Języki robocze:
angielski > rosyjski
angielski > ukraiński
rosyjski > angielski

Iryna Gavrylenko
Aut non tentaris, aut perfice

Polska

Język ojczysty: rosyjski (Variant: Standard-Russia) Native in rosyjski, ukraiński (Variant: Standard-Ukraine) Native in ukraiński
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
Nie masz żadnych ocen
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading, Transcription, MT post-editing, Training, Software localization
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
IT (technologia informacyjna)Komputery (ogólne)
Komputery: oprogramowanieKomputery: systemy, sieci
Komputery: sprzętInternet, e-handel
Biznes/handel (ogólne)Prawo: umowy
Prawo (ogólne)Wina/enologia/winiarstwo

Stawki
polski > angielski - Stawki: 0.04 - 0.15 USD za słowo / 10 - 40 USD za godzinę
Payment methods accepted Visa, MasterCard, Przelew, Przekaz pieniężny
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 9
angielski > rosyjski: Contracts
General field: Biznes/finanse
Tekst źródłowy - angielski
"1.5. ... is obligated for a separate pay to render to DEALER (as far as the DEALER has such necessity) a service of taking final measurements of the apartment in which the equipment of wine cellar is assumed to be placed, and also services of making the final draft design of wine cellar concerted by DEALER with Customer, and services of the preliminary advising in preparation of apartment under a wine cellar, subsequent assembling and installation of wine cellar, and choosing of climate-control system.
1.6. In case of occurring of such necessity, on the additional agreement of Parties of this Contract, ... can organize delivery of the prepared Goods to the port of shipping".
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
"1.5. ... обязуется за отдельную плату оказывать ДИЛЕРУ (по мере возникновения ДИЛЕРА такой необходимости) услуги по проведению окончательных замеров помещения, в котором предполагается оборудование винного погреба, а также услуги по изготовлению согласованного ДИЛЕРОМ с Заказчиком окончательного эскизного проекта винного погреба и услуги предварительного консультирования по подготовке помещения под винный погреб, последующей сборке и установке винного погреба, выбору системы климат-контроля.
1.6. При возникновении такой необходимости, по дополнительной договоренности Сторон настоящего Контракта, ... может организовать доставку готового товара в порт отгрузки".
angielski > rosyjski: IT
General field: Marketing
Detailed field: Komputery (ogólne)
Tekst źródłowy - angielski
The innovative Multi-Game format offers players an original mix of multiple SMS Games characterised by with variety and randomness along the customer journey.
Custom storyboards will be created with a mixture of questions from each category.
Depending on the player profile developed throughout the promotion, ***’s campaign will target players with the most appropriate category for any given point in the game cycle.
All mechanics provide incentives in the form of extra points and bonuses, and these will be made available to all users.
By having a variety of options, these incentives do not become boring and repetitive.
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
Инновационный формат Мульти-Игра предлагает игрокам оригинальный микс из множества SMS игр, которые характеризуются разнообразием и случайным выбором во время "путешествия" потребителя.
Рекламные раскадровки для клиентов будут созданы из комбинации различных вопросов по каждой категории.
В зависимости от профиля игрока, сложившегося в течении рекламной акции, кампания *** будет ориентировать игроков на наиболее подходящий раздел для любой заданной точки в цикле игры.
Все механизмы предоставляют средства поощрения в виде дополнительных баллов и бонусов, и они будут доступны всем пользователям.
В связи с наличием разнообразия опций эти меры поощрения не будут скучными и повторяющимися.
polski > angielski: Commercial Contract
General field: Prawo/patenty
Detailed field: Prawo: umowy
Tekst źródłowy - polski
Umowa o współpracy handlowej ***
w zakresie wyłącznej dystrybucji na terytorium Szwajcarii
Pomiędzy ***, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy*** wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu (Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS ***, posiadającą rachunek bankowy o numerze *** w banku BNP Paribas, reprezentowaną przez ***, dalej zwaną: ***

I. Przedmiot umowy
b) Zgodnie z Umową, *** otrzymuje licencję na wyłączną dystrybucję Produktów *** na całym terytorium Szwajcarii na okres 1 roku począwszy od ***. Mając na uwadze obecnie istniejącą umowę indywidualną pomiędzy *** i jednym z jego przedstawicieli, wyłączność nie pozwala *** na oferowanie Produktów *** klientom wyraźnie określonym i zwanym jak poniżej: ***. Nie ma żadnych innych zastrzeżeń, które ograniczałyby możliwość *** oferowania Produktów *** wszystkim innym klientom.

II. Ogólne warunki umowy
a) Cennik katalog ogólny : *** Wszelkie zmiany cen będą miały miejsce po wcześniejszym zawiadomieniu na co najmniej jeden (1) miesiąc wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej
b) VAT (podatek od wartości dodanej): podane ceny są cenami netto, wyrażonymi we frankach szwajcarskich (CHF).
c) Termin dostawy: *** gwarantuje *** realizację zamówienia i gotowość do odbioru urządzeń w terminie maksymalnie 10 dni, z wyłączeniem dłuższych okresów świąt jak Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz przerwa produkcyjna w okresie letnim. W przypadku pierwszego zamówienia okres gotowości do dostawy zostanie przedłużony o czas potrzebny na przygotowanie materiałów oraz komunikatów na urządzeniu w języku francuskim.
d) Warunki płatności:
e) Procedura zamówienia:

VII. Postanowienia końcowe
a) Zawartość umowy, a w szczególności jej postanowienia dotyczące współpracy są ściśle poufne i każda ze stron zobowiązuje się do zachowania ich w całkowitej tajemnicy.
b) Umowa podlega przepisom prawa polskiego.
c) Wszelkie spory pomiędzy Stronami powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia, Sądem właściwym będzie sąd miejscowy dla siedziby*** jeśli spór nie może zostać rozstrzygnięty przez Strony w terminie maksymalnie 30 dni od dnia jego stwierdzenia.
d) Umowa została sporządzona w języku angielskim, który będzie językiem, na podstawie którego będą rozstrzygane spory przed Sądem w przypadku ich ewentualnego zaistnienia.


Tłumaczenie pisemne - angielski
Trade and Cooperation Agreement ***
- distribution in the territory of Switzerland has been entered into
between ***, limited liability company partner enterprise with registered office *** entered in the National Court Register led by District Court in Poznan (Nowe Miasto and Wilda VIII Commercial Division of the National Court Register) under No. KRS ***, having a bank account No. *** in BNP Paribas bank, legally represented by ***, hereinafter referred to as ***

I. Przedmiot umowy

b) According to the Agreement, *** is granted a license for the exclusive distribution of *** Products on the territory of Switzerland for 1 year valid from ***. On the basis of the existing individual Agreement between *** and one of its representatives, exclusive selling rights prevent *** from offering *** Products to the following well-defined clients: ***. No other objections arise that would limit *** rights of offering *** Products to other clients.

II. Terms and Conditions

a) Price list for a typical catalogue: *** Any price changes would take place after the prior notice sent to email address at least one (1) month before.
b) VAT (Value Added Tax): given prices are net prices given in Swiss francs (CHF).
c) Terms of delivery: *** guarantees *** lead time and readiness for equipment picking up in max. 10 days, excluding long periods of national and religious holidays: Christmas, Easter, Corpus Christi day, Assumption Day of the Blessed Virgin Mary, and period of stoppage in production during summer time. In case of the first order, period of product readiness for shipment would be extended for a period needed to prepare materials and translate information provided on the equipment into French language.
d) Payment terms:
e) Ordering procedure:

VII. Final provisions
a) Subject-matter of the Agreement, namely, its provisions for cooperation are strictly confidential, and each Party undertakes to keep them in a total secrecy.
b) The Agreement is governed by the Polish law.
c) All the disputes between the Parties principally shall be settled by means of negotiations. In case the Parties have not reached consensus within 30 (thirty) days from the day a dispute had arisen, all disputes shall be solved in the local public court with jurisdiction over the registered office of ***.
d) The Agreement was prepared in English language that is the language, on base of which all disputes will be settled before the Court, if any.

polski > angielski: Claim
General field: Prawo/patenty
Detailed field: Prawo (ogólne)
Tekst źródłowy - polski
Szanowni Panstwo.
Odnosząc się do próby podważenia naszego zarzutu powagi rzeczy osądzonej, informuję że o zastosowaniu tej klauzuli rozstrzygnie sąd do którego wnieśliśmy stosowny protest. Nadto informuję, że złożenie protestu było koniecznie w związku z aktem świadomego zatajenia przez Panstwakancelarię sprawy *** rozpatrzonej przez Sąd Rejonowy.
Kategorycznie nie zgadzamy się z postawioną przez Pana tezą o działaniu *** na szkodę ***. Nigdy żadne takie działanie z naszej strony nie miało miejsca. Sytuacja jest odwrotna. To my musimy prowadzić intensywną kampanię informacyjną aby nasze produkty nie były kojarzone na rynku z firmą *** ze względu na skandaliczna wręcz jej reputacją na rynku polskim i międzynarodowym.
Nadto przypominam, że zgodnie z naszą deklaracją złożoną przy okazji naszej dyskusji na temat mediacji, wszystkie strony internetowe, których nazwy mogłyby się kojarzyc w jakikolwiek sposób z działaniami lub produktami firmy *** są wycofywane z użytku (ze względów wizerunkowych).
Wszystkie cele postawione w proponowanych mediacjach zostały zrealizowane. Dalsze kojarzenie naszej firmy z *** w znaczący sposób podważa nasz wizerunek, na który pracujemy od szesciu lat.
Biorąc pod uwagę te fakty. stwierdzamy że działania jakich *** dokonuje za pośrednictwem Pana kancelarii, nie mają żadnych podstaw merytorycznych i mają charakter odwetowy za naszą odmowę składania kolejnych zamówień do czasu uregulowania zaległych rozliczeń serwisowych i zapewniania nas o poprawie jakosci oferowanych nam produktów.
W związku z powyższym ponownie wzywam no natychmiastowego zaprzestania nękania firmy *** fałszywymi oskarżeniami oraz wycofania wszystkich pozwów oraz wniosków o udzielenie zabezpieczenia ze wszystkich sądów w jakich zostały złożone.
Tłumaczenie pisemne - angielski
Dear Sir
Referring to attempts of challenging our position which has the force of “res iudicata” principle (MG: I disagree with this) , I have to inform you that the Court, where we have lodged a proper protest, will settle the issue about implementation of that case. Furthermore, I’d like to inform you that lodging a protest was necessary in connection with concealment by your Law Firm of the case examined by the District Court.
We strongly disagree with your alleged argument about *** acting in prejudice of ***. Such cases have never taken place from our side. The situation is vice versa. It’s us, who have to conduct a strong information campaign to ensure that our products are not associated with *** Company due to its controversial image in the Polish and in the cross-border markets.
In addition, I’d like to remind you that following the statement we made in a letter related to a possible mediation, all webpages, which names might be associated in any way with activities or products provided by ***, were withdrawn from usage (for image reasons).
All objectives posed by yourself in your proposition of mediation were accomplished. Further associations of our company with *** Company significantly undermine our positive image, on which we have been working for six years.
Taking into account those facts, we point out, that actions provided by *** through your Law Firm, don’t have any reasonable grounds and have a retaliatory character for our resignation to place orders from *** till previous debts for services are settled and the quality of offered us products is improved.
On the basis of the foregoing I call you on again to immediate cancellation of *** harassments using false accusations and withdrawal of all claims (lawsuits) and motion for injunction relief from all courts where they were lodged.
angielski > rosyjski: Filter operating instructions
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Inżynieria przemysłowa
Tekst źródłowy - angielski
3.3 Interface

3.3.1 Mechanical i̇nstallati̇on (ducts, openings)
Ducts should be laid and extended without tension.
The duct for the dust/gas mixture is referred to as the raw gas duct and should be connected to the housing.
The pipe for the cleaned process gas is referred to as clean gas duct and should be connected to the upper part or the top of the housing.
All pipes should be connected in an electrically conductive way for the safety measure of "avoiding effective ignition sources".
Design
The ducts should be laid tight and as to allow proper flow (straight ducts with little changes in direction).
The ductwork need to be installed without load forces at the connection flanges (please use separate supports)
Interfaces
The interfaces are illustrated in the drawing in Section 7.
Dimensioning
The duct for dust transport should be sized so that the flow rate prevents dust from depositing ("grinding marks" at the lower part of the duct).
In case of sticky dust, accumulation of dust everywhere at the pipe walls cannot be ruled out. These accumulations should be removed by regular cleaning.
Inspection openings
Inspection openings should be provided for the control of the ducts for e.g. accretions, accumulations.
Close all openings (inspection lids, doors etc.)
All inspection openings should be closed with the respective lids before the operation.
All doors should be closed before the operation. To this end, the rotary knobs should be tightened by hand, or if long nuts are used, they should be hand-screwed with an open-end wrench. During the operation, the lids and the doors are sucked in tight due to the self-adjusting vacuum. All lids or door(s) should be checked and tightened again by hand.
Option
A throttle valve should be installed in the duct for adjusting the flow rate.
Herding COMP series filter unit:
An inspection opening should be installed in the clean gas duct.
Filter unit with fire protection:
No additional shut-off valves should be installed in the raw and clean gas duct for the intended shut-off.
Filter systems with “spiral hoses” for the transportation of dust / air mixtures:
Mixtures of dust and air can be transported in spiral hoses. The friction generated by the bulk goods on the hose walls creates an electrostatic charge. This charge must be discharged in a controlled way to ensure that the system can be operated safely.
The metal spiral of the hose must be earthed at both ends.
Assembly and earthing
- Strip and expose the metal spiral (3) of the spiral hose (2) for a distance of approx. 10 mm
- Push the spiral hose (2) on to the section of pipe (1)
- Secure the spiral hose (2) mechanically to the section of pipe (1) using a worm drive hose clip (4)

- Secure the earth cable (5) to the exposed metal spiral (3) with a permanent and conductive connection
- Secure the earth cable(5) to the pipe section (1) with a permanent and conductive connection
- Include the pipe section (1) in the site earth system (6) with a permanent and conductive connection.
Check the earth between the metal spiral (3) of the spiral hose (2) and the pipe section (1) or the site earth system (6)


3.3.2 Electricity
The delivered commodity control panel should not control any other machine.
Electrical safety
If electrical equipment is used, inter alia, the Low Voltage Directive of the European Union shall apply. The resulting claims of EN 60204 (e.g. tests for connection of the protective bonding circuit systems, insulation resistance tests, stress tests, tests for residual stresses) should be implemented.
Interfaces
The interfaces are illustrated in the circuit diagram in Section 8.
Electric motors
The voltage and frequency values can be found on the circuit diagram and/or the type plate. Furthermore, the cross-section of the line must be adapted to the nominal current.
Protective devices must be fitted and/or connected prior to commissioning to avoid thermal overload.
Refer to the information on the rotary field or the rotation direction! Check the rotation direction of the motors!
CAUTION: The fitted motors should not be started repeatedly. The motor should be cooled down before it is started again to avoid overloading or overheating.
Cleaning valves
The voltage and power values of the magnets should comply with the technical data of the control device.
The values for cleaning, i.e. pulse and interval time, are provided in Section 1.
An additional relay should be used for switching valves to be used for controlling any PLC designed with a current carrying capacity lower than the current consumption of the valves. In that case, pulse time should be increased
Two adjacent valves should not be controlled successively.
Protection systems (fire and explosion protection equipment)
Electrical equipment used to control or evaluate protection systems (fire and explosion protection equipment) should be provided with a separate power supply line.
Separate fuses and separate power supply are required.
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
3.3 Внешний вид

3.3.1 Механический монтаж (пылеулавливателей, воздухоотводов)
Уложить и смонтировать трубопровод без напряжений.
Трубопровод для пылегазовой смеси называется трубопроводом неочищенного газа и подсоединяется к корпусу.
Трубопровод для очищенного технологического газа называется трубопроводом очищенного газа и подсоединяется к верхней части или сверху к корпусу.
При использовании меры защиты «Устранение потенциальных источников воспламенения» требуется проводящее соединение всех элементов трубопровода.

Конструкция
Обеспечить герметичную и эффективную укладку трубопровода (прямой трубопровод с небольшим количеством изменений направления).

Интерфейс
Интерфейсы проиллюстрированы в главе 7.

Определение размеров
Размеры трубопровода для отвода пыли должны быть такими, чтобы скорость потока препятствовала отложению пыли (следы истирания в нижней части трубопровода).
Нельзя исключить скапливание липкой пыли со всех сторон на стенках трубы. Регулярно удалять эти отложения.

Закрытие отверстий (крышки смотровых отверстий, двери и т. д.)
Закрыть все смотровые отверстия перед началом эксплуатации предусмотренными для этого крышками.
Перед началом эксплуатации закрыть все двери. Для этого вручную закрутить вращающиеся ручки. В конструкциях с длинными гайками закрутить ручки вручную при помощи гаечного ключа. Во время эксплуатации установки крышки и двери подтягиваются по причине пониженного давления. Еще раз проверить все крышки и дверь (двери) и еще раз вручную закрутить ручки.

Для транспортировки пылевоздушных смесей можно использовать спиральные шланги. Трение сыпучего материала о стенки шланга приводит к образованию электростатического заряда. Для безопасной эксплуатации требуется контролируемый отвод этого заряда.

Металлическую спираль шланга необходимо заземлить с обеих сторон!
Монтаж и заземление
- Удалить изоляцию с металлической спирали (3) спирального шланга (2) на отрезке примерно 10 мм и освободить конец спирали.
- Надвинуть спиральный шланг (2) на трубу (1).
- Механически закрепить спиральный шланг (2) на трубе (1) при помощи хомута с червячной резьбой (4).

- Надежно закрепить заземляющий кабель (5) на свободном конце металлической спирали (3) так, чтобы он мог проводить ток.
- Надежно закрепить заземляющий кабель (5) на трубе (1) так, чтобы он мог проводить ток.
- Надежно интегрировать трубу (1) в систему заземления заказчика (6) так, чтобы труба могла проводить ток.
Проверить заземление между металлической спиралью (3) спирального шланга (2) и трубой (1), а также системой заземления заказчика (6).


3.3.2 Электричество
Поставляемая в комплекте к оборудованию контрольная панель не должна управлять никакой другой машиной.
Электробезопасность
Если используется электрооборудование, в частности, применяется Директива по низковольтному оборудованию Европейского союза. Полученные требования EN 60204 (например, тесты для подключения защитных систем скрепления схем, испытаний сопротивления изоляции, стресс-тестов, тесты для остаточных напряжений) должны быть реализованы.
Интерфейс
Интерфейс показан на круговой диаграмме в главе 8.
Электродвигатели
Напряжение и частота указаны на электрической схеме и (или) фирменной табличке. Кроме того, адаптировать поперечное сечение провода к номинальной силе тока.
Установить или подключить перед вводом в эксплуатацию устройства для защиты от тепловой перегрузки.
Обратить внимание на данные вращающегося поля, а также на направление вращения! Проверять направление вращения двигателей!
ВНИМАНИЕ: запрещено несколько раз подряд запускать двигатели установки. Перед каждым пуском двигатель должен остыть для предотвращения перегрузки или перегрева.
Клапаны системы очистки
Напряжение и потребление мощности магнитов должны соответствовать рабочим характеристикам блока управления.
Значения для очистки, например, длительность импульса и интервала, приводятся в главе 1.
При управлении посредством ПЛК с меньшей допустимой нагрузкой по току, чем потребление тока клапанов, использовать дополнительное реле для включения клапанов. В таком случае увеличить длительность импульса.
Запрещено включать непосредственно один за одним два расположенных рядом клапана.
Система защиты (противопожарное и взрывозащитное оборудование)
Электрооборудование, используемое для контроля или оценки систем защиты (противопожарное и взрывозащитное оборудование), должно иметь отдельную линию электропитания.
Требуются отдельные предохранители и отдельный источник питания.

angielski > rosyjski: Innovative compact filter systems
General field: Marketing
Detailed field: Inżynieria (ogólne)
Tekst źródłowy - angielski
The compact filter system when spaces are limited

Just scan our QR code and
learn more about our company
and our products.

*** PRODUCT DESCRIPTION
Compact filter unit series
*** filter units allow users to make an application-oriented choice regarding compact filter units for applications with limited space. This is a concept which consequently implements the idea of compact and flexible filter units. *** filter units can be used for applications up to approx. 6,000 m3/h.
Easy access for operation and maintenance from the front as well as the low profile of the unit are results of our unique user-friendly design approach.
Depending on unit size, the optionally available
*** sinter-plate filters which are integrated in one or two levels are the core of the filter unit.
In the top section of the unit, the fan with motor, the filter elements, the jet-pulse cleaning unit and the electrical controls are integrated.
The lower portion of the unit in its simplest form consists of a discharge hopper with a dust collecting bin and a manual one-hand clamping device.
Options such as a spark trap for preventive fire protection, or a completely integrated fire protection device for the filter unit complete the safety concept for *** filter units.

*** RANGE OF PRODUCTS AND SERVICES

TECHNICAL FEATURES

• *** filtermedia
• Pure surface filtration on the basis
• of rigid-body filters
• Highly efficient cleaning system with low and energy-optimized compressed air consumption
• Integrated fans with a total pressure increase
• of 3,500 to 5,000 Pa
• Integrated control cabinet with processor
• control for the control of all components
• and the integrated radial fan
• High-quality powder coating of the compact housing
• Selectable position of the raw gas connection
• Fork lift take-up for easy in-house transport

OPTIONS

• Constructive equipotential bonding of the filter unit
• Integrated fire detection and fire extinguishing system
• *** PULSECOATER for products prone to adhesion and agglomeration
• *** MULTICOATER for the automatic and specific addition of filter aids
• Effective integrated spark trap
• Flap at the dust discharge section for dust bin change during operation
• Pneumatic dust discharge
• Dust discharge in a bag which can be covered with a cap for low-dust disposal

SAMPLE APPLICATIONS OF THE *** SERIES
*** filter units are best in the separation or product recovery of fine, adhesive or agglomeration-prone and also abrasive dusts.

LASERAPPLICATIONS
Laser machining usually generates extremely fine dusts and fumes during cutting and welding processes. The emissions can cause health hazards to the users, they can contaminate and damage the machine, the aggregates as well as the processed material. Furthermore, the generated dusts can even be highly combustible and/or sticky. The *** options package offers the optimal system configuration with regard to process and safety requirements.

SPRING AND WIRE INDUSTRY
During the production of springs or wires, an optimum dust capturing as well as a constant cooling of the tools are the key factors to keep product quality constant. The high dust extraction capacity of the filter elements is equally as important as keeping the required air flow by constant pressure drops across the filter elements. The pure surface filtration with *** sinter-plate filters offers optimal conditions for constant operation.

COATING PROCESSES
During the coating process of parts and components as well as the coating of tablets or seeds, an exactly defined air volume is constantly sucked off from the coating process. This is necessary to capture generated over spray, prevent noxious matter from being released into the work space, protect the products and lose as little product as possible. Constant volume flow is decisive for a constantly high product quality such as coating thickness.

POLISHING OF STEELS
While polishing steel, e.g. bathroom armatures, not only very fine dusts arise but also inflammable materials. Sticky polishing paste may be mixed with the extracted dust. Also for this application the full option package is available in order to meet the requirements from process as well as from safety.

More applications for *** filter units are to be found in several industries like:
Glass, ceramics, plastics, pharmaceutical, food, stone and soil, powder coating, chemical, metal processing, etc.
Please do not hesitate to consult our competent sales engineers for your individual application!
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
Система компактной фильтрации, используемая при ограниченном пространстве

Просто отсканируй QR-код и получи больше информации о нашей компании и продукции.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ИЗ СЕРИИ ***
Фильтры серии ***

Фильтры серии *** являются эффективным решением для ограниченного пространства. Фильтры одновременно компактны и имеют широкий спектр применения. Фильтры *** могут применяться при производительности до 6 000 м3/ч.
Благодаря расположению сервисных дверей с передней части фильтра и его низкой конструкции, обеспечивается легкость обслуживания и замены комплектующих.
В зависимости от размера фильтровальной установки, доступны: пластинчатые фильтры из спеченного полиэтилена *** Они составляют ядро фильтрующей установки и могут быть расположены в один или два ряда, в зависимости от размера устройства.
В верхней части данной установки расположен вентилятор с мотором, фильтрующие элементы, система импульсной регенерации (Jet-Pulse) и электрическое управление.
В базовой комплектации нижняя часть фильтра состоит из ссыпного бункера с пылеулавливающим резервуаром, выгрузка пыли происходит вручную.
Чтобы обслуживание фильтрационных устройств Herding COMP было для пользователей более безопасным, существует возможность вмонтирования искроулавителя, как предупредительной меры против пожаров, или же полностью интегрированной противопожарной системы.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ ***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Типы фильтрующих элементов ***
• Твердые фильтрующие элементы,
обеспечивающие эффективную поверхностную фильтрацию
• Высокоэффективная система очистки, характеризующаяся низким потреблением сжатого воздуха
• Интегрированные вентиляторы с повышенным давлением, до 3 500 - 5 000 Па
• Вмонтированный контроллер MP12
для управления всеми компонентами фильтрационной установки
и интегрированным вентилятором
• Компактный корпус покрыт высококачественной порошковой краской
• Произвольное расположение входа для неочищенного газа
• Возможность транспортировки с помощью вилочного погрузчика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Исполнение фильтрующего устройства в версии отводящей потенциалы
• Вмонтированная система пожарообнаружения и его тушения
• Системы *** PULSECOATER предназначены для продуктов, имеющих тенденцию к слипанию и гранулированию
• Системы *** MULTICOATER предназначены для автоматической дозации вспомогательных фильтрационных материалов
• Эффективный встроенный искроулавитель
• Заслонка в секции выгрузки пыли, позволяющая замену контейнера, не останавливая производство
• Выгрузка пыли с помощью системы пневматического транспорта
• Выгрузка пыли в мешок, который может быть оснащен крышкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРОВ СЕРИИ ***

Фильтры *** идеально подходят для улавливания или возврата очень мелкой, липкой, склонной к гранулированию или абразивной пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Лазерная резка и сварка обычно сопровождаются выбросом чрезвычайно мелкой пыли и паров. Данные выбросы могут представлять собой угрозу для здоровья работников, они могут загрязнять и наносить ущерб станкам и другому оборудованию, а также изготовляемому материалу. Более того, выбрасываемая пыль может быть легковоспламеняющейся и/или липкой. Линия *** идеально подходит для таких процессов и соответствует необходимым требованиям безопасности.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН И ПРОВОЛОКИ
При производстве пружин или проволоки, оптимальное улавливание пыли, также как и постоянное охлаждение оборудования, являются ключевыми факторами качества продукта. Высокая пропускная способность пылеулавливания фильтрующих элементов также важна, как и поддержание требуемого притока воздуха в фильтрующих элементах с помощью постоянного перепада давления. Эффективная фильтрация с использованием элементов из спеченного полиэтилена *** обеспечивает оптимальные условия для непрерывного производства.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
Во время процесса нанесения покрытия на части и компоненты разного оборудования, а также на таблетки или семена, необходимо отсасывать точно заданное количество воздуха . Это необходимо для улавливания излишков во время разбрызгивания, для предотвращения попадания вредных веществ в рабочее пространство, для защиты продукта и наименьшей возможной потери готового продукта при производстве. Постоянный объем потока является решающим для обеспечения высокого качества продукта и толщины наносимого покрытия.

ШЛИФОВКА СТАЛИ
Во время шлифовки стали, например, арматуры для ванных комнат, мы имеем дело не только с очень мелкой пылью, но и с воспламеняющимися материалами. Липкая шлифовочная паста может смешаться с появившейся пылью. Для данного процесса компания предлагает разнообразные варианты решений обеспечивающие требования по безопасности и постоянству процесса производства.

Ниже следуют отрасли, в которых также применяется серия фильтров ***:

стекольная, керамическая, фармацевтическая, пищевая и химическая промышленности, производство пластика, порошковая окраска, производство строительных материалов, металлообработка и т.д.

Наши компетентные специалисты и инженеры будут рады помочь вам!
angielski > rosyjski: California redwood
General field: Inne
Detailed field: Leśnictwo/drewno
Tekst źródłowy - angielski
ENVIRONMENTALLY SOUND DECISION
There are 1.74 million acres of Coastal redwood (Sequoia sempervirens) forests on California’s north coast. about 26 percent, or 450,000 acres of these forests are preserved in national, state and municipal parks, national monuments and other administratively withdrawn lands where harvesting is prohibited.

Of the remaining 1.29 million acres where harvesting can take place, approximately 1.03 million acres (80 percent) are currently being well managed according to independent third-party certification programs.

Forestcertificationprovidesconsumerswithassurance that the redwood products they purchase have been harvested in an environmentally sound manner.
The basic tenets of certification programs include:
• sustainable forestry
• prompt reforestation
• protection of water quality
• enhancement of wildlife habitat
• minimizing the visual impact of harvesting
• protection of unique sites
• improvements in wood utilization

WOOD OF CHOICE FOR WINE STORAGE
Redwood has the least volumetric shrinkage of any commercial domestic wood; therefore, it can be subjected to considerably more change in moisture before it has the same change in dimensions as other commercial species. This means that projects manufactured with redwood will be much less subject to open joints, warping, cupping, splitting and other defects associated with dimensional change.

Redwood heartwood has grown-in resistance to decay and insects that is present throughout the lumber, not just on the surface. The wood exposed through sawing, boring or nailing is as decay-resistant as the surface.

Redwood has an open-celled structure and contains little or no pitch or resins. This enables redwood to absorb and retain all types of finishes extremely well.

Performance is more than durability. Redwood has qualities not found in other woods. Redwood performance characteristics include resistance to shrinking, warping and checking in addition to durability. This means redwood projects age beautifully.

Tłumaczenie pisemne - rosyjski
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНОЕ РЕШЕНИЕ
Площадь лесных угодий секвойи вечнозеленой (Sequoia sempervirens) на северном побережье Калифорнии составляет 1,74 миллиона акров. Около 26 процентов или 450,000 акров данных лесных угодий сохраняются в парках государства, штата и муниципальных парках, национальных памятниках и прочих землях под административным управлением, на которых запрещено ведение сельскохозяйственной деятельности.

На оставшихся 1,29 миллионах акров, на которых может вестись сельскохозяйственная деятельность, примерно 1,03 миллиона акров (80 процентов) в настоящее время находятся под соответствующим управлением согласно независимым программам сертификации.

Сертификация лесов обеспечивает потребителям гарантию того, что приобретаемая ими продукция из красного дерева была получена без нанесения ущерба окружающей среде.

Основные принципы программ сертификации включают в себя:
• устойчивое лесонасаждение
• быстрое восстановление лесонасаждений
• защита качества воды
• увеличение ареала распространения живой природы
• сокращение прямого влияния на сельскохозяйственную деятельность
• защита уникальных мест
• улучшения в сфере использования древесины

ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА
Красное дерево имеет самую меньшую степень объемной усадки из всех местных сортов древесины, использующихся в промышленных масштабах; следовательно, оно может выдержать значительно большее воздействие изменений в уровне влажности до того, как у него возникнут те же размерные изменения, что и других сортов древесины, использующихся в промышленных масштабах. Это значит, что изделия, выполненные из красного дерева, будут иметь намного меньше разомкнутых стыков, деформационных искривлений, короблений, сколов, и прочих дефектов, связанных с изменением размеров.

Сердцевинная древесина красного дерева обладает растущей стойкостью к гниению и воздействию насекомых, которое они оказывают на внутреннюю часть древесины, а не только на ее поверхность. Срез древесины, по которому идет распил, в котором сверлятся отверстия или вбиваются гвозди, имеет ту же, что и у поверхности, сопротивляемость гниению.

Красное дерево имеет структуру с открытыми порами, и не содержит, либо содержит небольшое количество смол или камеди. Это наделяет красное дерево чрезвычайно высокой способностью к поглощению и удержанию всех видов отделки.

Характеристики имеют большее значение, нежели долговечность. Красное дерево обладает качествами, которыми не обладают другие сорта древесины. Рабочие характеристики красного дерева – это стойкость к усадке, искривлениям и растрескиваниям, в дополнение к долговечности. Это означает, что с течением времени изделия из красного дерева приобретают свою красоту.

angielski > ukraiński: HTC
General field: Inne
Detailed field: Telekomunikacja
Tekst źródłowy - angielski
[OVERVIEW TAB]
Exceptional performance comes standard

Brace yourself for lightning-fast web browsing, remarkable picture quality and seamless gaming visuals thanks to the powerful quad-core processor.

You’ll love the minimalist design and the camera that captures every moment (even in low light) with crisp, vivid, beautiful photos. It also lets you take a photo while shooting HD video.

Plus, with Beats Audio™ you hear authentic, deep sound with true, finely-tuned details.

[CAMERA TAB]
Amazing camera
With this camera you never miss a shot. Capture every moment with a speedy 0.7-second start-up and rapid-fire continuous shooting. You’ll never again have to choose between capturing a video or a picture—with Video Pic you can get both at the same time. And you’ll get the best images even under the worst conditions: low light, no light and back light… None are a problem.

[SOUND TAB]
Authentic sound
Sound on your HTC phone is worth bragging about. With Beats Audio™, listening is truly different. Whether playing music or games, watching movies or videos, or your in-car experience, you get rich, authentic sound. Plus with our integrated music experience, easily access all your music libraries, favorite audio apps and internet radio simultaneously from one convenient location.

[DESIGN TAB]
Minimalist design
We’ve paid close attention to every detail, ensuring this phone is as durable as it is beautiful. Minimalist design meets a 4.7-inch infinity screen with smoothly rounded piano-gloss sidewalls, a curved back so it’s easy to hold, and a unified shell for increased durability.
Tłumaczenie pisemne - ukraiński
[OVERVIEW TAB]
Високі технічні характеристики стають стандартом

Насолоджуйтеся блискавично швидким переглядом Інтернет-сторінок, чудовою якістю зображення і бездоганним відображенням графіки в іграх завдяки потужному чотириядерному процесору.

Ви полюбите дизайн в стилі мінімалізму і камеру, яка знімає кожен момент (навіть при низькому рівні освітлення), надаючи вам можливість отримати чіткі, яскраві і чудові фотографії. Він також дозволяє вам зняти фотографію під час зйомки відеозображення в форматі HD.

Також завдяки технології Beats Audio™ ви почуєте автентичний і глибокий звук, в якому точно відтворюються усі деталі.

[CAMERA TAB]
Чудова камера
З цією камерою ви ніколи не пропустите знімок. Знімайте кожен момент завдяки можливості її швидкого вмикання за 0,7 секунд, а також швидкісної і тривалої зйомки. Вам ніколи не прийдеться обирати між зйомкою відеозображення або фотографією, тому що з функцією Video Pic ви можете одночасно отримати і те і інше. Ви отримаєте найкращі зображення навіть в найгірших умовах: при низькому рівні освітлення, за умов повної відсутності освітлення або в умовах фонового освітлення… Це не проблема.

[SOUND TAB]
Автентичний звук
Звук на вашому телефоні HTC варто відзначити. З технологією Beats Audio™ відчувається різниця прослуховування. Неважливо, відтворюєте ви музику або граєте в ігри, переглядаєте фільми або відеозображення, або ви знаходитеся в автомобілі, ви отримаєте насичений і автентичний звук. Завдяки нашій інтегрованій технології відтворювання музики ви одночасно отримаєте легкий доступ до усіх ваших музичних бібліотек, зможете користуватися вашими улюбленими програмами відтворення звуку, а також ви зможете прослуховувати радіо через мережу Інтернет, перебуваючи в одному зручному для вас місці.
[DESIGN TAB]
Дизайн в стилі мінімалізму
Ми приділили багато уваги кожній деталі, зробивши цей телефон настільки ж надійним, наскільки він є красивим. Дизайн в стилі мінімалізму включає великий екран 4,7 дюйми (119 мм) з плавними закругленими сторонами з поліровкою, як у піаніно, вигнутою задньою стінкою, щоб його можна було легко тримати, а також цілісний корпус для підвищення його надійності.
angielski > rosyjski: Grass Valley
General field: Inne
Detailed field: IT (technologia informacyjna)
Tekst źródłowy - angielski
Page Title: Switchers
Menu Title: Switchers
Content Block 1:
Follow Us Into The Future
The Gold Standard of Broadcast Switchers
For over 45 years, directors, technical directors, and video production professionals worldwide have turned to the gold standard for production switcher technology: Grass Valley®. We're proud to have pioneered comprehensive broadcast solutions that have earned us 18 Technical Emmy® Awards—with four for switchers—along the way.
Today, a new era of innovation is here...and Grass Valley's latest, groundbreaking video production solutions help video professionals exploit the growth opportunities ushered in by the digital revolution and the explosion of mobile devices.
GV Switcher Timeline

Content Block 2:
The world's most powerful switcher: Grass Valley Kayenne® Video Production Centers offer more capabilities and better usability than ever before, so you can unleash the creative power necessary for today's most sophisticated productions. Uniquely designed for efficiency and scalability, Kayenne is a powerful, cost-effective solution that serves your production needs for today, and for tomorrow.
Streamline your productions: When you use Karrera® Video Production Centers, you'll streamline your creative productions. With a software-based platform, efficient user design, and new modular approach, you'll have exceptional immediate and long-term value. And, because less hardware is required, you'll have a lower initial investment, along with lower weight for production truck integration.
Reduce costs: With the Kayak™ HD and HD-upgradable Kayak SD video switcher family, you'll have 14 highly-affordable multiformat switching systems designed for live production, small corporate studios, and editing applications. This powerful expansion of the popular Kayak family features compact design, superior image quality, and additional advanced features not found with any other manufacturer.
Create, collaborate, control: The GV Director™ Nonlinear Live Production System is the ultimate multipurpose tool for live production. Integrating video switching, multi-layer effects, animated graphics, multiviewer monitoring, and more—all in a single, intuitive, and highly creative system, GV Director may pack small, but it sure produces big.
Protect your investments, and ensure success: When you partner with Grass Valley, you're backed by a team of Professional Services experts and the know-how behind 18 Technical Emmy® Awards. Every day, we help broadcasters design and deploy advanced solutions, and with 24/7/365 Customer Support, you'll mitigate risk, protect investments, and maximize operational capabilities. Learn more about the Grass Valley Global Services »
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
Page Title: Коммутаторы
Menu Title: Коммутаторы
Content Block 1:
Следуйте за нами в будущее
Золотой стандарт матричных коммутаторов
Более чем за 45 лет директора, технические директора и профессионалы видео производства по всему миру, кардинально поменяли свое видение золотого стандарта производства технологий коммутаторов: Grass Valley®. Мы гордимся тем, что были первопроходцами в сфере комплексных решений для телевещания, что и поспособствовало получению 18 Technical Emmy® Awards, четыре из которых получены за коммутаторы.
Сейчас настала эра новых технологий и инноваций...
Последние новаторские решения компании Grass Valley в сфере видео трансляции помогают профессионалам использовать возможности роста, начавшиеся после цифровой революции и широкого распространения мобильных устройств.
Временная линейка коммутатора GV

Content Block 2:
Самый мощный в мире коммутатор: Grass Valley центры телевещания Kayenne® предлагают большие возможности и удобства в использовании, чем когда либо ранее; таким образом, вы сможете раскрыть свой творческий потенциал, который так необходим сегодня для наиболее изысканных телевещаний. Специально спроектированный для повышения эффективности и масштабируемости, Kayenne представляет собой мощное, экономически эффективное решение, которое соответствует нуждам настоящего и будущего телевещания.
Оптимизация производства: Когда вы используете центры телевещания Karrera®, вы оптимизируете ваше креативное телевещание. С платформой на программном обеспечении, рентабельным пользовательским дизайном и новым модульным подходом вы получаете превосходные немедленные и долговременные перспективы работы. А в связи с тем, что требуется меньшее количество оборудования, вы снизите первоначальные затраты.
Сниженная стоимость: С Kayak™ HD и HD-модернизированной линейкой видеокомутаторов Kayak SD вы получаете 14 экономически доступных, многоформатных коммутационных систем, которые были специально спроектированы для прямых трансляций, маленьких корпоративных студий и приложений видеомонтажа. Такое мощное расширение популярной линейки Kayak определяет компактный дизайн, превосходное качество изображения, а также дополнительные функции, которые вы не найдете ни у какого другого производителя.
Создавайте, сотрудничайте и управляйте: Нелинейная система прямого телевещания GV Director™ - это потрясающий многофункциональный инструмент для прямой трансляции. Интегрированный коммутатор видеосигналов, многослойные эффекты, анимационная графика, многоканальный мониторинг и многое другое в одной, интуитивно понятной и высококреативной системе; GV Director может упаковать в маленький формат, а воспроизводит, безусловно, в большом.
Защитите свои инвестиции и обеспечьте успех: Если вы являетесь партнером компании Grass Valley, то вы работаете при поддержке команды профессиональных экспертов и 18 Technical Emmy® Awards. Каждый день мы помогаем телевизионным вещательным организациям проектировать и воплощать в жизнь передовые решения; благодаря поддержке клиентов 24/7/365, вы имеете возможность снизить свои риски, защитит инвестиции и максимизировать работоспособность. Более подробную информацию о международных услугах компании Grass Valley вы можете получить переходя по нижеследующим ссылкам:

Wykształcenie Master's degree - DonNU, the faculty of foreign languages
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 11. Zarejestrowany od: Oct 2014.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > rosyjski (DonNU)
angielski > rosyjski (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University)
polski > angielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Lingotek, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
CV/Resume angielski (DOCX)
Bio

I’d like to offer you
my services and professional help, but before doing this, let’s get acquainted
a little bit.

I’m a translator and
proofreader with more than 8 years of professional experience. My working pairs
are
English - Russian, Ukrainian
(and vice versa), Polish - Russian, Ukrainian.

I have worked on a variety of projects, including
but not limited to business, marketing, technical, eCommerce and legal
translations. Among my clients are
Volkswagen, HP, IKEA, HTC, ABC Industries, Microsoft, eBay, Rovio,
AeroShell, Herding GMBH
, etc.

To my personal achievements I can assume technical
and engineering translations as these topics have never been in the field of my
interest but now I’m able to zip them through. 
I also possess excellent language and technical skills in IT field. I’m a
detailed, flexible, sustainability-focused person and, in like manner, I stay
open to changes and keep moving forward, so
I would be pleased to try myself in new topics and directions.

Having had an experience
as a
manager in the department of foreign economic
activities in the company that did business with French, British, American, Dutch, Spanish and Italian companies
, I’m familiar with making trade orders, preparing contracts, shipping documents and so on.

Briefly, I have a
great experience in the topics that follows: contracts, trade and promotional materials,
commercial and banking offers; legal, court and marketing texts; product
catalogues from furniture, food and technical industries; operating
instructions (filters, cars, air vehicles).


Advantages you get or why to choose me?

 ·     
I’m familiar with the
difference between creative translation and exact one and ready to adapt my
style to your respective needs. I pride myself that can offer you an accurate, thorough
translation that takes cultural difference into consideration and sounds
natural to natives.

·     I use multi-staged TEP process
during translation. 

·     Translation services include
edition and proofreading at no additional charge.

·     
I use CAT tools (Trados), so you
receive clean translation.

·     
I also provide an individual
approach to every customer.


  I would love to
collaborate with you on your projects. Please, contact me if I could help you
in any way.

Słowa kluczowe: English, Russian, Ukrainian, Polish, IT-technologies, software, engineering, marketing, business, economics, contracts, agreements, presentations, translator, proofreader, editor.


Ostatnia aktualizacja profilu
Oct 11, 2018


Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search