, takie jak śmierć, piloerekcję, zmniejszenie aktywności, obniżoną ciepłotę ciała, bladość, krwawienia pochwowe i hipertoniczność, powiększone nadnercza i śledzionę, krew w macicy, znacznie zmniejszoną konsumpcję pokarmu, niższą wagę ciała, znacznie zmniejszony przyrost masy ciała i spadek wagi, jak również znacznie zmniejszona skorygowana masa ciała i przyrost wagi. Skutki najwyższej dawki na zarodki obejmowały zwiększoną liczbę obumarłych zarodków po zagnieżdżeniu (i niższą liczbę możliwych do funkcjonowania płodów), zmniejszoną wagę płodów, zwiększony odsetek płodów z obniżeniem masy ciała, malrotacie kończyn przednich i tylnych, jak również malformacje szkieletowe pasa barkowego i nasilenie skrajności, wzrost rozbieżności szkieletowych i łożysk z ciemnymi, brązowawymi przebarwieniami czy prawdopodobieństwa zwyrodnienia włóknikowatego spowodowanego znaczną toksycznością względem matek.

Niedostępny
- Sadza: · W 90-dniowym badaniu podprzewlekłej toksyczności inhalacyjnej na szczurach, nie było znaczących działań niepożądanych. (OECD TG 413)
- Dwutlenek Dikumylu: · Dwutlenek Dikumylu (Nr CAS 80-43-3) spowodował ślinienie, zmiany masy ciała i przyrost masy ciała, w wykorzystaniu paszy, parametrach kliniczno-chemicznych (aktywność Alat, aktywność GGT, bilirubina całkowita, azot mocznikowy we krwi, kwas żółciowy lub zwiększona absorpcja kanalikowa) i waga narządów (wątroba i nerki) po doustnym podaniu wielokrotnym samicom i samcom szczurów. (NOAEL=80mg/kg m.c./dzień, LOAEL=320mg/kg mc/dzień) (OECD TG 408, DPL) · W 90-dniowym badaniu podprzewlekłej toksyczności pokarmowej na szczurach, u obu płci zaobserwowano przyrost masy ciała i ślinienie.
Badanie histopatologiczne wykazało u obu płci przerost, zwyrodnienie hepatocytów. (NOAEL=60mg/kg m.c./dzień(nominalny), LOAEL=200mg/kg m.c./dzień(nominalny)) (OECD TG 407, DPL)
polski > angielski: A mortgage deed (excerp)
General field: Prawo/patenty
Detailed field: Prawo: umowy
Tekst źródłowy - polski
OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI
____________ działająca imieniem i na rzecz ___________ oświadcza, że Mocodawca jest właścicielem w całości nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr ____ (…)
Rep. A nr ____/____, dla której w Sądzie Rejonowym w XYZ VII Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ___.
_____________ działająca imieniem i na rzecz _____ oświadcza, że Mocodawca jest stanu wolnego oraz podaje, że opisana nieruchomość lokalowa wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, w szczególności nie jest przedmiotem najmu ani innej umowy obligacyjnej oraz, że nie toczą się w stosunku do niej jakiekolwiek postępowania, zawarcie niniejszej umowy nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli sprzedającego i nie uniemożliwia całkowicie lub częściowo zadośćuczynieniu roszczeniom osób trzecich, Sprzedający nie jest poza zawartą z Kupującymi, stroną żadnej obowiązującej lub niewykonanej umowy lub porozumienia, które uniemożliwiłyby lub utrudniły zawarcie i wykonanie niniejszej umowy oraz, że opisany stan prawny nieruchomości do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie, (…)
Tłumaczenie pisemne - angielski
DECLARATION ON ESTABLISHMENT OF A MORTGAGE ON REAL PROPERTY

____________ acting in the name and on behalf of ___________ represents that Principal is the owner in its entirety of the property constituting self-contained residential premises nr ____ (…)
Roll of Deeds. A no ____/____, whereto the land and mortgage register no. ___ is kept at Land and Mortgage Division no. 7 of District Court in Poznan.
_____________ acting in the name and on behalf of _____ represents that Principal is single and states that the described residential premises are free of any third party encumbrances, liens or claims, including those undisclosed in the land and mortgage register, specifically are neither the subject of a lease, bond agreement nor are the subject of any pending third party proceedings against it, concluding this deed shall neither be detrimental to Seller’s Creditors nor does it prevent in part or in whole the relief of third party claims. Seller shall not be, apart from the one concluded with the Buyer, a party to any binding or unperformed contract or agreement rendering the conclusion and execution of this deed impossible or difficult, as well as that the described legal status of the real property has not been altered to this day, (…)
polski > angielski: Pulmonary Disease
General field: Medycyna
Tekst źródłowy - polski
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), charakteryzuje się utrudnieniem przepływu powietrza w drogach oddechowych z objawami kaszlu, duszności wysiłkowej, odkrztuszania i świstów. Obturacja jest niecałkowicie odwracalna, zwykle postępująca i przebiega z nieprawidłową odpowiedzią zapalną na czynniki drażniące. POChP jest szóstą co do częstości przyczyn zgonów a dwunastą na liście chorobowości na świecie; jest również częstą przyczyną hospitalizacji, na przykład w USA ocenianą na około 2%. W zaawansowanym POChP, którego leczenie wymaga przewlekłej domowej tlenoterapii, pięcioletnie przeżycie obserwuje się u 21% pacjentów. Wskaźniki śmiertelności z powodu tej choroby mają tendencję wzrostową, przy czym niepokojący jest rosnący udział kobiet (10% wzrost w latach 1995-1998 w USA) (1).
Niepomyślne rokowanie w POChP wynika głównie z postępującego przebiegu choroby w obrębie układu oddechowego i układu krążenia. Do wskaźników kliniczno - laboratoryjnych o negatywnym znaczeniu rokowniczym należą między innymi rozstrzenie oskrzeli, obniżone wartości badania spirometrycznego, obniżone stężenie parcjalne tlenu , niskie stężenie albumin w surowicy, obniżony poziom hemoglobiny (2).
Ostatnio coraz częściej poruszany jest temat zaburzeń metabolicznych w POChP. Zjawisko nadmiernej utraty masy ciała jako obciążającego czynnika rokowniczego w zaawansowanej przewlekłej chorobie płuc zostało opisane po raz pierwszy w latach sześćdziesiątych (3). Przez długie lata uznawano kacheksje za element mechanizmów adaptacyjnych chorych na POChP, ujawniających się w końcowym, nieodwracalnym stadium choroby. W badaniach retrospektywnych wykazano jednak, ze niski wskaźnik masy ciała jest istotnym czynnikiem obciążającym rokowanie, niezależnie od wieku czy od wskaźników czynności płuc takich jak pO2 i FEV1. Przy wartościach BMI niższych od 25 kg/m2 śmiertelność rośnie (4,5), przy czym niska masa ciała jest czynnikiem ryzyka niezależnym od stopnia zaawansowania choroby. W łagodnej i umiarkowanie zaawansowanej POChP lepiej rokują pacjenci o prawidłowej masie ciała lub z nadwagą.
Tłumaczenie pisemne - angielski
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by obstructing the air flow in the respiratory tract with the symptoms of cough, dyspnoea on exertion, choking and wheezing. The obstruction is not entirely reversible, usually progressive and it proceeds with an abnormal inflammatory response to irritating factors. COPD is the sixth most common cause of death and the twelfth on the list of morbidity in the world; it is also a frequent reason of hospitalisation, e.g., in the U.S., estimated at around 2 percent. 21 percent of patients with advanced COPD, whose treatment requires chronic domestic oxygen therapy, stay alive for five years. The mortality rates for this disease are prone to rise, while worryingly, the participation of women is increasing (a rise of 10 percent between 1995 and 1998 in the U.S.) (1).
An unfavourable prognosis in COPD follows mainly from progressing course of the disease within the pulmonary and the cardiovascular system. Clinical quality indicators in laboratory medicine of a negative prognostic outcome include, among others, bronchodilation, declined spirometry values, a decreased partial oxygen concentration, a decreased albumin concentration in plasma and a decreased level of haemoglobin (2).
The subject of metabolic disorders in COPD has been recently discussed ever more frequently. The phenomenon of excessive body weight loss as an aggravating prognostic factor of advanced chronic obstructive pulmonary disease was first described in the ninety-sixties (3).
For long years cachexia had been considered as an element of adaptive mechanisms of those suffering from COPD, which reveal themselves in the final, irreversible stage of the disease. However, in the retrospective research it was demonstrated that low body mass index was an essential prognosis aggravating factor, regardless of the age or pulmonary function tests, such as pO2 or FEV1. At the BMI values lower than 25 kg/m2, mortality rises (4, 5), while a low body mass is a risk factor independent of the disease status. With mild and moderately advanced COPD, overweight patients and those whose body weight is correct or who are given better prognoses.

angielski > polski: Komisja Europejska Nakłada Cła na Innowacje w Sektorze Nowoczesnych Technologii
General field: Biznes/finanse
Detailed field: IT (technologia informacyjna)
Tekst źródłowy - angielski
European Commission Taxing Innovation in ICT Sector

The European Commission (EC) is on a path that will seriously dilute the value of the Information Technology Agreement (ITA), a key WTO agreement that has spurred worldwide innovation, productivity, trade and investment. The EC is threatening to reintroduce duties (or in some cases has already reintroduced duties) on a variety of ITA products, under the guise that the products have new functions that did not exist at the time the ITA was signed. The EC’s rationale that technological advances in covered products justify its actions is particularly troubling; it would, by definition, subject almost any IT product to dutiable treatment and inevitably lead to the substantial erosion of the ITA. The EC’s actions must be met with a forceful and timely response.

The ITA has been one of the key catalysts for the growth of world trade over the past decade, expanding access to the IT products that power the global economy, increasing supply chain efficiencies, increasing productivity for the many downstream industries that depend on IT products, enabling the growth of high-tech sectors in many developing and developed countries, lowering prices for consumers, and facilitating worldwide digitalization. The products covered by the ITA include office productivity equipment (e.g., printers, fax machines, computers), telecommunications equipment, electronic components, semiconductors and semiconductor manufacturing equipment.

Unfortunately, the EC is threatening to apply, or already has applied, duties on imports of newer versions of ITA products, on the grounds that the addition of functions to these products requires customs reclassification. In some cases, the Commission has announced new duties, but then put in place duty suspensions that are temporary and arbitrary. The EC’s actions have affected LCD monitors, multi-function printers, set-top boxes, and other products, such as digital cameras, will likely be affected in the future.

The EC’s actions are contrary to the spirit and letter of the ITA, which requires its 69 signatories to bind and eliminate duties on covered products wherever they are classified. Duty suspensions, even if provided, do not cure these infirmities. As governments stated in the ITA itself, “Each party’s trade regime should evolve in a manner that enhances market access opportunities for information technology products.”

Left unchallenged, the EC’s actions could set a negative precedent and undermine the future success and relevance of the ITA. The ensure the current and future integrity of the ITA, the EC’s actions must not go unchecked. While the U.S. high-tech industry remains hopeful for a the successful conclusion of an Electronics Sectoral in the Non-Agriculture Market Access (NAMA) talks of the Doha Development Round, we expect all ITA signatories to uphold their current ITA commitments.

Tłumaczenie pisemne - polski
Komisja Europejska (KE) zmierza do poważnego rozwodnienia wartości Porozumienia o Technologii Informatycznej (PTE), kluczowego porozumienia Światowej Organizacji Handlu, które pobudziło innowacje, produktywność, handel i inwestycje na świecie. KE grozi ponownym wprowadzeniem (a w niektórych przypadkach już przywróciła cła) na szereg produktów ITA pod pretekstem, że mają one nowe funkcje, które nie istniały w momencie podpisania ITA. Szczególnie niepokojące jest uzasadnienie przez KE swych działań osiągnięciami technologii; z definicji poddałoby ono niemalże każdy produkt IT ocleniu i nieuchronnie prowadziło do znacznej erozji ITA. Działania KE muszą się w porę spotkać ze stanowczą reakcją.
Przez ostatnią dekadę ITA jest jednym z kluczowych katalizatorów wzrostu światowego handlu poprzez zwiększanie dostępu do produktów IT napędzających globalną gospodarkę, efektywność łańcucha dostaw, produktywność wielu gałęzi przemysłu przetwórczego zależnych od produktów IT, umożliwiając wzrost sektorów Hi-tech w wielu rozwijających się i rozwiniętych krajach, obniżając ceny dla konsumentów i ułatwiając światową cyfryzację. Wśród produktów objętych lTA znajdują się sprzęt biurowy (np. drukarki, faksy, komputery), urządzenia telekomunikacyjne, podzespoły elektroniczne, półprzewodniki i sprzęt do produkcji półprzewodników.

Niestety, KE grozi wprowadzeniem lub już wprowadziła cła na import nowych wersji produktów ITA uzasadniając, że dodanie funkcji do tych produktów wymaga zmiany klasyfikacji celnej. W niektórych przypadkach Komisja ogłosiła nowe cła, lecz następnie czasowo i arbitralnie je zawiesiła. Działania KE dotyczyły monitorów LCD, drukarek wielofunkcyjnych, dekoderów STB, a innych produktów, takich jak kamery cyfrowe, będą najprawdopodobniej dotyczyły w przyszłości.
Działania KE są sprzeczne z duchem ITA i jego literą, które zobowiązują jego 69 sygnatariuszy do wywiązywania się i eliminowania ceł na gdziekolwiek sklasyfikowane produkty nim objęte. Zawieszenia ceł, nawet jeśli je zastosować, nie są lekarstwem na te słabości. Jak stwierdziły rządy w samym ITA, „system handlowy każdej ze stron winien ewoluować w sposób zwiększający produktom technologii informacyjnej możliwości dostępu do rynku”. Jeżeli nie zostaną zakwestionowane, działania KE mogłyby stworzyć negatywny precedens, podważając przyszły sukces i znaczenie ITA. Dla zapewnienia jego obecnej i przyszłej nienaruszalności, działania KE nie mogą być pozostawione bez kontroli. Podczas gdy przemysł Hi-tech USA nie traci nadziei na zwieńczenie sukcesem rozmów dotyczących Sektora Elektronicznego podczas poświęconej Dostępowi do Rynków Nierolnych (NAMA) części dauhańskiej rundy rozwojowej, oczekujemy, ze wszyscy sygnatariusze ITA podtrzymają swe obecne zobowiązania ITA.
polski > angielski: A Survey (in the Polish language encrypted by back/machine translation) - menopausal symptoms
General field: Medycyna
Detailed field: Marketing/badania rynku
Tekst źródłowy - polski
ma swoje tzw widzi mi sie i trudno rozumie innych moze nawet jest troche zobojetnialy i byc moze nie rozumialby tego

Niestety poszukiwania w internecie czasami daj? wi?cej wiedzy ni? lekarze. Nie nale?y rezygnowa?. Dermatolog s?abo mi doradzi? w sprawach suchej skóry ( zachowa?a si? wobec mnie lekcewa??co) Ginekolog - wykaza? empati? ale n ie pomóg?. Jednak warto dr??y? temat do skutku
-zeby sie nie martwila
Przyjmowa? leki lub suplementy, przyj?? z godno?ci? ten team w ?yciu
Tłumaczenie pisemne - angielski
He has his fancies and finds it hard to understand others, maybe he is a little indifferent and maybe he would not understand that.

Unfortunately, sometimes browsing the Internet sometimes yields more knowledge than doctors. One should not give up. A dermatologist advised me badly on my dry skin (was disrespectful) A gynecologist showed empathy but did not help. However, it is worth scrutinizing the topic until you succeed
- not to worry
To take medicines or supplements, to accept this stage in life with dignity.

angielski > polski: User's manual for a mobile phone
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Telekomunikacja
Tekst źródłowy - angielski
Warning – Emergency calls may not connect if access to carrier network is not available, even when Wi-Fi calling is on.
Tłumaczenie pisemne - polski
Uwaga - Połączenia alarmowe mogą nie być łączone w przypadku niedostępności sieci operatora, nawet gdy połączenia Wi-Fi są włączone.
angielski > polski: Programming
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Automatyka i robotyka
Tekst źródłowy - angielski
Follow these steps to establish the bottom and the top output limits. Limits are used as a visual control verification that the system is operating within the proper adjustments.
Note: the SFAB sensor display will flash every time the detected values exceed the set limits.
Ensure that the sensor is properly connected and the operating voltage is on.
Tłumaczenie pisemne - polski
Przejdź następujące kroki dla ustalenia dolnych i górnych limitów wyjściowych. Limity stosuje się dla wizualnego sprawdzenia, czy system działa w granicach odpowiednich ustawień.
Uwaga: wyświetlacz czujnika SFAB będzie migał za każdym razem, gdy odczytane wartości będą poza ustalonymi limitami.
Upewnij się, że czujnik jest prawidłowo podłączony i jest pod napięciem zasilania.
angielski > polski: Subcontracting agreement
General field: Prawo/patenty
Detailed field: Prawo: umowy
Tekst źródłowy - angielski
Art. 26 Final provisions
a) All supplements and amendments as well as the rescission of this Framework Agreement including this provision and all deviating agreements affecting this Framework Agreement must be in writing in order to be valid. This shall also apply to any waiver of this written form requirement.
b) Subsidiary agreements have not been made.
c) The invalidity or unenforceability of individual provisions of this Framework Agreement shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions. A legally effective provision that approximates the economic effect of the invalid or unenforceable provision as closely as possible shall be deemed to have been concluded in lieu of the invalid or unenforceable provision.
Tłumaczenie pisemne - polski
Art. 26 Postanowienia końcowe
a) Wszystkie załączniki i poprawki, jak również anulowanie niniejszej Umowy Ramowej, włączając niniejsze postanowienie i wszystkie odbiegające umowy mające wpływ na niniejszą Umowę Ramową dla swej ważności wymagają formy pisemnej. To samo dotyczy każdego odstąpienia od tego wymogu formy pisemnej.
b) Dodatkowych umów nie zawarto.
c) Nieważność lub niewykonalność poszczególnych warunków niniejszej Umowy Ramowej nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków. Prawomocny warunek przybliżający skutek gospodarczy nieważnego lub niewykonalnego warunku w możliwie największym stopniu uznaje się jako zawarty w zastępstwie nieważnego lub niewykonalnego warunku.

Glosariusze accounting, art, business, legal, medical, social, technical
Wykształcenie Other - Interdisciplinary Post-Diploma Translators and Interpreters Studies at University of Warsaw (an Extramural Programme at the Faculty of Linguistics 2007/2008)
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 14. Zarejestrowany od: Apr 2010. Członek od: May 2019.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji N/A
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS, Subtitle Edit, Subtitle Workshop
CV/Resume angielski (DOCX), polski (DOCX)
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Network with other language professionals
 • Find trusted individuals to outsource work to
 • Build or grow a translation team
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Learn more about interpreting / improve my skills
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Transition from freelancer to agency owner
 • Buy or learn new work-related software
 • Improve my productivity
Bio
Translation (esp. legal and business) interpreting, editing, verification.
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 534
Punkty PRO: 533


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski308
polski > angielski225
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Prawo/patenty273
Biznes/finanse77
Medycyna61
Technika/inżynieria40
Inne30
Punkty w 4 innych dziedzinach >
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Prawo (ogólne)173
Prawo: umowy108
Medycyna (ogólne)50
Finanse (ogólne)49
Mechanika/inżynieria mechaniczna28
Biznes/handel (ogólne)20
Prawo: cła i podatki16
Punkty w 16 innych dziedzinach >

Zobacz wszystkie punkty >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects1
With client feedback0
Corroborated0
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Translation1
Language pairs
angielski > polski1
Specialty fields
Other fields
Słowa kluczowe: polski, Polish, English, angielski, law, prawo, legal, prawniczy, economic, ekonomiczny


Ostatnia aktualizacja profilu
Jan 12More translators and interpreters: polski > angielski - angielski > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Szukaj terminu
 • Praca
 • Forum
 • Multiple search