Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski

swiecand
Engineering and marketing management

Sławno, Zachodniopomorskie, Polska
Czas lokalny: 18:17 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Software localization, Training, Project management, Vendor management, Operations management
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
IT (technologia informacyjna)Telekomunikacja
ZarządzanieMarketing/badania rynku
Produkcja

KudoZ (PRO) Punkty PRO: 89, Odpowiedzi na pytania 49
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
polski > angielski: Server manual / 38000 words
Tekst źródłowy - polski
Domeny i konta pocztowe
Aby jakakolwiek poczta mogła być przez serwer wysyłana bądź odbierana, należy zdefiniować domeny poczty oraz stworzyć dla każdej z nich konta pocztowe. Dlatego zaraz po przeprowadzeniu konfiguracji ogólnej serwera należy przejść do tworzenia domen i kont pocztowych.

W adresie e-mail nazwa konta występuje przed symbolem @, natomiast nazwa domeny - po symbolu @ (czyli np. dla konta helpdesk@embedos.com konto to „helpdesk”, a nazwą domeny jest embedos.com). Ethernus umożliwia wprowadzenie więcej niż jednej domeny poczty elektronicznej. Poza zdefiniowaniem domeny podstawowej można zdefiniować domeny dodatkowe. Dla każdej z domen dodatkowych możemy tworzyć oddzielne konta pocztowe.

Wchodząc do zakładki kont pocztowych uzyskujemy tabelę z listą domen obsługiwanych przez ethernusa. Mamy tu możliwość usunięcia domen wirtualnych i edycji właściwości wszystkich domen. W oknie tym znajduje się też guzik pokaż wszystkie konta pocztowe – służy on głównie działaniu naprawczemu, kiedy to usunęliśmy domenę nie usuwając wcześniej kont pocztowych z nią powiązanych i nie przenosząc ich do żadnej innej domeny. Korzystając w takiej sytuacji z takiego przycisku możemy odnaleźć takie utracone skrzynki i zdecydować, co z nimi zrobić czy je usuwać odzyskując miejsce na serwerze czy przenieść je do innej domeny gdzie będą mogły działać poprawnie.

W prawej części tabeli mamy trzy przyciski funkcyjne. Poczynając od prawej strony mamy możliwość:
– usunięcia domeny wirtualnej – (rys. ???) - usunięcie domeny wirtualnej skutkuje tym, że serwer pocztowy przestaje odbierać pocztę dla tej domeny oraz, że usuwane są wszystkie aliasy do kont pocztowych, które należały do tej domeny. Oznacza wyświetlenie listy kont należących do tej domeny
– edycji właściwości danej domeny - (rys. ???)- możemy tu określić, co ma się dziać z listami, które dotarły do naszego serwera pocztowego, ale zostały źle zaadresowane – nie ma skrzynki pocztowej, do której można takiego maila przesłać. Do wyboru mamy dwie opcje:
- usuwaj automatycznie, która powoduje, że źle zaadresowana wiadomość jest odbierana przez nasz serwer, po czym zostaje trwale usunięta. Nadawca takiej źle zaadresowanej wiadomości nie zostanie w żaden sposób powiadomiony o tym, że jego wiadomość nie dotarła do odbiorcy. To ustawienie jest często wykorzystywane często do walki ze spamem.
- zapisuj w skrzynce, która daje możliwość wskazania skrzynki pocztowej, do której mają trafiać źle zaadresowane wiadomości, co daje możliwość zapobiegania zaginięciu przesyłki ze względu na błąd nadawcy.
– wyświetlenia kont pocztowych oraz aliasów należących do tej domeny - (rys. ???) - ten sam efekt uzyskujemy klikając na nazwę wybranej domeny.
W tabeli kont pocztowych dostajemy takie informacje jak: nazwa konta, czy jest włączony forward, czy jest ustawiona autoodpowiedź, limit wielkości skrzynki oraz jego wykorzystanie. Po wszystkich kolumnach tabeli można ją sortować osiągając widok najbardziej nam odpowiadający. Można również pokazać aliasy przypisane do tego konta oraz ustawione przekierowania, aby osiągnąć taki widok należy kilknąć znaczek (rys. ???) obok interesującego nas konta. Każde założone już konto można edytować i usunąć korzystając z przycisków funkcyjnych usytuowanych w prawej części tabeli. Pod tabelą z kolei znajduje się przycisk służący do dodawania nowych kont pocztowych.
Tabela aliasów, czyli dodatkowych nazw dla skrzynek pocztowych daje z kolei widok pokazujący powiązania pomiędzy aliasami a skrzynkami pocztowymi.

DODAWANIE KONT POCZTOWYCH:
Skrzynka (konto) pocztowe związane jest bezpośrednio z użytkownikiem. Konto użytkownika, które ma włączoną opcję dostępu do poczty ma zarezerwowane miejsce na wiadomości przychodzące i wychodzące na serwerze pocztowym. Z tego powodu dodawanie konta pocztowego polega na założeniu użytkownika z aktywnym dostępem do poczty.
Dodawanie konta użytkownika z dostępem do poczty odbywa się w dwch etapach. Najpierw definiujemy właściwości podstawowe konta użytkownika i zaznaczamy opcję dostępu do poczty. W kolejnym kroku mamy możliwość zdefiniowania ustawień dotyczących już samego konta pocztowego. Dokładny opis konfiguracji kont pocztowych znajduje się w sekcji „Użytkownicy serwera pocztowego”.

DODAWANIE ALIASÓW
Oprócz skrzynek (kont) pocztowych serwer pozwala tworzyć również dodatkowe nazwy konta, tzw. aliasy. Aliasy mają dwojakie zastosowanie: mogą być przypisane do jednego konta pocztowego jako inna nazwa tego konta oraz mogą być używane do przekazywania wiadomości do wielu kont. Aby zilustrować zastosowanie aliasów pierwszego typu, weźmy konto o nazwie jan.k@nazwa.pl. Jeśli chcemy, aby na to konto trafiały wszystkie wiadomości wysłane pod adresy jan.kowalski@nazwa.pl, jank@nazwa.pl i j.kowalski@nazwa.pl i in., wystarczy zdefiniować aliasy jan.kowalski, jank i j.kowalski dla tego konta. Dobrym przykładem aliasu drugiego typu może być natomiast skrzynka all@domena.pl, która ma za zadanie przekazać list, który jest do niej adresowany do skrzynek wszystkich pracowników firmy.
W tabeli aliasów uzyskujemy takie informacje jak: nazwa aliasu, nazwy kont pocztowych powiązanych z danym aliasem. Można je edytować i usunąć korzystając z przycisków funkcyjnych usytuowanych w prawej części tabeli. Pod tabelą z kolei znajduje się przycisk służący do dodawania nowych aliasów.
Dodawanie aliasów
Przy dodawaniu aliasu musimy podać jego nazwę oraz konta, do których ma przekazywać pocztę, która przyjdzie do niego zaadresowana. Jeśli chcemy, aby dany alias był dostępny jedynie dla poczty lokalnej, np. po to żeby ustrzec się przed spamem, zaznaczmy opcję alias do użytku wewnętrznego. Zaleca się zaznaczenie tej opcji dla najczęściej używanych aliasów, jakimi są, all, sales, office, support, helpdesk.
Tłumaczenie pisemne - angielski
Domains and mail accounts
Before your server could send or receive any email, domains and email accounts for each one has to be established. Therefore, right after finishing with general configuration of the server, you should proceed to creating domains and setting the email accounts.

An email address is made of two components: account name placed before @ symbol and a domain name following it (e.g., in email address helpdesk@embedos.com the account is “helpdesk” and domain name is “embedos.com). Ethernus makes possible establishing more than one mail domain. Additionally to a primary one, you could also define additional domains. In each of them the email accounts could be created.

By entering into an email bookmark, you display a table with the list of domains already serviced by ethernus. You have full capabilities for editing their properties up to removing a domain from the list. In this window, there is a button “List all mail accounts”, which is mainly used for repairing action, required when someone removed a domain without deleting or moving the existing accounts to another one. Listing of all accounts lets you find lost mailboxes, decide whether to move them to another domain with proper configuration or delete them and regain some free space on a server’s disk.

There are three functional buttons in the table. Starting from the right side, you have following options:
– deleting of a virtual domain – (fig.???) – as a result of removing a domain, the mail server stops receiving email and deletes all the aliases to mailboxes established on this domain. It also displays a list of mailboxes belonging to it.
– editing properties of a given domain – fig. ??? – you can define here what happens to faulty addressed email messages received by your mail server, which cannot be delivered due to a missing mailbox address. Two options are available:
- delete automatically, which causes that faulty addressed messages are received by the server and then permamently deleted. A sender is not aware about his message not being delivered. This setting is often used to fight spam.
- move to mailbox, which gives opportunity to specify a mailbox where all faulty addressed messages will be saved. It prevents from losing massages misaddressed by a sender.
– displaying of domain’s mailboxes and aliases – (fig. ???) – the same is achieved by clicking on the selected domain’s name.
In the table of mailboxes you see following information: an account name, a forwarding status, auto-responder status and mailbox limit. The entries may be sorted according to each column header. It is also possible to view the aliases assigned to account and activated redirections. This view could be displayed by clicking on a sign (fig. ???) beside the account. Every listed account could be edited or deleted using functional buttons situated in the right part of the table. Under it is also a button for adding new accounts.
A table of aliases i.e., additional names for mailboxes, gives yet another view, showing relations between the aliases and mailboxes.

ADDING MAILBOXES.
A mailbox (an account) is directly linked with a user. A user account with active email access , has also assigned place, on mail server, incoming and out coming massages. For this reason, adding a mailbox means creating a user’s account with an active email access.
Adding an account with active email access is done in two steps. First, basic properties of a user’s account are defined and an option for email access is marked. In the next step, you could define settings related to the mailbox itself. Detailed configuration procedure of the mail accounts is described in chapter “Email server users”

ADDING ALIASES
Except for mailboxes (accounts), a server allows for creating additional names so called: aliases. The aliases have a twofold usage: they could be assigned to a mail account as another mailbox name, or it could be used for forwarding massages to several accounts. To illustrate the first type of usage, lets take a sample account: jan.k@nazwa.pl. If you want this account to receive all the massages send to email addresses: john.smith@name.pl, johns@name.pl and j.smith@name.pl then it suffice to set such aliases as: john.smith, johns and j.smith for the main account. Good example of an alias of second type is a mailbox: all@domain.pl, which could be set to forward the received messages to mailboxes of all company’s employees.
In the aliases’ table, you could see information about their names as well as a name of associated main account. Every listed alias could be edited or deleted using functional buttons situated in the right part of the table. Under it is also a button for adding new aliases.
ADDING ALIASES
When adding a new alias you have to specify its name and mailboxes where email, addressed to alias, will be forwarded. If you want to restrict access to an alias to only local mail e.g., to protect from spam, then mark an option: alias for internal use. We recommend marking this option on the most often used aliases as: all, sales, office, support, helpdesk etc.
polski > angielski: Infopress / marketing
Tekst źródłowy - polski
Urządzenie produkowane przez Embedosa jest kompletnym rozwiązaniem sieciowym, umożliwiającym m.in. stworzenie wydajnej sieci lokalnej i połączenie jej z inną siecią lub Internetem, a także wykorzystanie Internetu do publikowania treści, komunikacji i wymiany danych. Produkt dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Ponadto podczas targów zostanie przedstawiony prototyp kolejnego produktu stworzonego w oparciu o opracowany przez firmę z Polski system wbudowany, wykorzystywany już w ethernusie. Premiera rynkowa tego produktu planowana jest na III kwartał 2006.
Embedos bierze udział w Targach CeBIT 2006 jako jedna z 15 polskich firm branży IT. W tym roku na CeBICIE pojawi się około 6000 najbardziej znaczących firm IT i telekomunikacyjnych z 70 krajów. Z targami Embedos wiąże duże nadzieje – chce pozyskać nowych klientów na światowym rynku i kolejnych zagranicznych dystrybutorów – obok już istniejących w Niemczech, Danii i Czechach.
Stoisko Embedosa będzie się mieścić w centralnej hali targów (oznaczonej numerem 16), tematycznie związanej z sieciami komputerowymi. To jedyna polska firma, która prezentuje się w tej kategorii i przedstawia urządzenie do zastosowań sieciowych własnej produkcji.
Targi CeBIT odbędą się w dniach 9-15 marca i będą otwarte dla zwiedzających codziennie w godzinach 9.00-18.00.
W tym samym miesiącu firma weźmie również udział w XVII Międzynarodowych Targach Łączności Intertelecom w Łodzi. ethernus nominowany został do Medalu Targów. Targi Intertelecom odbędą się w dniach 22-24 marca. Stoisko Embedosa ma numer 150a i będzie się mieścić w środkowej części hali nr 6.
Szczegółowe informacje na temat targów, mapki ułatwiające lokalizacje stoiska, oraz inne informacje dla gości można znaleźć pod adresem www.embedos.com/targi.php.
Produkt został zgłoszony do tegorocznej edycji konkursu Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”.
Informacja o ethernusie
ethernus jest urządzeniem opartym o system wbudowany, który wraz uniwersalną platformą sprzętową pozwala on w sposób dowolny instalować dostępne moduły oprogramowania. Zarówno platforma sprzętowa, jak wbudowany system operacyjny i moduły oprogramowania zostały przygotowane przez firmę Embedos. Produkt został zgłoszony do tegorocznej edycji konkursu Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”.

Dostępne moduły ethernusa można dobierać w sposób dowolny. Oferują one następujące funkcje:

1. LAN
• Serwer Plików i Wydruku: udostępnianie w sieci lokalnej plików, przenośnych dysków i drukarek z możliwością szczegółowego określania uprawnień (system użytkowników i grup)
• Backup - zautomatyzowane wykonywanie kopii bezpieczeństwa, z technologią NetBurn (obsługa nagrywarek USB)
• DHCP – zestaw narzędzi do automatycznej konfiguracji sieci komputerowej
• Router (zakres podstawowy) - połączenie komputerów w sieć lokalną i podział łącza internetowego w zakresie podstawowym
2. FK/CRM
• Lefthand Pełna Księgowość - kompletny system finansowo księgowy: obsługa sprzedaży, ewidencja magazynowa i środków trwałych
• Lefthand CRM - zarządzanie kontaktami z kontrahentami firmy
• Uruchomiona baza danych SQL współpracująca z oprogramowaniem finansowo-księgowym
3. GATEWAY
• Router (zakres zaawansowany) - połączenie sieci lokalnej z Internetem z dokładnym dostosowaniem limitów przesyłanych i odbieranych danych do potrzeb i możliwości (np. limitów dostawcy Internetu)
• Zaawansowane reguły - możliwość ograniczenia wybranym użytkownikom/grupom dostęp do Internetu jedynie do wybranych usług (poczty, www itd.)
• Firewall - zabezpieczenie serwera i sieci komputerowej przed atakami hakerów. Ochrona ruchu przychodząego do sieci i wychodzącego z niej.
• Rozbudowane statystyki i funkcje monitorowania sieci– szczegółowe, przejrzyste statystyki i logi serwera oraz status routera generowany w czasie rzeczywistym.
• VPN - mobilni pracownicy, bądź inne oddziały firmy uzyskują zdalny dostęp chroniony przed podsłuchem za pomocą 128-bitowego klucza.
4. INTERNET (po raz pierwszy na CeBICIE)
• WWW - system publikacji strony internetowej
• E-mail - system poczty elektronicznej dostępny za pośrednictwem przeglądarki i współpracujący z popularnymi programami pocztowymi (Outlook, Thunderbird i in.)
• FTP - umożliwia udostępnianie i wymianę dużych plików przez Internet, szczególnie przydatny dla studiów graficznych i agencji fotograficznych
• w czerwcu ‘2006 udostępniony zostanie kreator stron WWW, umożliwiający stworzenie strony internetowej w środowisku graficzno-tekstowym z wykorzystaniem szablonów przygotowanych przez zawodowych projektantów stron WWW.
Tłumaczenie pisemne - angielski
The device, produced by Embedos, is a complete solution enabling effective creation of a local network, and connecting it to another, local or wide area networks, as well as using for Internet publishing, communication and data exchange. The product is available in three language versions: Polish, English and German. Moreover, during exhibitions will be presented a prototype of a new offering created on the same embedded system, developed by the Polish firm and utilized in ethernus. Market premiere of this new product is scheduled for III quarter of 2006.
Embedos is attending CEBIT 2006 as one of the only 15 Polish IT firms present at the exhibition. Approximately 6000, of the most significant firms from telecommunication and IT industry, representing 70 countries, will be present at the fair this year. The company binds prominent expectations with the show. It wants to gain new, world market customers, and adds to its growing base of foreign distributors, already offering Embedos product in Germany, Denmark and Czech Republic.
An Embedos stall number 16 will be located in the exhibition’s central hall, thematically oriented towards computer networks. It will be the only Polish firm presenting in this category and showing a network device of its own production.
CEBIT trade fair is held from 9 to 15 of March and opens to visitors 9.00 to 18.00 every day.
Also in March, the company will attend XVII International Fair of Telecommunication--Intertelecom--in Lodz, Poland. Ethernus is nominated to a Medal of the Trade award at this event. Intertelecom fair will be held between 22-24 March. An Embedos booth--150a--will be located in the central part of 6-th pavilion.
More details regarding trade shows, localization maps and other information for visitors can be found on a company web page at www.embedos.com/targi.php.
The product is also entered into this year competition for “Poland:Now", a prestigious Polish Promotional Emblem.
Information about ethernus:
Ethernus is a device based on embedded system which, together with a universal hardware platform, allows installation of available software modules in a flexible way. Both, hardware platform and build in operating system as well as software modules has been developed by Embedos Company. The product has also been declared into this year competition for “Poland:Now", a prestigious Polish Promotional Emblem.

The available ethernus modules can be arranged in any arbitrary way. The following functions are available:

1. LAN
• File and Print Server - sharing files, removable disks and printers in local network with capability for precise definition of privileges for users and groups.
• Backup – unattended, safety backup of data and making copies with NetBurn technology (support for USB burners).
• DHCP – set of tools for automatic configuration of a computer network.
• Router (basic functionality) – connecting computers into a local network and sharing of Internet access at basic level.
2. FK/CRM
• Lefthand Full Accounting – complete accounting and finance management system; support for sales accounts, inventory and fixed assets.
• Lefthand CRM – customers and contacts management software.
• Installed SQL - data base integrated with accounting and financial software.
3. GATEWAY
• Router (advanced options) – connecting a local network to Internet with capability for precise setting of traffic limits either sending or receiving of data (transfer limiting by Internet Provider).
• Advanced rules - possibility of limiting, for selected users or groups, access to only predefined Internet services (mail, www etc.).
• Firewall – protecting server and the computer network from hacker attacks; guarding incoming and outcoming network traffic.
• Complex statistics and monitoring functions – detailed, transparent statistics; logs of the server and router status in real time.
• VPN - mobile workers and branches of the company can gain remote access, protected from tapping, with 128 - bite encryption.
4. INTERNET (public premier at CeBIT)
• WWW – a web page publishing system.
• E-mail – an electronic mail system accessible with an internet browser and working with the popular client software (Outlook, Thunderbird and others).
• FTP – allowing exchange and sharing of large files on Internet, especially useful for graphic studios and photo agencies.
• Web Page Creator will become available in June 2006, offering capabilities of creating Internet pages in graphics and text mode, using templates created by professional web page designers.
angielski > polski: Handheld manual
Tekst źródłowy - angielski
Synchronizing data:
Performing the first HotSync operation
The HotSync process automatically synchronizes — that is, exchanges
and updates — data between your handheld and Palm Desktop
software. Changes you make on your handheld or Palm Desktop
software appear in both places after a HotSync operation.

1. Connect your handheld to the HotSync cradle/cable.
2. Press the HotSync button  on the cradle/cable.
3. When the Users dialog box appears, select the user name you
entered when you installed Palm Desktop software.
Your user name serves as the connection between your handheld
and your computer. If you’re sharing Palm Desktop software
with another handheld user, you can change users by
selecting a name from the User list on the right side of the Palm
Desktop window. Be sure you select the correct user name before
entering data in Palm Desktop software.
4. Wait for a message on your handheld indicating that the process is
complete.
5. Remove your handheld from the HotSync cradle/cable.

Resetting your handheld
If your handheld does not respond to buttons or tapping the screen,
you need to perform a reset to get your handheld running again.
Performing a soft reset
A soft reset tells your handheld to stop what it’s doing and start over
again while retaining all records and entries stored in your handheld.
 Use the tip of an unfolded paper clip (or similar object without a
sharp tip) to gently press the reset button inside the hole on the
back panel of your handheld.
Performing a hard reset
Important: With a hard reset, all records and entries stored in your
handheld are erased. Never perform a hard reset unless a
soft reset does not solve your problem. You can restore
any data previously synchronized with your computer
during the next HotSync operation. See the online
Handbook for instructions on restoring your data.
1. Hold down the power button on the front panel of your handheld.
2. While holding down the power button, use the tip of an unfolded
paper clip (or similar object without a sharp tip) to gently press and
release the reset button.
3. Wait for the Palm™ logo to appear and release the power button.
4. When a message appears warning that you are about to erase all
the data stored on your handheld, do one of the following:
Press the upper scroll button on the front panel of the handheld
to complete the hard reset and display the Digitizer screen.
Press any other button to perform a soft reset.
Tłumaczenie pisemne - polski
Synchronizacja danych:
Pierwsze wykonanie operacji HotSync
Operacja HotSync przeprowadza automatyczną synchronizację to znaczy
uaktualnia dane między urządzeniem i oprogramowaniem Palm Desktop.
Dane wprowadzone w Palm m105 lub w Palm Desktop w komputerze
po przeprowadzeniu operacji HotSync pojawią się w obu miejscach.

1. Podłącz urządzenie przez umieszczenie w stacji dokującej.
2. Naciśnij przycisk oznaczony
na podstawce
3. Kiedy na ekranie komputera pojawi się okno programu, może być konieczne
wybranie użytkownika utworzonego podczas instalacji oprogramowania Palm Desktop.
Nazwa użykownika stanowi łącznik między urządzeniem a komputerem.
Jest to istotne szczególnie w sytuacji kiedy więcej osób korzysta z komputera
i posługuje się podobnymi urządzeniami. Wyboru użytkownika dokonuje się
przez wybranie imienia z listy użytkowników z prawej strony okna programu
Palm Desktop. Należy wybrać prawidłowy profil przed uruchomieniem transferu
danych do programu Palm Desktop.
4. Zaczekaj aż na ekranie pojawi się komunikat zakończenia
transmisji.
5. Wyjmij urządzenie z przystawki dokujacej.

Wyłączenie awaryjne (restart) urządzenia
Jeżeli Palm m105 nie reaguje na przyciski lub dotykanie rysikiem ekranu,
należy przeprowadzić restart aby ponownie uruchomić urządzenie.
Wykonanie miękkiego restartu
Miękki restart powoduje zatrzymanie bieżących operacji i ponowne włączenie
urządzenia przy zachowaniu wszytkich wprowadzonych uprzednio danych.
Należy użyć wyprostowanego spinacza do papieru lub podobnego nieostrego
obiektu aby łagodnie nacisnąć włącznik w zagłębieniu w tylnej obudowie
jak pokazano na rysunku.
Wykonanie twardego restartu
Ważne :
Podczas wykonania twardego restartu wszystkie dane z pamięci
urządzenia zostają trwale utracone. Nie należy wykonywać tej
operacji chyba, że próba miękkiego restaru nie powiodła się.
Dane można odtworzyć jeżeli wcześniej zostały zsynchronizowane
z komputerem podczas ostatniej operacji HotSync. W tym celu
należy przeprowadzić synchronizację HotSync zgodnie z instrukcją.
1. Wciśnij i trzymaj główny przycisk włączania zasilania na przednim panelu.
2. Równocześnie użyj końcówki spinacza do papieru (lub podobnego obiektu
z nieostrym końcem) aby łagodnie nacisnąć i zwolnić włącznik restartu.
3. Zaczekaj na pojawienie się logo PalmTM i zwolnij przycisk włączania zasilania.
4. Kiedy pojawi się komunikat ostrzegający przed utratą wszystkich danych
zapisanych w urządzeniu można wykonać jedną z poniższych czynności:
Nacisnąć górny przycisk przewijania ekranu na panelu czołowym
aby zakończyć twardy restart i rozpocząć procedurę kalibracji ekranu.
Nacisnąć jakikolwiek inny przycisk aby przeprowadzić miękki restart.

Glosariusze En-Pl
Doświadczenie Zarejestrowany od: Dec 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Ontario Ministry of Citizenship and Immigration)
polski > angielski (Ontario Ministry of Citizenship and Immigration)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Frontpage, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Bio
Brak
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 89
(Wszystkie punkty w kategorii PRO)


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski83
polski > angielski6
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Technika/inżynieria71
Medycyna14
Biznes/finanse4
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Mechanika/inżynieria mechaniczna28
Telekomunikacja16
Medycyna: przyrządy14
Inżynieria (ogólne)8
Elektronika7
Produkcja4
Transport, spedycja4
Punkty w 2 innych dziedzinach >

Zobacz wszystkie punkty >


Ostatnia aktualizacja profilu
Jun 13, 2020More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search