Języki robocze:
polski > szwedzki
angielski > szwedzki
szwedzki > polski

Filip Makowski
Art, media, medicine, marketing.

Malmö, Skane Län, Szwecja
Czas lokalny: 08:04 CET (GMT+1)

Język ojczysty: szwedzki Native in szwedzki
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
Nie masz żadnych ocen
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Copywriting, Translation, Transcription, Interpreting
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
JęzykoznawstwoPoezja i literatura
MuzykaMedycyna (ogólne)
ŻywieniePsychologia
Sztuka, rękodzieło, malarstwoKino, film, TV, teatr
Gotowanie/kulinariaEdukacja/pedagogika

Stawki
polski > angielski - Stawki: 0.08 - 0.11 USD za słowo / 25 - 34 USD za godzinę
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
angielski > szwedzki: Milan Kundera, The Art of Fiction No. 81
General field: Literatura/sztuka
Tekst źródłowy - angielski


[Excerpt from interview]

MILAN KUNDERA
Musil and Broch saddled the novel with enormous responsibilities. They saw it as the supreme intellectual synthesis, the last place where man could still question the world as a whole. They were convinced that the novel had tremendous synthetic power, that it could be poetry, fantasy, philosophy, aphorism, and essay all rolled into one. In his letters, Broch makes some profound observations on this issue. However, it seems to me that he obscures his own intentions by using the ill-chosen term “polyhistorical novel.” It was in fact Broch’s compatriot, Adalbert Stifter, a classic of Austrian prose, who created a truly polyhistorical novel in his Der Nachsommer [Indian Summer], published in 1857. The novel is famous: Nietzsche considered it to be one of the four greatest works of German literature. Today, it is unreadable. It’s packed with information about geology, botany, zoology, the crafts, painting, and architecture; but this gigantic, uplifting encyclopedia virtually leaves out man himself, and his situation. Precisely because it is polyhistorical, Der Nachsommer totally lacks what makes the novel special. This is not the case with Broch. On the contrary! He strove to discover “that which the novel alone can discover.” The specific object of what Broch liked to call “novelistic knowledge” is existence. In my view, the word “polyhistorical” must be defined as “that which brings together every device and every form of knowledge in order to shed light on existence.” Yes, I do feel close to such an approach.
Tłumaczenie pisemne - szwedzki
Musil och Broch belastade romanen med ett enormt ansvar. De såg den som den främsta intelektuella syntesen, som en sista plats där människan kan ifrågasätta världen i sin helhet. De var övertygade om att romanen besatt en enorm syntestisk kapacitet, att den kunde vara poesi, fantasi, filosofi, aforism och uppsats i ett. Broch beskriver detta ingående i sina brev. För mig verkar det dock som att han fördunklar sina avsikter genom att använda den felaktiga termen "polyhistorisk roman." Det var i själva verket Brochs kompatriot, Adalbert Stifter, en österrikisk klassisk prosaförfattare, som skapade den sanna polyhistoriska romanen i sin Der Nachsommer [Brittsommar], publicerad 1857. Romanen är känd: Nietzsche ansåg den vara en av de fyra största tyska verken. Idag är romanen oläslig. Den är packad med information om geologi, botanik, zoologi, hantverk, måleri och arkitektur; men denna gigantiska, upplyftande encyklopedin utelämnar egentligen människan själv, och hennes situation. Just därför att den är polyhistorisk saknar Der Nachsommer fullkomligt det som gör en roman speciell. Så är det inte med Broch. Tvärtom! Han strävade efter att upptäcka "det som endast romanen kan upptäcka." Det specifika objektet för vad Broch kallade "romankunskap" är existensen. Min åsikt är att ordet "polyhistorisk" måste definieras som "det som sammanför alla mönster och alla former av kunskap för att belysa existensen." Och ja, jag känner att jag är nära den infallsvinkeln.
angielski > szwedzki: Delivering transformative action in paediatric pain
General field: Medycyna
Tekst źródłowy - angielski

Every infant, child, and adolescent will experience pain at times throughout their life. Paediatric pain ranges from acute to chronic, and includes procedural, disease-related, breakthrough, and other types of pain. Despite its ubiquity, pain is often silenced and appropriate relief too infrequently given. Undertreated, unrecognised, or poorly managed pain in young people can have long-lasting negative consequences in later life, including continued chronic pain, disability, and distress. It is time for change. This Lancet Child & Adolescent Health Commission presents four transformative goals—to make pain matter, understood, visible, and better. It sets out priorities for clinicians, researchers, funders, and policy makers, and calls for cross-sector collaboration to deliver the action needed to improve the lives of children and adolescents with pain.
Tłumaczenie pisemne - szwedzki
Vartenda spädbarn, barn och tonåring kommer att lida av smärta någon gång under sin livsstid. Pediatrisk smärta sträcker sig från akut till kronisk, och inkluderar procedur-, sjukdoms-, genombrotts-relaterade, samt andra typer, av smärta. Trots sin allestädesnärvaro är smärta ofta nertystad och rätt behandling är för sällan given. Om smärta bland unga är underbehandlad, omärkt eller också dåligt omhändertagen kan den ha lång-levade negativa konsekvenser senare i livet, såsom fortsatt kronisk smärta, funktionshinder och oro. Det är tid för förändring. Lancet Child & Adolescent Health Kommissionen presenterar fyra transformativa mål—att ge smärta betydelse, förståelse, synlighet och förbättring. Den listar prioriteringar för kliniker, forskare, finansiärer och beslutsfattare, och uppmanar till ett sektorövergripande samarbete i syfte att verkställa det som behövs för att förbättra livet hos barn och ungdomar med smärta.
angielski > szwedzki: Stroke: systems of care and rehabilitation
General field: Medycyna
Tekst źródłowy - angielski
Stroke, the third leading cause of death and disability, requires timely delivery of best-practice care to improve patient outcomes. In high-income countries, major developments have streamlined systems of care and improved the speed of recognition, response, triage, and delivery of acute treatments. In low-income and middle-income countries, despite disparities in wealth, education, baseline health indicators, and funding of health-care expenditures, stroke services can be improved with a few adaptations and infrastructural remodelling. This three-part series discusses various aspects of stroke care, challenges, and opportunities for improvement of systems of care and highlights approaches for rapid uptake of evidence-based practice for rehabilitation. Finally, a call to action urges educators and the stroke rehabilitation clinical, research, and not-for-profit communities to work together for greater effect and to accelerate progress.
Tłumaczenie pisemne - szwedzki
Stroke är den tredje största orsaken till död och funktionshinder. Sjukdomen kräver tidsnogrann behandling av bästa lag för att förbättra patienters resultat. I höginkomstländer har man effektiviserat vårdsystemen och förbättrad tid för upptäckt, respons, prioritering och utförande av akuta behandlingar. Trots skillnader i välstånd, utbildning, vanliga hälsoindikatorer, samt finansiering av vårdutgifter, kan låg- och medelinkomstländer förbättra sina strokebehandlingar med några få anpassningar och infrakstrukturella ommodelleringar. Den här tre-dels serien avhandlar diverse aspekter av strokevård, utmaningar och möjligheter till tillförbättring av vårdsystem, samt understryker metoder för snabba implementeringar av evidensbaserad praktik för rehabilitering. Avslutningsvis uppmanas utbildare och strokerehabilitanter i klinik, forskning och icke-vinstdrivande samfund att arbeta tillsammans för att effektivisera och påskynda utvecklingen.

Doświadczenie Zarejestrowany od: Oct 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski (Malmö Universitet, verified)
angielski > szwedzki (Lund University)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie N/A
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Build or grow a translation team
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Learn more about interpreting / improve my skills
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Transition from freelancer to another profession
 • Buy or learn new work-related software
 • Improve my productivity
Bio

I was born and raised in Sweden speaking Swedish, English and Polish, which is my parent tongue. Being a writer and poet since the age of nine, I decided to graduate in English. Today I enjoy translating within the arts most of all.In addition to the arts, I am experienced in the field of nursing, and constantly stay up-to-date on medical, health and medical technology terminology.


Registered translator.Ostatnia aktualizacja profilu
Jan 6


Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Szukaj terminu
 • Praca
 • Forum
 • Multiple search