Członek od Dec '06

Języki robocze:
angielski > polski
czeski > polski
słowacki > polski

Anna Nurkowska
Kreatywna i rzetelna profesjonalistka

Damienice, Malopolskie, Polska
Czas lokalny: 04:38 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com MSN IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
16 positive reviews
(1 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Medycyna (ogólne)Medycyna: opieka zdrowotna
Medycyna: farmacjaMedia/multimedia
Prawo (ogólne)Certyfikaty, dyplomy, świadectwa, CV
Biznes/handel (ogólne)Językoznawstwo

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 20,820
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 15, Odpowiedzi na pytania 10, Zadane pytania 6
Archiwum zleceń 2 zapisanych zleceń    1 pozytywne oceny zleceniodawców

Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 6
angielski > polski: Legal text
Detailed field: Prawo: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie
Tekst źródłowy - angielski
The Programs (which include both the software and documentation) contain proprietary information that belongs to XXX Corporation. They are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure, and are also protected by copyright, patent and other intellectual and industrial property laws. Reverse engineering, disassembly or decompilation of the Programs, except to the extent required to obtain interoperability with other independently created software or as specified by law, is prohibited.
The information contained in this document is subject to change without notice. If you find any problems in the documentation, please report them to us in writing. XXX Corporation does not guarantee that this document is error free. Except as may be expressly permitted in your license agreement for these Programs, no part of these Programs may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of XXX Corporation.
The Programs are not intended for use in any nuclear, aviation, mass transit, medical or other inherently dangerous applications. It is the licensee's responsibility to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy and other measures to ensure the safe use of such applications if the Programs are used for such purposes, and XXX Corporation disclaims liability for any damages caused by such use of the Programs.
Tłumaczenie pisemne - polski
Programy (termin ten obejmuje zarówno oprogramowanie, jak i dokumentację) zawierają zastrzeżone informacje, które stanowią własność Korporacji XXX. Są one udostępniane na mocy umowy licencyjnej, obejmującej ograniczenia w kwestii użytkowania i poufności informacji, są również chronione prawem autorskim, prawem patentowym i innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Zabronione jest odtwarzanie kodu źródłowego, deasemblacja lub dekompliacja Programów, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub wykonywania tych czynności w stopniu koniecznym w celu zapewnienia interoperacyjności z innym, niezależnie stworzonym oprogramowaniem.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie problemy związane z tą dokumentacją proszę zgłaszać nam w formie pisemnej. Korporacja XXX nie gwarantuje, że ten dokument jest pozbawiony błędów. Za wyjątkiem wyraźnego zezwolenia w umowie licencyjnej tych Programów, nie wolno bez pisemnej zgody ze strony Korporacji XXX odtwarzać ani przenosić żadnej części tych Programów w żadnym celu, w żadnej formie i za pomocą żadnych środków, elektronicznych bądź mechanicznych.
Niedozwolone jest wykorzystywanie programów w aplikacjach do zastosowań nuklearnych, lotniczych, masowego przesyłu, medycznych lub innych z natury niebezpiecznych zastosowań. Jeżeli Programy wykorzystywane są do wymienionych celów, obowiązkiem posiadacza licencji jest podjąć wszelkie odpowiednie działania zabezpieczające, kontrolne i umożliwiające utworzenie kopii zapasowych na wypadek awarii w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z tych aplikacji. Korporacja XXX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego wykorzystywania Programów.
angielski > polski: Localization of Proz.com
Tekst źródłowy - angielski
16. How may I edit my Blue Board entry?

You may edit your entry by clicking on the edit link on the right side of your entry, however, this will only be available before an outsourcer has replied and if your entry is less than a year old. However, any changes are subject to approval by moderators.

Once a reply has been entered by an outsourcer, you many not edit your entry.


17. Can I make an entry for an outsourcer if my only experience with them is with a test translation?

No.

You may have come to some conclusions about an outsourcer based on a test translation, negotiations or other preliminary interactions. However, based on our experiences, we decided that the Blue Board would be provided only for expressing one's likelihood of working *again* for specific outsourcers. In other words, you have to have at least begun a "real world" project for any outsourcer for whom you make an entry.


Tłumaczenie pisemne - polski
::STR_BEGIN:blue_board_agency_editl_h:1:0::commentSource::W jaki sposób można edytować wystawioną przez siebie na Blue Board opinię?::commentTarget::
::STR_BEGIN:blue_board_agency_editl_t:2:0::commentSource::Można edytować wystawioną przez siebie opinię, klikając na link edycji po jej prawej stronie. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku opinii wystawionych mniej niż rok temu oraz tych, na które zleceniodawca jeszcze nie odpowiedział. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez moderatorów.

Po tym, jak zleceniodawca odpowie na wystawioną opinię, nie można jej już edytować.::commentTarget::


::STR_BEGIN:bb_test_trans_h:1:0::commentSource::Czy można wystawić opinię zleceniodawcy, jeżeli współpraca z nim ograniczała się tylko do wykonania tłumaczenia próbnego?::commentTarget::
::STR_BEGIN:bb_test_trans_t:1:0::commentSource::Nie.

Można oczywiście wyciągnąć pewne wnioski na temat zleceniodawcy na podstawie tłumaczenia próbnego, negocjacji lub innych wstępnych ustaleń. Opierając się na naszych dotychczasowych doświadczeniach zdecydowaliśmy jednak, że Blue Board będzie służyła tylko do wyrażania chęci *dalszej* współpracy z określonym zleceniodawcą. Innymi słowy, trzeba przynajmniej rozpocząć realizację „prawdziwego” projektu dla zleceniodawcy, któremu chce się wystawić opinię.::commentTarget::
angielski > polski: Economics/ Finance
Detailed field: Ekonomia
Tekst źródłowy - angielski
Sharp slowdown in GDP. Economic growth has deteriorated quite sharply last year to 1% in 2001 from 4% in 2000. The economic slowdown resulted from weaker consumption but also from a plunge in investment. GDP growth forecast for 2002 is 1%.
In our opinion, economic activity will remain weak in the first half of the year, but at the end of the year we should see a pickup reflecting the stimulative impact of lower interest rates and the mildly global picture. A mild recovery of economic growth will result mostly from customer demand. But
as a customer confidence remains negative, we do not count on sharp increase in consumer spending.

Narrower. Due to significant rise of exports and stable import the current account gap narrowed to 4% of GDP in 2001 from 6.3% in 2000. However, despite the significant improvement, we are somewhat concerned about the future perspectives of the current account deficit. But due to slowdown of the global economy, foreign demand has been diminished leading to lower export growth. We estimate that after rising 7.2% last year, export will be flat this year. Therefore, we
estimate that the current account deficit will widen to 4.5% of GDP in 2002.
Tłumaczenie pisemne - polski
Ostry spadek PKB. W minionym roku wzrost gospodarczy uległ dość gwałtownemu załamaniu z 4% w roku 2000 do 1% w roku 2001. Główną przyczyną stagnacji gospodarki jest mniejsza konsumpcja, ale nie bez wpływu pozostaje również spadek ilości inwestycji. Prognoza na rok 2002 przewiduje wzrost PKB na poziomie 1%.
Naszym zdaniem w pierwszej połowie roku aktywność ekonomiczna będzie utrzymywała się na niskim poziomie, pod koniec roku powinniśmy jednak zaobserwować ożywienie, będące rezultatem stymulującego wpływu obniżenia stóp procentowych i sprzyjającej sytuacji globalnej.
Niewielkie ożywienie wzrostu gospodarczego będzie spowodowane głównie zwiększonym
zapotrzebowaniem konsumentów. Biorąc pod uwagę, że wskaźnik zaufania konsumentów
utrzymuje wartość negatywną, nie możemy jednak liczyć na gwałtowne zwiększenie ich wydatków.

Mniejszy deficyt. Z powodu znacznego wzrostu eksportu i utrzymującego się na stałym poziomie importu deficyt obrotów bieżących zmniejszył się z 6,3% PKB w roku 2000 do 4% w roku 2001.
Mimo znacznej poprawy jesteśmy dosyć zaniepokojeni prognozami dotyczącymi deficytu obrotów bieżących. Stagnacja gospodarki globalnej spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania odbiorców
zagranicznych, co prowadzi do spowolnienia tempa wzrostu eksportu. Podejrzewamy, że po osiągnięciu w ubiegłym roku wartości 7,2%, eksport utrzyma się w tym roku na stałym poziomie.
Przypuszczamy zatem, że deficyt obrotów bieżących w roku 2002 osiągnie pułap 4,5% PKB.
angielski > czeski: Site Induction Programme (Health&Safety/ Construction)
Detailed field: Budownictwo/inżynieria lądowa i wodna
Tekst źródłowy - angielski
1. You must wear a safety helmet, safety boots and a hi-vis vest.
2. You must wear other appropriate safety equipment e.g. ear muffs, goggles and gloves when operating plant, abrasive tools or when handling hazardous substances e.g. concrete / mortar, chemicals etc.
3. Plant Drivers:
a. Be aware of pedestrians and other vehicles.
b. Remove keys from the ignition when leaving the vehicle unattended or when parking up.
c. Follow safe working practices when operating your vehicle.
4. Do not dismantle remove or alter scaffold, only authorised competent scaffolders on site can do so.
5. Do not work at any edge from which you could fall unless edge protection or fall arrests are in place.
6. Do not enter an excavation unless it is safe, the sides are shored or sloped to a safe angle with safe access / egress i.e. via ladders


1. Working at Height:

a) Working at heights, operatives must ensure that adequate guard rails are in place to prevent falls from work platforms and leading edges. Do not remove or alter scaffold components. Only on-site scaffolders do so;
b) Do not remove toe boards, guard rails, brick guards or interfere with other protective measures that prevent materials falling or blowing from the building onto people, property or traffic below;
c) Do not remove any scaffold ties to the building;
d) When working from an unguarded edge all operatives must wear and clip on their safety harness to a safe anchor point
i.e. when flying tables;
when working in or close to open lift shafts;
stairwell and riser shafts; e) Do not step outside the guard railed platform unless other fall arrest systems are in place.
Tłumaczenie pisemne - czeski
1. Pracovník je povinen nosit ochrannou přilbu, ochranné boty a výstražnou reflexní vestu.
2. Obsluhuje-li pracovník stavební stroje a brusky, nebo manipuluje s nebezpečnými látkami (jako beton/malta, chemikálie, apod.), je povinen používat další vhodné ochranné prostředky, jako klapky na uši, ochranné brýle a rukavice.
3. Řidiči stavebních strojů jsou povinni:
a. Dbát zvýšené pozornosti na chodce a jiná vozidla.
b. Při parkování vozidla nebo jeho zanechání bez dozoru vždy odebrat klíč ze zapalování.
c. Dbát bezpečnostních předpisů při obsluze vozidla.
4. Neodstraňujte a neupravujte lešení. Manipulovat s lešením mohou výhradně osoby z předepsanou kvalifikací.
5. Nepracujte u okraje, který není zajištěn ochranným zábradlím nebo záchytnou sítí, ze kterého můžete padnout.
6. Než vejdete do výkopu ujistěte se, že jsou stěny výkopu podepřeny lešením nebo upěchovány v bezpečném úhlu, a že je do výkopu bezpečný přístup pomocí dostatečně dlouhého žebříku.

3. Výškové práce

a) Výškový pracovník se musí ujistit, že je ochranné zábradlí vhodně upevněno, aby nedošlo k pádu z pracovní plošiny nebo náběžné hrany. Neodstraňujte a neupravujte žádné konstrukční prvky lešení. K tomu jsou oprávněni výhradně přítomní pracovníci s předepsanou kvalifikací;
b) Neodstraňujte ochranná zábradlí, podlážky, boční záchytná prkna a záchytné sítě a nepoškozujte jiná ochranná zařízení, která chrání před pádem či odvanutím materiálů na jiné budovy, osoby nebo automobily;
c) Neodstraňujte žádné prvky připevňující lešení k budově.
d) Pracují-li na nezajištěném okraji, jsou pracovníci povinni používat bezpečnostní úvazy a ujistit se, že jsou bezpečně zakotveny,
např. přenáší-li desky;
pracují-li v nebo poblíž otevřených výtahových šachet, schodišť nebo stoupacích šachet;
e) Pokud nemáte k dispozici další ochranná zařízení, nevycházejte za ochranné zábradlí na pracovní plošině.


czeski > polski: Contract
Detailed field: Biznes/handel (ogólne)
Tekst źródłowy - czeski
Smluvní strany se dohodly na změně (doplnění) výše specifikované smlouvy takto:

část B Smlouvy – Podmínky distribuce

čl.III. – Obchodní podmínky- úplné znění

1.Uzavírání kupních smluv
a) předmětem prodeje jsou smluvní výrobky prodávajícího.
b) kupující zašle prodávajícímu písemnou ( i faxovou, e- mail) objednávku s uvedením názvu výrobku, množství, termínu plnění, způsobem dopravy a s uvedením zvláštních požadavků týkajících se balení a označení výrobků v termínu nejméně 45 – ti dnů před požadovaným termínem plnění.
c) prodávající do 7-mi pracovních dnů od data obdržení objednávky potvrdí možnost realizace objednávky nebo předloží návrh změn.
d) pokud prodávající zaslanou objednávku potvrdí, vznikne kupní smlouva.
e) návrh změn předložené objednávky musí kupující akceptovat písemně. Potvrzením návrhu vznikne kupní smlouva.
f) pokud prodávající ve lhůtě sedmi dnů objednávku nepotvrdí (nezašle návrh změn ), platí, že smlouva vzniká ve znění objednávky kupujícího .
g) kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží určené co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Tłumaczenie pisemne - polski
Za porozumieniem stron wprowadzono następujące zmiany (uzupełnienia) powyższej umowy:

Część B Umowy – Zasady dystrybucji

Art. 3. – Zasady kupna i sprzedaży – wersja pełna

1. Zawieranie umów kupna - sprzedaży
a) przedmiotem sprzedaży są określone umową produkty sprzedającego.
b) kupujący dokona pisemnego (fax/e-mail) zamówienia, podając nazwę, ilość i sposób dostarczenia produktu oraz szczególne wymagania w kwestii opakowania i oznaczenia produktu najpóźniej 45
dni przed wymaganym terminem realizacji zlecenia.
c) sprzedający do 7-miu dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia potwierdzi możliwość
realizacji zlecenia lub przedłoży propozycję zmian.
d) potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego jest równoważne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
e) zaproponowane przez sprzedającego zmiany wymagają pisemnego zatwierdzenia przez kupującego. Zatwierdzenie zmian jest równoważne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
f) jeśli sprzedający do 7-miu dni nie potwierdzi zamówienia (nie prześle propozycji zmian), zobowiązany jest do zrealizowania wersji zamówienia sformułowanej przez kupującego.
g) zawierając umowę kupna – sprzedaży, sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu określoną ilość i rodzaj towaru i przenieść na niego prawa własności do towaru, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę kupna.
polski > czeski: Website Content (Business/ Marketing)
Detailed field: Biznes/handel (ogólne)
Tekst źródłowy - polski
Analiza założeń i wynikające z nich korzyści

Przed uruchomieniem naszego serwisu ponad 200 osób codziennie intuicyjnie wpisywało adres www.XXXXXXXXX.XXX w przeglądarce internetowej. Ponad 2500 osób dziennie wpisuje słowo "XXX" w wyszukiwarce Onet.pl. Na podstawie tych analiz oczekujemy, że w ciągu pierwszego roku funkcjonowania, portal internetowy "www.XXXXXXXXX.XXX" uzyska ogromną ilość odsłon.

Indywidualny plan marketingowy zakłada szereg nowatorskich działań marketingowo promocyjnych opartych na prezentowaniu serwisu "www.XXXXXXXXXX.XXX" w czasopismach branżowych i ogólnodostępnych wydawnictwach powiązanych tematycznie z branżą meblarską, prezentacja w Panoramie Firm w zasięgu ogólnopolskim (rok 2005), kampania reklamowa na bilbordach także na terenie całego kraju

Uczestnictwo w branżowych targach meblarskich i ważnych spotkaniach środowiskowych jako patron medialny.

Indywidualny kontakt naszych przedstawicieli z materiałami promocyjnymi i prezentacja serwisu wśród naszych wspólnych partnerów handlowych tj.: producentów , firm usługowych i oferujących niezbędne półprodukty, salony i sklepy meblowe. Tym sposobem wszyscy klienci portalu "www.XXXXXXXXX.XXX" mogą liczyć za naszym pośrednictwem na kampanię reklamową i promocje marki.
Tłumaczenie pisemne - czeski
Analýza předpokladů a z nich vyplývající výhody

Před uvedením našeho serveru do provozu zadalo v internetovém prohlížeči každodenně více než 200 osob intuitivně adresu „www. XXXXXXX.XXX“. Každodenně více než 2500 osob zadává slovo „XXX“ ve vyhledávači Onet.pl. Na základě těchto analýz očekáváme, že bude mít internetový portal „www. XXXXX.XXX“ v prvním roce činnosti velkou návštěvnost.

Individuální marketingový plán zajišťuje řadu novátorských marketinkových a promočních činnosti se zaměřením prezentovat server „www. XXXXX.XXX“ ve specializovaných časopisech a v nakladatelstvích tématicky souvisejících s nábytkovým odvětvím, prezentovat v Panorámě Firem (Panoramie Firm) s celopolským dosahem (rok 2005), také reklamní billboardovou kampaň na celostátním území.

Účast v nábytkovém veletrhu a v důležitých odborných schůzích jako mediální patron.

Individuální kontakt našich zástupců s promočními materiály a prezentace serveru našim společným obchodním partnerům, tj. výrobcům, firmám poskytujícím služby a nabízejícím nezbytné polotovary a v obchodech s nábytkem.

Wykształcenie Master's degree - Jagiellonian University, Kraków, Poland
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 15. Zarejestrowany od: Sep 2006. Członek od: Dec 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Chartered Institute of Linguists)
Przynależność do organizacji CIOL
ZespołyPolish Localization Team
Oprogramowanie Across, Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Open Office, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Uczestnictwo w konferencjach
Udział w sesjach szkoleniowych Trainings
Praktyki zawodowe Anna Nurkowska popiera ProZ.com's Zasady postępowania.
Bio

Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług.

Z wykształcenia jestem filologiem, językoznawcą i tłumaczem, pasjonuję się swoją pracą i jestem szczególnie wyczulona na punkcie subtelnych różnic znaczeniowych.

Na przestrzeni ostatnich 12 lat nabrałam doświadczenia w tłumaczeniu tekstów z różnych dziedzin oraz w tłumaczeniach ustnych.

W latach 2006-2017 mieszkałam w Cork (Irlandia), gdzie zajmowałam się zarówno tłumaczeniami pisemnymi, jak i tłumaczeniami ustnymi na potrzeby organów państwowych (sąd, policja, szpitale itp.) oraz klientów w sektorze prywatnym.

Od 2012 roku koncentruję się głównie na tłumaczeniach pisemnych z języka angielskiego i czeskiego na język polski i na korektach językowych.

Od kilku lat pracuję przede wszystkim nad tekstami z dziedziny medycyny, a konkretnie badań klinicznych.

Interesuję się filmem i w związku z tym w 2016 roku postanowiłam połączyć zainteresowania z pracą zawodową i zająć się również tłumaczeniem napisów do filmów. Nieustannie poszerzam wiedzę w tym zakresie i zdobywam nowe doświadczenie, mając nadzieję, że w przyszłości będzie to jedna z moich głównych specjalizacji.

Zawsze interesowały mnie też tłumaczenia literackie i od niedawna zajmuję się również tłumaczeniem książek dla dzieci. Kreatywna praca daje mi motywację, mam więc nadzieję, że w przyszłości będę miała okazję tłumaczyć więcej podobnych tekstów.

Gwarantuję wysoką jakość i rzetelność usług.

Na prośbę zainteresowanych przesyłam kopię dyplomu uniwersyteckiego, próbki przetłumaczonych tekstów lub referencje.

Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 15
(Wszystkie punkty w kategorii PRO)


Język (PRO)
angielski > polski15
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Literatura/sztuka7
Biznes/finanse4
Inne4
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Inne8
Biznes/handel (ogólne)4
Idiomy/powiedzenia/przysłowia3

Zobacz wszystkie punkty >
Słowa kluczowe: strony internetowe, ulotki, broszury, przewodniki, biznes, umowy, turystyka, podróże


Ostatnia aktualizacja profilu
Nov 27More translators and interpreters: angielski > polski - czeski > polski - słowacki > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search