Języki robocze:
angielski > polski
włoski > polski
polski > angielski
hiszpański > polski
polski > włoski

Janusz Mosson
Professional and experienced translator

Polska
Czas lokalny: 15:43 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
  • PayPal accepted
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Afiliacje
Blue Board affiliation:
Usługi Translation, Interpreting
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
RachunkowośćMotoryzacja/samochody
Finanse (ogólne)Ubezpieczenia
Inwestycje/papiery wartościoweIT (technologia informacyjna)
Prawo (ogólne)Prawo: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie
Prawo: cła i podatkiMarketing/badania rynku

KudoZ (PRO) Punkty PRO: 8, Odpowiedzi na pytania 4, Zadane pytania 2
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 2
angielski > polski: 2007 Annual Report of Credit Agricole
General field: Biznes/finanse
Detailed field: Finanse (ogólne)
Tekst źródłowy - angielski
Significant accounting policies
FINANCIAL INSTRUMENTS (IAS 32 AND 39)
In the financial statements, financial assets and liabilities are treated in accordance with IAS 39 as endorsed by the European Commission on 19 November 2004, together with EC regulations 1751/2005 of 25 October 2005 and 1864/2005 of 15 November 2005 on use of the fair value option.
The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period, to obtain the net carrying amount of the financial asset or financial liability.
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. Market-quoted rates provide the best estimate of fair value for financial instruments quoted in an active market. For financial instruments that are not quoted in an active market, fair value is determined using recognised valuation techniques based on observable and non observable market data.
Securities
Classification of financial assets
Under IAS 39, financial assets are divided into four categories:
- financial assets at fair value through profit or loss classified as held for trading and financial assets designated as at fair value through profit or loss;
- available-for-sale financial assets;
- held-to-maturity investments;
- loans and receivables.
Tłumaczenie pisemne - polski
Istotne polityki rachunkowe
INSTRUMENTY FINANSOWE (MSR 32 i 39)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym aktywa i pasywa finansowe są ujmowane zgodnie z MSR 39 dotyczącymi wykorzystania opcji wartości godziwej, zatwierdzonym przez Komisję Europejską w dniu 19 listopada 2004 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 1751/2005 z 25 października 2005 i 1864/2005 z 15 listopada 2005,.
Efektywna stopa procentowa to stopa, która dokładnie dyskontuje oczekiwane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym, do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego.
Wartość godziwa to kwota, za jaką na warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie zaspokojone, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji. Stawki rynkowe stanowią najlepszy sposób oszacowania wartości godziwej instrumentów finansowych notowanych na rynku aktywnym. W przypadku instrumentów finansowych nienotowanych na rynku aktywnym wartość godziwa jest określana przy użyciu uznanych technik wyceny na podstawie dających się zaobserwować i niedających się zaobserwować rynkowych.
Papiery wartościowe
Klasyfikacja aktywów finansowych
Zgodnie z MSR 39 aktywa finansowe dzielą się na cztery kategorie:
- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, klasyfikowane jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe uznawane za wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy;
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
- inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności;
- kredyty i należności.
włoski > polski: Bilancio
General field: Biznes/finanse
Detailed field: Finanse (ogólne)
Tekst źródłowy - włoski
POLITICHE DELLA SOCIETA’ IN MATERIA DI GESTIONE DEI RISCHI -


In relazione all’informativa richiesta ai sensi dell’art. 2428 2° comma numero 6 bis) Codice Civile si riportano di seguito le valutazioni e le politiche che la Società adotta in materia di esposizione e copertura dei rischi:
Copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse: i flussi di cassa e la liquidità della Società sono gestite con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. Inoltre gli Amministratori non si attendono scadenze dei debiti finanziari significativamente differenti da quelle previste contrattualmente.
La Società non fa uso di strumenti per gestire il rischio finanziario in quanto non ne ricorrono i presupposti.
Copertura del rischio valutario: la Società non è soggetta a rischio di cambio in quanto utilizza esclusivamente l‘Euro quale divisa di riferimento per le proprie transazioni.

Copertura del rischio di credito: le procedure aziendali prescrivono valutazioni periodiche al fine di cogliere tempestivamente indicatori di sofferenza del credito.
La Società considerata la composizione della clientela, continua a utilizzare quale strumento di copertura una forma assicurativa tendente a coprire i crediti commerciali.
Tłumaczenie pisemne - polski
POLITYKA SPÓŁKI DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM


Zgodnie z wymogami w sprawie ujawniania informacji określonych w art. 2428, ust. 2 pkt. 6 bis włoskiego kodeksu cywilnego poniżej przedstawiamy szacunki, jakie Spółka dokonała, oraz politykę, jaką Spółka prowadzi, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ryzyka.
Ryzyko zmiany stóp procentowych: Przepływy środków pieniężnych oraz płynność Spółki są zarządzane w taki sposób, aby zagwarantować efektywność gospodarowania zasobami finansowymi. Ponadto Zarząd nie przewiduje wypowiedzenia znaczących zobowiązań finansowych przed upływem ich umownych terminów zapadalności.
Spółka nie korzysta z instrumentów zarządzania ryzykiem finansowym, ponieważ nie przewiduje powstania takiego ryzyka.
Ryzyko walutowe: Spółka nie jest narażona na ryzyko walutowe, ponieważ w swojej działalności używa wyłącznie euro jako waluty referencyjnej w wszystkich transakcjach.
Ryzyko kredytowe: Procedury Spółki przewidują przeprowadzanie okresowych szacunków i weryfikacji, których celem jest jak najwcześniejsze wykrycie przesłanek wskazujących na pogorszenie się jakości należności.
Z uwagi na rodzaj klientów, Spółka nadal stosuje ubezpieczenie jako instrument zabezpieczający należności z tytułu dostaw i usług.

Wykształcenie Master's degree - University of Wroclaw, Poland
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 26. Zarejestrowany od: Jul 2000. Członek od: Apr 2005.
Poświadczenia kwalifikacji włoski > polski (University of Lodz, verified)
polski > włoski (University of Lodz, verified)
angielski > polski (Adam Mickiewicz University in Poznan, verified)
polski > angielski (Adam Mickiewicz University in Poznan, verified)
angielski (University of Wroclaw, verified)


Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Indesign, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Other TM tools, Pagemaker, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, STAR Transit, Wordfast
Praktyki zawodowe Janusz Mosson popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.1).
Bio
Education:
- University of Lodz, Poland – 2 year post-graduate studies: Italian-Polish translation
- Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland: 2-year Post-graduate studies: English-Polish translation & interpretation
- Ecole d'Interpretes Internationaux in Mons, Belgium: Tempus scholarship
- University of Wroclaw, Poland: M.A. in Language Studies (English)
- University of Wroclaw, Poland: B.A. in Language Studies (English); other studied languages: Italian and French

Professional Background:
- Freelance translator and interpreter since 1995
- Sworn/certified translator since 1999 (number at the list of sworn translators of the Polish Ministry of Justice: 3704/05)
- Regular guest lecturer at the University of Wroclaw School for Translators of Romance Languages since 2008, (one-semester course entitled: Translator's IT Tools)

Details of work experience:
- Directly or indirectly translated or interpreted for: Alstom, Bombardier, BZ WBK Bank (Member of AIB Group), Danone, Dong Seo, Lukas Bank (Credit Agricole Group), PCC Rokita, Santander Consumer Bank Poland (Grupo Santander), Sony, Wabco, Whirlpool, Zanussi
- Cooperation with select translation agencies in Poland and abroad
- Experienced CAT user: SDL Trados, Idiom, Star Transit, MemoQ


Service characteristics:
- Excellent educational background and extensive professional experience ensuring high standard of work
- Reliability, always on-time delivery and eye for detail
- High professional ethics
- Flexibility to suit various expectations and requirements of clients
- Proficiency in the use of various specialist CAT tools
- Sensitivity to culture-specific aspects
- Good turnaround

Output info:
- Average daily throughput: 3,000-3,500 words with a capacity to increase it in case of larger and more time-consuming projects
Słowa kluczowe: translation into Polish, sworn translation into Polish, conference equipment rental in Poland, conference equipment in Poland, automotive Polish translator, technical Polish translator, simultaneous equipment rental in Poland, Polish translation, into Polish, Polish translator, English-Polish translation, Italian-Polish translation, Italian-Polish translator, English-Polish translator, power generation, technical translation, automotive, mechanical engineering, rolling stock, construction, lime, cement, IT, computers, marketing, ERP, telecommunications, business, legal texts, translator, reviewing, QA, quality assurance, terminology management, specialist, expert, professional, manual, instructions manual, translation into Polish, translation, English to Polish translation, Italian to Polish translation, English to Polish translator, Italian to Polish translator


Ostatnia aktualizacja profilu
Sep 29, 2020


Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search