Członek od Jan '18

Języki robocze:
polski > angielski
angielski > polski

Pawel Sidlo
E-commerce, IT, science

Buszkowy Górne, Pomorskie, Polska
Czas lokalny: 04:41 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski (Variant: Standard-Poland) Native in polski
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
  Display standardized information
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading, Transcription, Training, Desktop publishing, Project management, Copywriting
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Marketing/badania rynkuTurystyka i podróże
Nauki ścisłe (ogólne)Ekologia i środowisko

Preferowana waluta USD
KudoZ (PRO) Odpowiedzi na pytania 3, Zadane pytania 6
Archiwum zleceń 0 zapisanych zleceń
Payment methods accepted Przekaz pieniężny, Przelew | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 4
angielski > polski: Selection of Important Bird Areas in Poland
General field: Nauki ścisłe
Detailed field: Ekologia i środowisko
Tekst źródłowy - angielski
Important Bird Areas in Poland were selected according to the C criteria developed by BirdLife International for the EU member states (Heath, Evans 2000). These criteria are used for the identification of sites of EU importance by BirdLife Partners in all member states, which provides comparable results and a uniform methodology. As it was described before, this method of IBA selection is accepted by the European Court of Justice as the methodology, that delivers a scientific baseline against which SPA designations can be measured.

A general description of the criteria is presented below. They refer to the number of bird species that were divided into several categories relating to their conservation status in Europe. Detailed thresholds for qualifying species are presented in Appendix I.

C1 – Species of global conservation concern

The site regularly holds significant numbers of globally threatened species. This criterion refers to species whose status was qualified by the IUCN (2001) as: Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Least Concern (LC), Data Deficient (DD) and Near-threatened (NT).

In Poland, this criterion relates to the following species: Ferruginous Duck, Greater Spotted Eagle, White-tailed Eagle, Corncrake, Great Snipe and Aquatic Warbler.
Tłumaczenie pisemne - polski
Wyznaczanie ostoi ptaków w Polsce prowadzone było na podstawie kryteriów C opracowanych przez BirdLife International dla krajów członkowskich Unii Europejskiej (Heath & Evans 2000). Kryteria te wykorzystywane są do wyznaczania ostoi o randze europejskiej przez Partnerów BirdLife we wszystkich państwach członkowskich, co pozwala na otrzymanie porównywalnych wyników i ujednoliconą metodologię. Jak to wcześniej przedstawiono, taka metoda wyznaczania ostoi ptaków została usankcjonowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako metodologia, która zapewnia naukową podstawę do wyznaczania obszarów OSOP.

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę tych kryteriów. Odnoszą się one do liczebności gatunków ptaków, które zostały podzielone na kilka kategorii, różniących się statusem ich zagrożenia w Europie. Szczegółowe dane dotyczące progowych liczebności gatunków kwalifikujących przedstawiono w Załączniku I.

C1 – gatunki zagrożone w skali globalnej

Na obszarze takim występują regularnie w znaczącej liczebności gatunki zagrożone wyginięciem w skali globalnej. Kryterium to odnosi się do gatunków, których stopień zagrożenia został zakwalifikowany przez IUCN (2001) jako: gatunki skrajnie zagrożone (CR), gatunki bardzo wysokiego ryzyka (EN), gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (VU), gatunki niskiego ryzyka (LC), gatunki w odniesieniu, do których brak wystarczających danych (DD) oraz gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożeniu (NT).

W Polsce kryterium to obejmuje następujące gatunki: podgorzałka, orlik grubodzioby, bielik, derkacz, dubelt i wodniczka.
angielski > polski: Wetland protection
General field: Nauki ścisłe
Detailed field: Ekologia i środowisko
Tekst źródłowy - angielski
The project "Wetlands Work Wonders!" was a partnership venture. It was intended as a long-term operation, the ultimate goal of which is to restore meadows and wetland habitats for endangered bird species in conjunction with carrying out extensive pasture management and the maintenance of the flood control function of the northern part of the Warta River Mouth National Park, the so-called Polder Północny (Northern polder or NP).

The Project’s actions were carried out in the area of 2,800 hectares (Warta River Mouth National Park), and the actions’ indirect effects also positively influenced an additional area of over 2000 hectares (the area lying within the Natura 2000 network - PLC080001). Underlying the project was the need to restore the degraded areas lying within the limits of the Park as places for breeding, feeding and resting grounds during migration and wintering of the birds species dependent on open meadows and wetland habitats.

At present, birds of this group and their habitats are among the quickest disappearing and most vulnerable.

Due to the long period of implementation and the complexity of the planned activities, it had been decided to divide the whole project into two phases. The effect of phase 1 (2008-2009) was an extensive and comprehensive documentation of wildlife and hydrology, which through the implementation of recommended technical solutions allowed to achieve the conservational objectives.
Tłumaczenie pisemne - polski
Projekt „Bagna są dobre!” był przedsięwzięciem partnerskim. Z założenia było to działanie długoterminowe, którego ostatecznym celem było odtworzenie łąk i siedlisk mokradłowych dla ginących gatunków ptaków wraz z utrzymaniem ekstensywnej gospodarki łąkarskiej i funkcji przeciwpowodziowej w północnej części Parku Narodowego "Ujście Warty", która zwana jest Polderem Północnym (ang. Northern Polder lub NP).

Działania Projektu realizowane były na obszarze 2800 hektarów (Park Narodowy "Ujście Warty”), natomiast pośrednie efekty działań pozytywnie wpływały na dodatkowe 2000 hektarów (obszar leżący w granicach sieci Natura 2000 - PLC080001). Powodem wdrażania projektu była konieczność odtworzenia zdegradowanych obszarów leżących w granicach Parku, a będących miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania ptaków zależnych od otwartych siedlisk łąkowych i mokradłowych.

Obecnie gatunki z tej grupy i ich siedliska należą do najszybciej zanikających i najbardziej zagrożonych.

Z uwagi na długi okres wdrażania projektu i złożoność działań zdecydowano się na podzielenie projektu na dwa etapy. Efektem etapu 1 (2008-2009) była obszerna i kompleksowa dokumentacja przyrodnicza i hydrologiczna, która poprzez wdrożenie rekomendowanych rozwiązań technicznych, pozwoliła na osiągnięcie celów ochrony.
polski > angielski: Wall plastering with natural clay (subtitles for a clip)
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Budownictwo/inżynieria lądowa i wodna
Tekst źródłowy - polski
Oryginalny tekst spisany z clipu:

"-Jak wymieszamy tą słomę z gliną, to ta mieszanka też powinna się przemacerować dobę, albo dwie pod przykryciem, pod folią też nabiera odpowiedniej miękkości."

"- Za godzinę możnaby mocniej przyciskać. To jest właśnie ta zabawą z tą gliną, że tutaj trzeba wyczuć moment, kiedy można mocniej, kiedy słabiej, kiedy poczekać, a kiedy nie."

Clip można obejrzeć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VARGGPeXGu0
Tłumaczenie pisemne - angielski
The adaptation of an original transcript of a clip:

'Once straws and clay have been properly mixed we should leave the mix for about 24-48 hours covered with foil. The mix will become soft.'

'In about one hour after plastering, we can press harder to polish the wall. The tricky thing about plastering with clay is that you need to observe and find the best moment to finish with polishing.'

You can watch the clip on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VARGGPeXGu0
angielski > polski: Hydrological infrastructure
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Budownictwo/inżynieria lądowa i wodna
Tekst źródłowy - angielski
1. Actions planned under the project were divided into several main areas, including:
1.1. Technical works - building and/or maintenance of hydraulic facilities (dams, culverts, valves) and drainage (ditches, maintenance of the existing network – sludge removal, dredging, banks building), removal of bushes - where necessary.
1.2. Monitoring of environmental performance – with regard to the soil, the hydrology and the wildlife (botanical, ichthyological, herpetological and ornithological monitoring).

2. Habitat improvement (understood as the irrigation/water management in the area of degraded habitats):
2.1. Refurbishment and expansion of 4 weirs (including 3 fish ladders);
2.2. Repair of 47 valves and culverts;
2.3. Refurbishment of drainage/irrigation ditches on the total length of over 200,00 km;
2.4. Removal of willow thicket in the total area of 300h.

Tłumaczenie pisemne - polski
1. Działania zaplanowane w ramach projektu podzielone zostały na kilka głównych zakresów, w tym:
1.1. Prace techniczne - budowa i/lub utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych (tamy, przepusty, zastawki) i odwodnienia (rowy, utrzymanie istniejącej sieci - usuwanie osadów dennych, pogłębianie, formowanie skarp), usuwanie nalotu krzewów - tam, gdzie to konieczne.
1.2. Monitoring efektów ekologicznych - w odniesieniu do gleby, hydrologii i przyrody (monitoring botaniczny, ichtiologiczny, herpetologiczny i ornitologiczny).

2. Poprawa jakości siedlisk (rozumiana jako zarządzanie nawadnianiem/wodą na obszarach zdegradowanych siedlisk):
2.1. Remont i rozbudowa 4 jazów (łącznie z 3 przepławkami dla ryb);
2.2. Naprawa 47 zastawek i przepustów;
2.3. Remont rowów odwaniających/nawadniających o całkowitej długości ponad 200,00 km;
2.4. Usuwanie zakrzaczeń wierzbowych na łącznej powierzchni 300 ha.


Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 17. Zarejestrowany od: Aug 2017. Członek od: Jan 2018.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji polski > angielski (Uniwersytet Wrocławski)
angielski > polski (Kazimierz Wielki Uniwersity in Bydgoszcz )
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, ACDSee Pro, Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro, ArcGIS, CorelDRAW, iMAC editing tools, Quantum GIS, SDL TRADOS
CV/Resume angielski (PDF)
Professional objectives
 • Meet new end/direct clients
 • Network with other language professionals
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Buy or learn new work-related software
 • Improve my productivity
Bio

My name is Pawel Olaf Sidlo. I am a Polish freelance translator (native speaker). Since about 2003, I have been involved in translations in many different fields as a freelance translator.  

I am a very diligent translator. I can work at weekends and even on holidays if a project is urgent. I have a dedicated high-speed Internet connection and some of the most powerful tools capable of handling large volume projects such as Trados Studio 2017. 

Feel free to contact me with any questions you might have. I will answer any questions, and I will even do a small test, if necessary. Some examples of my translations are available on my ProZ profile in the “Portfolio” section.


Education

English language certifications/courses

 • Certificate of Proficiency in English, C2 (2003) - English language course - English Unlimited, Gdańsk, 2002-2003
 • Certificate TOEFL (1993) - English language course - Frances King School of English, London, 1993
 • English language examiner certification, levels A1-C2 (2020) - The Global Language System 
 • TESOL Certificate (2018) - International TEFL and TESOL Training (120-hour course)
 • English language course - London Study Centre, London, 1992

Universities

 • MSc in Biology, Master’s thesis: Biology and distribution of beavers in the area of the Holy Cross Mountains (Poland). The Pedagogical University of Jan Kochanowski in Kielce, Poland. Faculty of Biology. Department of General Biology and Nature Protection.
 • MSc in Theology, Master’s thesis: The beginning of the world and man according to African mythologies (Pygmy tribes). The Catholic University of Lublin, Poland. Faculty of Theology. Chair of Ethnology and History of Religion


Fields of expertise

e-Commerce - Clothes, cosmetics, sportswear, jewellery, food

IT - Software placement, general computer marketing, electronic device marketing

Law - General contracts, personal documents, European Union legislative procedures related to the nature protection (e.g. Birds Directive, Habitats Directive) and LIFE+ funded projects

Heath - Persona medical documentation, COVID-19 general documentation, healthy living style, herbalism, alternative medicine, massage

Travel - General tourism, birdwatching, mountain hiking, leisure time

Humanities - Religion, Art – Photography (Digital Photography, Conceptual Photography, Theory of Photography)


Experience 

BigTranslation (Valencia, Spain; 2017- till now) - e-Commerce, retail and wholesale, safety recommendations, IT software placement, home appliances, legal contracts, personal medical documentation, religion etc.

Eliontech (Hong Kong, China, 2019) - Electronic equipment, manuals.

MLG International (Miami, USA: 2019) - Fashion, clothes, shoes, cosmetics, fashion accessories.

Global Language Translation Services (the United Kingdom, 2019) - Legal contracts

Gospel Translation (2019 – till now) – Religion, translations related to personal development, interpretations of the Christian Gospel.

Medical College for Adults (Pruszcz Gdanski, Poland; 2018 – till now) - Lecturer of English as a second language. Teaching English to adults – participants of medical courses and participants of projects funded by the European Commission.

Holy Cross Pedagogical Academy in Kielce (Kielce, Poland; 1996-2006) - Translations of scientific articles, conference proceedings, documents on the university management etc. Major fields: zoology of vertebrates (mostly mammals) and invertebrates (mostly Carabidae family), palaeontology, microbiology, botany, ecology and management.

Polish Birds Association (Sopot, Poland; 2006-2017) - Translations of financial and technical reports to the European Commission - a part of responsibilities as a Coordinator or scientific advisor in nature conservation projects – Wetlands Work Wonders – conservation of wetlands in the western part of Poland (LIFE+ project), conservation of the Greater Spotted Eagle in the Biebrza Marshes (LIFE+ project).

Polish Society for the Protection of Birds (Gdansk/Warsaw, Poland; 1996-2006) - Translations of procedures and recommendations of the European Union in relation to nature conservation and environmental impact assessments based on the Birds Directive, Habitats Directive, Water Framework Directive and Environmental Impact Assessment Directive.


Additional info on translations/interviews
in English

BBC, UK- Chainsaws let rip in Europe's oldest forest; Poland to 'survive EU farm regime'; Storks' nest switch jolts scientists

The Nando and Elsa Peretti Foundation, Italy - Commenting on the new management plan for the Bialowieza Forest (for the next 10 years)

WWF, Poland - Natura 2000 Shadow List in Poland. Detailed Analysis of Habitat Directive Implementation. Synthetic Approach to Bird Directive Implementation.

Polish Society for the Protection of Birds, Poland - Important Bird Areas of European Union importance in Poland


Software

Trados Studio 2017 (fluent)

MemoQ 8.3 (good)

MS Office: Word, Excel, PowerPoint (fluent)

Adobe Photoshop 2020 (good)

Adobe Lightroom (fluent)

Adobe Premiere Pro and Adobe Premiere Rush 2020 (good)

Adobe Audition 2020 (fluent)


Słowa kluczowe: English, Adobe, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Trados, ArcGIS, Quantum GIS, zoology, birds, habitats, nature, travel, tourism, botany, religion, mythology, Africa, shamanism, Christianity, photography, digital photography, image processing, analogue photography, natural medicine, herbs, herbal medicine, sound massage, Himalayan singing bowls,


Ostatnia aktualizacja profilu
Jul 29, 2020More translators and interpreters: polski > angielski - angielski > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Szukaj terminu
 • Praca
 • Forum
 • Multiple search