Członek od Sep '12

Języki robocze:
angielski > bułgarski
bułgarski > angielski

Krasimira Drumeva
English <> Bulgarian Translator

Veliko Turnovo, Bułgaria
Czas lokalny: 13:00 EEST (GMT+3)

Język ojczysty: bułgarski Native in bułgarski
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
22 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
Wiadomość od użytkownika
Beyond the words, into the meaning...
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Ten tłumacz pomógł w lokalizacji ProZ.com na język bułgarski
Usługi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Motoryzacja/samochodyInżynieria (ogólne)
Inżynieria przemysłowaElektronika
Mechanika/inżynieria mechanicznaBudownictwo/inżynieria lądowa i wodna
Energia elektryczna/energetykaEkologia i środowisko
Prawo: umowyBiznes/handel (ogólne)

KudoZ (PRO) Punkty PRO: 4, Odpowiedzi na pytania 6
Payment methods accepted PayPal, Przelew
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
angielski > bułgarski: Technical Description of xxx Wind Turbine
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Energia elektryczna/energetyka
Tekst źródłowy - angielski
Grid Feed Unit

Depending on the grid voltage phase angle and generator output, a target value for the current to be fed is generated. Three-phase current is then generated according to this target value with the power available in the DC link. This target value is compared to the actual current flow (actual value) every 100 μs and corrected in the event of deviations. The current fed is sinusoidal and largely free of disruptive harmonic oscillations. A high frequency filter reduces harmonics. No significant flicker emissions occur. Momentary current peaks are excluded with this converter technology.

Tłumaczenie pisemne - bułgarski
Модул за подаване към мрежата

В зависимост от фазовия ъгъл на напрежението в мрежата и произведената от генератора енергия, се генерира целева стойност за тока, който да бъде подаван в мрежата. След това трифазовият ток се генерира въз основа на тази целева стойност чрез мощността, налична в правотоковата връзка. Тази целева стойност се сравнява с действителния електрически поток (действителната стойност) на всеки 100 μs и в случай на отклонение се коригира. Подаваният ток е синусоиден и до голяма степен изчистен от разрядни хармонични трептения. Високочестотен филтър допълнително намалява хармониците. Не се генерират значителни трептения. Кратковременните върхови токове са изключени при тази конверторна технология.

angielski > bułgarski: Requirements for geotechnical investigations
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Energia elektryczna/energetyka
Tekst źródłowy - angielski
Requirements for geotechnical investigations
• If the in-situ soil is not suitable for backfilling, a fill soil, which does not soften and tend to reduce density due to cyclic interference, resulting from alternating loads, has to be chosen. Furthermore, it has to be determined how the fill soil can be compacted and how compaction may be tested.
• If the site is located in an earthquake zone, the relevant horizontal acceleration and the soiltype have to be specified.
• Cavities, depressions, fault zones and crevasses in rocks, bogland and dead ice areas in unconsolidated sediments shall be determined in karst areas by means of adequate measurements (e.g. geoelectrical methods).
Tłumaczenie pisemne - bułgarski
Изисквания за геотехнически проучвания
• В случай, че почвата на терена не е подходяща за обратен насип, следва да бъде осигурена насипна почва, която не омеква и не намалява плътността си при циклични влияния, възникващи в резултат на променливо натоварване. Освен това се определя и начинът на трамбоване на насипната почва, и методът на изпитване на уплътняването.
• В случай, че обектът се намира в зона със сеизмична активност, следва да бъде определено съответното хоризонтално разпространение и типа почва.
• Кухини, вдлъбнатини, разломни участъци и пукнатини в скали, заблатени зони и зони с неподвижни ледове, в неуплътнени седименти следва да бъдат установени в карстовите зони посредством подходящи измервания (напр. геоелектрични методи).
bułgarski > angielski: Resolution of the State Energy Commission
General field: Prawo/patenty
Detailed field: Energia elektryczna/energetyka
Tekst źródłowy - bułgarski
Решение на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране
Както бе посочено и по-горе законодателят урежда привилегия за енергийните обекти по чл. 24 от Закона за енергията от възобновяеми източници, като за тях не се прилага процедурата за присъединяване по чл. 23 и независимо от одобрените от Комисията мощности преносното и разпределителните предприятия не могат да откажат присъединяването им. При сключване на окончателни и предварителни договори за присъединяване трябва да се отчитат нуждите за балансиране на електроенергийната система. Както е записано и в десетгодишният план за развитие на електропреносната мрежа на Р. България във връзка с присъединяване на ВЕИ, от гледна точка на управление на електроенергийната система, препоръчително е стимулирането на изграждане и присъединяване на ВЕЦ и Био ЕЦ, доколкото те могат да бъдат диспечирани съобразно нуждите на електроенергийната система и да служат като регулиращи мощности.
Tłumaczenie pisemne - angielski
Resolution of the State Energy and Water Regulatory Commission
As it was already mentioned above, the legislator provides privilege to the energy facilities under art. 24 of the Energy from Renewable Sources Act, since for these the procedure for connection specified in art. 23 is not applied, and notwithstanding the capacities approved by the Commission, the transmission and the distribution companies cannot reject their connection. The needs for balancing the energy system shall be taken into account upon conclusion of final and preliminary contracts for connection. As specified in the ten-year Plan for Development of the Transmission Network of the Republic of Bulgaria, with regard to the connection of RES, from the point of view of the energy system management, it is recommended to stimulate the construction and connection of hydro power plants and bio power plants, since they can be controlled in compliance with the needs of the energy system and be used as balancing capacities.

Wykształcenie Master's degree - St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 21. Zarejestrowany od: Sep 2012. Członek od: Sep 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Poświadczenia kwalifikacji angielski > bułgarski (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, verified)
bułgarski > angielski (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, verified)
Przynależność do organizacji N/A
ZespołyBulgarian ProZ.com Localization Team
Oprogramowanie Across, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, STAR Transit, Translation Workspace
CV/Resume CV available upon request
Uczestnictwo w konferencjach Conferences attended
Wygrane konkursy Mini-contest 2012: English to Bulgarian
Praktyki zawodowe Krasimira Drumeva popiera ProZ.com's Zasady postępowania.
Bio

Full-time Freelance Translator
Vast translation experience
Thorough knowledge of various fields
Linguistic qualification

Skilled, Reliable, Punctual

Please feel free to contact me for more details and queries.
Thank you for visiting my profile!

Translation is my vocation, my passion, my life…
Słowa kluczowe: Advertising, Archaeology, Architecture, Atmospheric Sciences and Meteorology, Automotive, Banking and Financial, Buildings, Business Administration and Management, Business General, Business Marketing, Chemistry, Child Care, Civil Engineering, Computer and Information Sciences, Computer Engineering, Ecology, Economics, Education, Electrical Engineering, Engineering, Entrepreneurship, Environmental Science, Finance, Geography, Humanities and Humanistic Studies, Information Sciences and Systems, Internet, Law and Legal, Manufacturing (Metal Working and Products, Instruments, Furniture, Printing, Clothing, etc.), Mechanical Engineering, Medicine — Occupational Health and Industrial Hygiene, Medicine — Pharmacology, Medicine — Public Health Education and Promotion, Medicine (General), Music, Photographic Arts, Photography, Science (General), Sport and Fitness, Taxation, Telecommunications, Tourism and Travel, Visual and Performing Arts
Ostatnia aktualizacja profilu
Aug 7More translators and interpreters: angielski > bułgarski - bułgarski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search