Członek od Jun '20

Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski

Marek Robak-Sobolewski
Ideogram

Czas lokalny: 13:36 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
Typ konta Tłumacz i zleceniodawca, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, Transcription, Project management
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Biznes/handel (ogólne)Ekonomia
RachunkowośćPrawo: umowy
Finanse (ogólne)Zarządzanie

Stawki
angielski > polski - Stawki: 0.05 - 0.10 USD za słowo / 17 - 25 USD za godzinę
polski > angielski - Stawki: 0.05 - 0.10 USD za słowo / 17 - 25 USD za godzinę
Conditions apply
KudoZ (PRO) Odpowiedzi na pytania 3, Zadane pytania 7
Payment methods accepted Visa, Przelew, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
polski > angielski: Konkurencyjność - Rolnictwo
General field: Biznes/finanse
Detailed field: Rolnictwo
Tekst źródłowy - polski
Streszczenie
Pierwsze lata naszego członkostwa w Unii Europejskiej zaznaczyły się niezwykle szybkim wzrostem obrotów polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, zarówno eksportu, jak i importu. W wyniku takiego rozwoju sytuacji Polska z importera netto produk-tów rolno-spożywczych przekształciła się w ważnego eksportera netto. Wejście w struktury Wspólnego Rynku Europejskiego okazało się zatem dla polskiego sektora żywnościowego korzystne. Dotychczasowym źródłem przewag konkurencyjnych na rynku unijnym i świato-wym były przede wszystkim przewagi kosztowo-cenowe. Wzrost koncentracji przemysłu spożywczego, rosnące znaczenie podmiotów zagranicznych na polskim rynku żywnościowym, szybki rozwój oferty handlowej firm krajowych i związany z tymi zjawiskami wysoki poziom nasycenia rynku spożywczego w Polsce, jak również zderzenie się z niczym nieograniczoną konkurencją na ogromnym rynku unijnym i konieczność pozyskiwania nowych rynków eksportowych poza obszarem Wspólnoty zmuszają jednak polskie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego do ciągłego poszukiwania nowych źródeł przewag konkurencyjnych. W warunkach globalizacji i integracji europejskiej konkuruje się bowiem głównie czynnikami pozacenowymi. Jest to podstawowa przesłanka, którą krajowi producenci żywności powinni wziąć pod uwagę w poszukiwaniu determinant konkurencyjności swoich przedsiębiorstw.
Tłumaczenie pisemne - angielski
Abstract
The first years of our membership in EU made us experience an overwhelming growth of Polish foreign market turnover in regard to agricultural and food products, both from exports and imports. As the result of such situation development Poland, from net agricultural and food product importer, turned into an important net exporter. Poland’s entry into common European market turned out to be profitable for Polish food industry. Among the current sources of competitive advantage were, above all, cost-pricing advantages. Increase in food industry concentration, growing importance of foreign subjects on the Polish food market, quick growth of domestic companies’ trade offer and high rate of Polish food market satura-tion, resulting from the above factors, as well as exposure to an unlimited competition on a huge EU market and necessity to obtain new export markets beyond the EU area force Polish food companies to a continuous search for new sources of competitive advantage. During the globalisation and integration of Europe, prices are not regarded as competitive factors. It is the most basic rule which Polish food producers should take into account in searching for the determinant of better competitiveness for their companies.
polski > angielski: Bank Loan
General field: Biznes/finanse
Detailed field: Finanse (ogólne)
Tekst źródłowy - polski
W przypadku zawarcia lub prolongaty przez Kredytobiorcę umowy kredytu lub umowy pożyczki z innym bankiem/podmiotem, której przedmiotem jest finansowanie działalności bieżącej oraz w której warunki zabezpieczenia w ocenie Banku będą korzystniejsze dla tego banku/podmiotu niż określone w Umowie warunki zabezpieczenia wierzytelności Banku, Kredytobiorca, na wezwanie Banku, zobowiązany jest dokonać stosownych zmian w Umowie, które zapewnią Bankowi nie mniej korzystne warunki zabezpieczenia wierzytelności Banku niż zastrzeżone w wyżej określonej umowie kredytu lub pożyczki, ewentualnie ustanowić dodatkowe zabezpieczenia spłaty Kredytu na rzecz Banku.
[...]
Kredytobiorca oświadcza, że nieodwołalnie poddaje się egzekucji zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy i ustanowionych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku, w tym egzekucji wydania rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku, prowadzonej na podstawie tytułu egzekucyjnego wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa bankowego, do łącznej kwoty swoich wymagalnych zobowiązań wobec Banku, wynikających z Umowy i ustanowionych zabezpieczeń, wraz z odsetkami, prowizjami i innymi wierzytelnościami Banku oraz kosztami poniesionymi przez Bank.
Tłumaczenie pisemne - angielski
In the event of conclusion or extension of credit agreement or loan agreement by the Borrower with other bank/entity for the purpose of financing current business activity and which, according to the Bank, offers better collateral terms for that bank/entity than the terms of the Bank loan collateral specified in the Agreement, the Borrower shall be obliged, on the Bank's request, to make relevant amendments to the Agreement to guarantee the Bank terms of Bank loan collateral that are not less favourable than those reserved in the above credit or loan agreement, or alternatively to establish additional collateral against the Loan to the benefit of the Bank.
[...]
The Borrower declares that the Borrower shall irrevocably submit to execution of obligations against the Bank resulting from the Agreement and established collateral against the Bank loan, including execution of property constituting the Bank loan collateral, pursuant to enforcement title issued in compliance with current provisions of the bank law, up to the total amount of their due liabilities against the Bank, resulting from the Agreement and established collateral, together with interest, commitment fees and other receivables of the Bank and expenses incurred by the Bank.
angielski > polski: Report
General field: Biznes/finanse
Detailed field: Finanse (ogólne)
Tekst źródłowy - angielski
To achieve the aims of investor protection and market integrity, the final rules provide that a future on a debt security index not subject to SEC regulation must be broad-based. This requirement is designed to ensure that the securities making up the index are not readily susceptible to manipulation. (The opportunity for manipulation could exist if an index covered too few securities, or a significant number of illiquid securities.) The rules will exclude certain debt indices from the definition of a "narrow-based security index," by providing criteria that are specifically relevant to debt securities. Futures contracts on debt securities indices that are excluded from the definition of "narrow-based securities index" under the rules will trade subject to regulation by the CFTC. Security futures on debt securities and narrow-based debt indices can be traded on futures exchanges and securities exchanges subject to joint regulation by the CFTC and SEC.
Tłumaczenie pisemne - polski
W celu zapewnienia ochrony inwestorom oraz integralności rynku, postanowienia końcowe zakładają, że nieuwzględnione przez przepisy SEC (Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) indeksy dłużnych papierów wartościowych podlegające terminowej transakcji giełdowej muszą mieć szeroki zakres. Wymóg ten ma ograniczyć możliwość manipulacji papierami wartościowymi składającymi się na indeks. (Sposobność do manipulacji zaistniałaby, gdyby indeks zawierał zbyt małą liczbę papierów wartościowych lub znaczną liczbę niezbywalnych papierów). Ustanawiając kryteria szczególnie istotne w kwestii dłużnych papierów wartościowych, przepisy wykluczają pewne indeksy zadłużenia z grupy „wąskich indeksów papierów wartościowych”. Kontrakty terminowe na indeksy dłużnych papierów wartościowych, które zostały wykluczone z grupy „wąskich indeksów papierów wartościowych” podlegają, według przepisów, postanowieniom CFTC. Transakcje terminowe na dłużne papiery wartościowe i wąskie indeksy zadłużenia mogą odbywać się na giełdzie terminowej lub giełdzie papierów wartościowych, według wspólnych postanowień CFTC i SEC.

Glosariusze Administration, Agriculture, Economics, Environment, General, Technology
Wykształcenie Master's degree - Catholic Univeristy of Lublin
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 13. Zarejestrowany od: Feb 2011. Członek od: Jun 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski (The John Paul II Catholic University of Lublin, verified)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Praktyki zawodowe Marek Robak-Sobolewski popiera ProZ.com's Zasady postępowania.
Bio

English - Polish translator with MA Degree in English Studies. Worked on many different projects in a variety of fields, and acquired the essential skills for written translation from English to Polish and vice versa. Currently cooperating as a freelancer with several translation agencies and also with direct clients, using to great effect proficiency in the leading CAT tools, such as Trados, Trados Studio, Across, and Wordfast.

Also works with a team of experienced translators and proofreaders as the proud founder and owner of the Company Ideogram. Working for you…with expert Native Speakers in English & Polish.

The team system ensures we serve a broad spectrum of needs - your needs - and do so in depth, through the team’s flair, experience & vocabulary, enhanced by maintaining terminological consistency with the use of CAT tools & weekly quality-control review meetings.

Słowa kluczowe: business, marketing, economy, economics, linguistics, morphology, word-formation, agriculture, environmental protection, environment


Ostatnia aktualizacja profilu
Jul 1More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search