https://pol.proz.com/profile/701822?show_mode=profile&float=&no_arrows=y&forceview=&show_mode=portfolioJęzyki robocze:
angielski > polski
francuski > polski
rosyjski > polski

Barbara Bereza

Wroclaw, Dolnoslaskie, Polska
Czas lokalny: 12:39 CEST (GMT+2)

Język ojczysty: polski Native in polski
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Nauki ścisłe (ogólne)Biologia, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia
Chemia, inżynieria chemicznaInżynieria (ogólne)
Medycyna (ogólne)Marketing/badania rynku
FizykaGenetyka
Ekologia i środowiskoFotografia/grafika

Stawki
angielski > polski - Stawki: 0.02 - 0.06 EUR za słowo / 10 - 15 EUR za godzinę
francuski > polski - Stawki: 0.02 - 0.06 EUR za słowo / 10 - 15 EUR za godzinę
rosyjski > polski - Stawki: 0.02 - 0.06 EUR za słowo / 10 - 15 EUR za godzinę
niemiecki > polski - Stawki: 0.02 - 0.06 EUR za słowo / 10 - 15 EUR za godzinę
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 65, Odpowiedzi na pytania 32
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
angielski > polski: Two routes of chlorophyllide synthesis that are differentially regulated by light in barley (Hordeum vulgare L.)
Tekst źródłowy - angielski
ABSTRACT NADPH-protochlorophyllide oxidoreductase (POR; EC1.5.99.1) catalyzes the only known light-dependent step in chlorophyll synthesis of higher plants, the reduction of protochlorophyllide to chlorophyllide. In barley , two distinct immunoreactive POR proteins were identified. In contrast to the light-sensitive POR enzyme studied thus far (POR-A), levels of the second POR protein remained constant in seedlings during the transition from dark grown to the light and in green plants. The existence of a second POR-related protein was verified by isolating and seguencing cDNAs that encode a second POR polypeptide (POR-B) with an amino acid sequence identity of 75% to the POR-A. In the presence of NADPH and Pchlide , the in vitro-synthesized POR-A and POR-B proteins could be reconstituted to ternary enzymatically active complexes that reduced Pchlide to chlorophyllide only after illumination. Even though the in vitro activities of the two enzymes were similar, the expression of their genes during the light-induced transformation of etiolated to green seedlings was distinct. While the POR-A mRNA rapidly declined during illumination of dark-grown seedlings and soon disappeared, POR-B mRNA remainded at an approximately constant level in dark-grown and green seedlings. Thus these results suggest that chlorophyll synthesis is controlled by two light-dependent POR enzymes, one tha is active only transiently in etiolated seedlings at the beginning of illumination and other that also operates in green plants.
Tłumaczenie pisemne - polski
Abstrakt: Oksydoreduktaza: NADPH-protochlorofilid (POR; EC1.5.99.1) kaqtalizuje jedyny dotąd znany, zależny od światła etap syntezy chlorofilu w roślinach wyższych - redukcję protochlorofilidu do chlorofilidu. W siewkach jęczmienia zidentyfikowano dwa immunoreaktywne białka POR. W przeciwieństwie do światło-zależnego enzymu POR, znanego dotychczas (POR-A), poziom drugiego białka POR pozostaje stały w czasie przeniesienia rośliny z ciemności do światła oraz w roślinach zielonych. Istnienie drugiego białka typu POR zweryfikowano poprzez izolację i sekwencjonowanie cDNA, które koduje drugi polipeptyd POR-B o 75% homologii aminokwasów w porównaniu do POR-A. W obecności NADPH i protochlorofilidu (Pchlide), syntezowane in vitro białka POR-A i POR-B tworzą kompleksy potrójne, aktywne enzymatycznie, które redukuja protochlorofilid do chlorofilidu tylko pod wpływem światła. Jakkolwiek aktywności in vitro obu enzymów były podobne, to ekspresja ich genów była różna w czasie indukowanej światłem przemiany roślin etiolowanych do zielonych. Podczas gdy poziom mRNA kodującego POR-A gwałtownie obniżał się w czasie naświetlania siewek hodowanych uprzednio w ciemności i ten mRNA wkrótce znikał - poziom mRNA dla POR-B pozostawał stały - zarówno w siewkach hodowanych w ciemności, jak i w siewkach zielonych. Te wyniki badań sugerują, że synteza chlorofilu jest kontrolowana prze dwa różne, światło-zależne enzymy - jeden, który jest tylko prześciowo aktywny w roślinach etiolowanych oraz na początku naświetlania oraz drugi, który także działa w roślinach zielonych.
francuski > polski: Couplage chimiosmotique
Tekst źródłowy - francuski
La théorie chemiosmotique de Mitchell est largement reconue. Elle part de trois postulats. Premièrment, la phosphorylation n’aurait lieu que dans les membranes contenant des vésicules fermées.La membrane sépare l’espace intérieur de la vésicule de l’espace extérieur. Elle est peu perméable aux protons. Deuxièmement, le transfert d’électrons entre les différents éléments de la CTE s’acompagnerait du transfert de protons à travers la memebrane. Les carriers seraient disposés d’une façon asymétrique par rapport aux deux faces de la membrane. La force protonomotorice constituerait le macroerg primaire ΔμH. Troisièmement, on suppose que ΔμH détermine la synthèsede l’ATP à l’aide d’un enzyme lié à la membrane, L’ATP-synthétase. L’enzyme agit de façon vectorielle en formant un canal qui ouvre le passage aux protons. La synthèse d’une molécule d’ATP implique le passage d’un nombre éléve de protons. L’action de l’enzyme est réversible. Lors de l’hydrolyse de l’ATP les protons sont transportés dans le sens inverse et la membrane est énérgisée.
Tłumaczenie pisemne - polski
Teoria chemiosmotyczna Mitchella jest szeroko uznawana. Opiera się ona na trzech założeniach. Po pierwsze, fosforylacja może przebiegać jedynie w obecności błon, zamkniętych w pęcherzyki. Błona oddziela przestrzeń wewnętrzną pęcherzyka od przestrzeni zewnętrznej. Błona jest słabo przepuszczalna dla protonów. Po drugie, transportowi elektronów wzdłuż kolejnych elementów łańcucha TE, towarzyszy transport protonów w poprzek błony. Przenośniki elektronów powinny być rozmieszczone asymetrycznie w stosunku do obu powierzchni błony. Siła protonomotoryczna warunkuje elektrochemiczny gradient protonów ΔμH. Po trzecie teoria zakłada, że ΔμH jest niezbędny do syntezy ATP przy pomocy enzymu związanego z błoną, syntatazą ATP. Enzym działa w sposób wektorowy, tworząc w błonie kanał protonowy. Synteza jednej cząsteczki ATP jest skutkiem przepływu zwiększonej liczby protonów przez ten kanał (zgobnie z gradientem). Działanie enzymu jest odwracalne. Na skutek hydrolizy ATP protony są transportowane w odwrotnym kierunku i potencjał energetyczny błony wzrasta.
rosyjski > polski: Миграция энергии электронного возбуждения.
Tekst źródłowy - rosyjski
Миграция энергии электронного возбуждения.

Это явление давно было обнаружено в растворах люминесцирующих красителей. Оно осуществляется по общей схеме D*+ А → D + А* , где D и А - соответственно молекулы донора и акцептора энергии. Здесь происходит безызлучательный обмен энергией между электронно-возбужденной молекулой донора D * и молекулой акцептора А в основном состоянии. Сама по себе миграция энергии не сопроваждается химическими изменениями, а предсавляет собой чисто физический процесс. Перенос возбуждения сопроваждается сокращением длительности возбужденного состояния и квантового выхода люминесценции молекул донора, для которого молекулы акцептора выступают в роли тушителей (см. Х. 2.8.); (Х. 2.10). Одновременно происходит и деполяризация флуоресценции А при переносе энергии от D * в системе хаотически распределенных молекул. Одним из первых сообщений о миграции энергии электронного возбуждения в белке были опыты по фотодиссоциации карбомиоглобина – комплекса СО-миоглобина. Под действием света в присутствии кислорода происходило отщепление СО от карбомиоглобина с образованием оксимиоглобина:

Это явление давно было обнаружено в растворах люминесцирующих красителей. Оно осуществляется по общей схеме D*+ А → D + А* , где D и А - соответственно молекулы донора и акцептора энергии. Здесь происходит безызлучательный обмен энергией между электронно-возбужденной молекулой донора D * и молекулой акцептора А в основном состоянии. Сама по себе миграция энергии не сопроваждается химическими изменениями, а предсавляет собой чисто физический процесс. Перенос возбуждения сопроваждается сокращением длительности возбужденного состояния и квантового выхода люминесценции молекул донора, для которого молекулы акцептора выступают в роли тушителей (см. Х. 2.8.); (Х. 2.10). Одновременно происходит и деполяризация флуоресценции А при переносе энергии от D * в системе хаотически распределенных молекул. Одним из первых сообщений о миграции энергии электронного возбуждения в белке были опыты по фотодиссоциации карбомиоглобина – комплекса СО-миоглобина. Под действием света в присутствии кислорода происходило отщепление СО от карбомиоглобина с образованием оксимиоглобина:
свет
Белок – гем - СО → Белок – гем - О2 + СО
Карбомиоглобин О2 оксимиоглобин

Разрыв связи гем-СО происходит вследствие фотодиссоциации или распада этого соединения в возбужденном состоянии. Энергии поглощенного кванта света оказывается достаточно не только для перевода молекулы в возбужденное состояние, но и повышения запаса ее колебательной знергии на величину, превышающую глубину минимума потенциальной кривой U*(R) возбужденного состояния (см. рис. Х.4.).
Разрыв связи гем-СО происходит вследствие фотодиссоциации или распада этого соединения в возбужденном состоянии. Энергии поглощенного кванта света оказывается достаточно не только для перевода молекулы в возбужденное состояние, но и повышения запаса ее колебательной знергии на величину, превышающую глубину минимума потенциальной кривой U*(R) возбужденного состояния (см. рис. Х.4.).
Tłumaczenie pisemne - polski
Migracja energii wzbudzenia elektronowego

To zjawisko odkryto w roztworach barwników zdolnych do luminescencji. Przebiega ono według ogólnego schematu: D*+ А → D + А*, gdzie D* i А – to odpowiednio cząsteczki donora i akceptora energii. Zachodzi tu bezpromieniste przekazywanie energii pomiędzy cząsteczką donora D* w stanie wzbudzenia elektronowego i cząsteczką akceptora А w stanie podstawowym. Sama migracja energii jest procesem czysto fizycznym i nie wywołuje przemian chemicznych. Przeniesienie energii powoduje skrócenie czasu życia stanu wzbudzonego i wydajności kwantowej luminescencji cząsteczek donora, wobec których cząsteczki akceptora występują w roli wygaszaczy ( patrz X.2.8.); (X.2.10). Jednocześnie, w wyniku przeniesienia energii od D* (w układzie chaotycznie rozmieszczonych cząsteczek) - zachodzi depolaryzacja fluorescencji А. Jednym z pierwszych doniesień o migracji energii wzbudzenia elektronowego w białku były doświadczenia dotyczące fotodysocjacji kompleksu karboksymioglobiny – kompleksu CO-mioglobiny:

Światło
Białko–hem–CO → białko–hem–O2 + CO
Karboksymioglobina O2 oksymioglobina

Rozerwanie wiązania hem – CO następuje w wyniku fotodysocjacji lub rozpadu tego związku w stanie wzbudzonym. Energia zaabsorbowanego kwantu światła wystarcza nie tylko do wzbudzenia cząsteczki, ale do zwiększenia jej energii oscylacji powyżej wartości minimum krzywej energii potencjalnej U*(R) stanu wzbudzonego (patrz rys. X.4.).

Wykształcenie PhD - University of Wroclaw
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 38. Zarejestrowany od: Jul 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji N/A
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, Wordfast
Events and training
Praktyki zawodowe Barbara Bereza popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.0).
Bio
CURRICULUM VITAE


PERSONAL INFORMATION

Name Bereza Barbara
Address Al. Jaworowa 40D/8 53-123 Wroclaw, Poland
Telephone +48 600913 490 +4871 7296740
E-mail [email protected]
[email protected]


Nationality Polish

Very experienced scientific/ medical / technical TRANSLATOR
From 1974 to 2008 – part time translations in sciences (non-profit);
from 2008 … full time translator freelancer

WORK EXPERIENCE

• Dates (from – to) February 2008 – present
• Name and address of employer Freelancer
• Type of business or sector
Translations, proofreading
• Occupation or position held
scientific/ medical / technical TRANSLATOR
• Main activities and responsibilities
Translation / Proofreading:

General:
Business, finance, marketing, letters, sport, tourism...

Specialist:
Handbooks, manuals, laboratory instructions, scientific papers, technical documentation; life sciences and related industry : agriculture, biology, biochemistry, biophysics, biotechnology, chemistry, ecology, engineering, genetics, health care, letters, medical devices, medicine , microbiology, molecular biology, pharmaceuticals, pharmacy, veterinary ...).

• Dates (from – to) October 1974 – January 2008
• Name and address of employer
University of Wroclaw (Poland), Faculty of Natural
Sciences / Biotechnology
• Type of business or sector
Research worker: biochemistry, biophysics, biotechnology
• Occupation or position held Adjunct
• Main activities and responsibilities
Research, teaching of students, scientific publications,
participation in international congress and meetings

EDUCATION AND TRAINING

• Dates (from – to) 1983
• Name and type of organisation providing education and
training Faculty of Natural Sciences, University of Wroclaw
(Poland)
• Principal subjects/occupational skills covered
Biophysics

• Title of qualification awarded Ph.D.

• Dates (from – to) 1979 -1983
• Name and type of organization providing education and
training
Faculty of Natural Sciences, University of Liege (Belgium)
• Principal subjects/occupational skills covered
Biophysics, postgraduate studies (in French)

• Title of qualification awarded Diploma

• Dates (from – to) 1969-1974
• Name and type of organization providing education and
training
Faculty of Natural Sciences, University of Wroclaw
(Poland)
• Principal subjects/occupational
skills covered Biology, specialization in biochemistry

• Title of qualification awarded M.Sc.

PROFESSIONAL SKILLS AND EXPERIENCE

Experience in research, teaching and translations work.
Experience in the field of: experimental research in biophysics, biochemistry and biotechnology: publication of research results in international journals;
translations / proofreading/editing : published papers, laboratory equipment manuals, technical documentation


LANGUAGE SKILLS
AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE POLISH
OTHER LANGUAGES
English French German Russian
• Reading skills excellent excellent
• Writing skills excellent very good
• Verbal skills excellent very good

COMPUTER SKILLS AND COMPETENCES

Knowledge able in wide variety of software applications under Windows: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), WordFast, Adobe Acrobat, Photoshop, technical laboratory equipment software (natural sciences, medicine and related disciplines)


FOREIGN EXPERIENCE• Dates (from – to) 1974 – 2008 several research residences at: University of Liège (Belgium, French and English), ETH Zürich (Swiss, English and German), University of Humboldt (Berlin, BRD – German and English), conferences at Moscow, Minsk (Russian), international conferences at different countries (mainly English) Faculty of Natural Sciences, University of Wrocław

Daily turnaround: 1500 – 1800 words/day

Rates: Monday – Friday : 8 – 18,

translation: 0.03-0.06 EUR / word or 0.05-0.09 USD/word
proofreading 0.015-0.03 EUR or 0.025-0.045 USD/word
(Paypal, Moneybookers or bank wire) -to agree

Other: ready to work flexible hours and week-ends
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 65
(Wszystkie punkty w kategorii PRO)


Język (PRO)
angielski > polski65
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Medycyna25
Technika/inżynieria20
Nauki ścisłe16
Inne4
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Medycyna (ogólne)24
Chemia, inżynieria chemiczna22
Fizyka8
Materiały (plastik, ceramika itp.)4
Nauki ścisłe (ogólne)4
Biologia, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia3

Zobacz wszystkie punkty >
Słowa kluczowe: biology, biochemistry, biophysics, photobiology, physics, environment biologie, biochemie, biophysique, photobiologie, physique, environnement, биология, биожимия, биофизика, фотобиология, физика, окружающая среда, biologia, biochemia, biofizyka, fotobiologia, fizyka, środowisko naturalne


Ostatnia aktualizacja profilu
Sep 7, 2018


Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search