Członek od Mar '06

Języki robocze:
polski > angielski
angielski > polski

Wojciech Wołoszyk - IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.
Lawyers Linguists, theWorldLawDictionary

Gdansk, Pomorskie, Polska
Czas lokalny: 17:58 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
Wojciech Wołoszyk is an employee of:
Typ konta Tłumacz i zleceniodawca, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Afiliacje Blue Board: IURIDICO - Legal Consultancy & Translations Employer: IURIDICO
Usługi Translation, Editing/proofreading, Project management
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Prawo (ogólne)Biznes/handel (ogólne)
UbezpieczeniaPrawo: umowy
Prawo: patenty, znaki towarowe, prawa autorskiePrawo: cła i podatki
Nieruchomości

Stawki
polski > angielski - Stawka podstawowa: 0.08 EUR za słowo / 25 EUR za godzinę
angielski > polski - Stawka podstawowa: 0.08 EUR za słowo / 25 EUR za godzinę
Preferowana waluta EUR
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 2010, Odpowiedzi na pytania 736, Zadane pytania 347
Payment methods accepted Przelew | Send a payment via ProZ*Pay
Company size 10-25 employees
Year established 2005
Currencies accepted Euro (eur), Pounds sterling (gbp), Polish zlotys (pln), U. S. dollars (usd)
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 2
angielski > polski: Some extracts from contracts
Tekst źródłowy - angielski
PREAMBLE

Reaching this Agreement shall enable Client to provide data processing services for CCC. Unless expressly agreed different in the respective order form Client shall not be entitled to use the software granted and the services and other materials provided pursuant to the terms and conditions of this Agreement for any other parties or purposes as explicitly authorized by this Agreement.

TERMS AND CONDITIONS

Upon completion of the Statement of Work, Client shall be granted a perpetual, non-exclusive, non-transferable right to use the “Work Product” for the purposes of internal operations of Client and for the processing of Client’s own data. The Client shall neither be entitled to use the Work Product for the benefit of any other third party nor to license the Work Product to any other third party.

BREACH AND TERMINATION

If Client breaches any term of this Agreement or of any Statement of Work, or fails to pay any valid invoice rendered by BBB. BBB shall have the right to terminate this Agreement immediately as well as all Statements of Work then in process and, in addition to all other rights of BBB all amounts which would have become due and payable under this Agreement including any Statement of Work will immediately become due and payable to BBB. Any invoice which is unpaid by Client when due shall be subject to an interest charge calculated pursuant to the higher of 2 % per month (or part thereof) or statutory interest. Client shall be entitled to terminate any portion of any Statement of Work by giving BBB thirty (30) days prior written notice. In case of such termination BBB is entitled to invoice the full fees and charges set forth in the Statement of Work for the whole project, less such expenses which BBB saves by the early termination.

--------------------

WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

The exclusive remedy under this warranty shall be the repair or replacement of the defective component at the Licensor option. The Licensor reserves the right to require that all applicable failed materials are available and/or returned to the Licensor for review and evaluation.

In no event shall the Licensor be liable for special, incidental, indirect, or consequential damages of any kind, including, but not limited to, towing, downtime, lost productivity, cargo damage, taxes, or any other losses or costs resulting from a defective covered component.

This is the entire agreement between the Licensor and the Licensee about warranty and no Licensor employee or dealer is authorised to make any additional warranty on behalf of the Licensor. This agreement allocates the responsibilities for the Licensor’s component failure between the Licensor and the Licensee.

--------------------

DISTRIBUTION AGREEMENT

NOW THEREFORE THE PARTIES HERETO HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. The territory in respect of which the Distributor will act as the Company’s non-exclusive distributor is______________(hereinafter referred to as “the Territory”).

2. The products in respect of which Distributor will act are those products and related materials and spare parts made available by the Company for marketing in the Territory under the trademark “XXX”, and/or possibly such other trademarks as specified in Exhibit I hereto (hereinafter referred to as “the Products”).

The product range of Exhibit I may be altered or extended in mutual agreement between the parties, it being understood that the Company shall be entitled to withdraw products in the event of the discontinuation of their manufacture.

3. Distributor will buy sell the Products for its own account and at its own risk in accordance with the orders placed by Distributor and accepted by the Company for resale in the Territory. The Company supply the Products to Distributor at prices and conditions, including terms of payment, which will be communicated by the Company to Distributor from time to time in (a) separate letter(s) (Exhibit V) and which will be subject to alteration at the Company’s discretion, it understood that the General Conditions of Sale and Software License as attached hereto (Exhibit II) will be applicable to such supplies.
Tłumaczenie pisemne - polski
PREAMBUŁA

Zawarcie niniejszej Umowy będzie uprawniać Klienta do świadczenia na rzecz CCC usług przetwarzania danych. Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania przekazanego oprogramowania, świadczonych usług i innych materiałów dostarczonych stosownie do postanowień i warunków niniejszej Umowy dla innych osób i celów niż te, do których został wyraźnie upoważniony w niniejszej Umowie, chyba że inaczej wprost uzgodniono w odnośnym formularzu zamówienia.

WARUNKI I POSTANOWIENIA UMOWNE

Po sporządzeniu Zestawienia Prac, Klient otrzymuje nieograniczone czasowo, nie będące przedmiotem wyłączności i nie podlegające przeniesieniu, uprawnienie do korzystania z „Wyrobu” w ramach wewnętrznych działań Klienta i w celu przetwarzania swoich danych. Klient nie jest uprawniony do użytkowania Wyrobu w interesie jakiejkolwiek osoby trzeciej ani do udzielenia pozwolenia jakiejkolwiek osobie trzeciej na korzystanie z Wyrobu.

NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY I WYPOWIEDZENIE UMOWY

Jeżeli Klient narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jakikolwiek z warunków Zestawienia Prac, lub też jeżeli nie płaci wymagalnej faktury przedłożonej przez BBB, BBB ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, a także wszystkich realizowanych Zestawień Prac. Ponadto, niezależnie od wszystkich innych uprawnień przysługujących BBB, wszelkie należności, które stosownie do postanowień niniejszej Umowy i Zestawienia Prac stałyby się płatne i wymagalne, stają się natychmiastowo płatne i wymagalne. Od każdej wymagalnej faktury, która nie została opłacona przez Klienta, naliczane są odsetki określone na wyższym poziomie 2% w skali miesięcznej (lub części miesiąca) lub na poziomie odsetek ustawowych. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia każdej części Zestawienia Prac przez skierowanie do BBB pisemnego oświadczenia z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku takiego wypowiedzenie BBB jest uprawnione do wystawienia faktury obejmującej pełne wynagrodzenie i koszty za cały projekt, ujęte w Zestawieniu Prac, pomniejszone o te wydatki, które BBB zaoszczędzi dzięki wcześniejszemu wypowiedzeniu umowy.

--------------------

KLAUZULA GWARANCYJNA

NINIEJSZA KLAUZULA GWARANCYJNA W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA STOSOWANIE WSZELKICH INNYCH WARUNKÓW LUB POSTANOWIEŃ UMOWNYCH USTANAWIAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI JAKOŚCI LUB RĘKOJMI WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, WŁĄCZAJĄC W TO JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYDATNOŚĆ DO CELÓW ZWYKŁYCH ALBO TEŻ DO CELÓW SZCZEGÓLNYCH LUB INDYWIDUALNYCH .

Jedynym środkiem prawnym przysługującym z tytułu niniejszej klauzuli gwarancyjnej jest prawo do żądania naprawy lub wymiany wadliwego elementu, z zastrzeżeniem że Licencjodawca dokonuje wyboru sposobu spełnienia żądania. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia mu lub zwrotu wszelkich stosownych wadliwych materiałów w celu dokonania ich przeglądu i oceny.

W żadnym przypadku Licencjodawca nie będzie odpowiedzialny za wszelakiego rodzaju szkody o charakterze wyjątkowym, ubocznym, pośrednim bądź wtórnym, włączając w to w szczególności holowanie, okresy przestoju, obniżenie produktywności, szkody w ładunku, podatki, lub jakiekolwiek inne straty lub koszty spowodowane przez wadliwy element objęty niniejszą klauzulą.

Niniejsza umowa stanowi wyczerpujące i kompletne porozumienie pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą odnośnie odpowiedzialności za wady i żaden z pracowników lub przedstawicieli handlowych nie jest upoważniony do składania w imieniu Licencjodawcy oświadczeń odnośnie rozszerzenia zakresu tej odpowiedzialności. Niniejszą umową dokonany został podział odpowiedzialności za wady elementu Licencjodawcy pomiędzy Licencjodawcę i Licencjobiorcę.

--------------------

UMOWA DYSTRYBUCYJNA

STRONY NINIEJSZEJ UMOWY POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE:

1. Dystrybutor będzie działał jako niewyłączny przedstawiciel Spółki w ramach następującego Terytorium: __________________ (zwanego w dalszej treści umowy Terytorium).

2. Produkty, których dotyczyć będą działania Dystrybutora, to te produkty, związane z nimi materiały oraz części zamienne, które dostarczać będzie Spółka w celu ich sprzedaży na Terytorium i które objęte są znakiem towarowym “XXX”, oraz/lub ewentualnie objęte znakami towarowymi określonymi w Załączniku I do niniejszej umowy (zwane w dalszej treści niniejszej umowy „Produktami”).

Asortyment produktów określonych w Załączniku I może ulec zmianie lub rozszerzeniu na podstawie obopólnego porozumienia stron, z zastrzeżeniem że Spółka może wycofać produkty w razie zaprzestania ich produkcji.

3. Dystrybutor będzie kupował sprzedawał Produkty na własny rachunek i własne ryzyko, zgodnie z zamówieniami złożonymi przez Dystrybutora i zaakceptowanymi przez Spółkę, w celu ich odsprzedaży na Terytorium. Spółka dostarczy Produkty Dystrybutorowi na warunkach i po cenach, które będą Dystrybutorowi przekazywane co pewien czas w odrębnym(ych) liście(stach) (Załącznik V), i które mogą być zmieniane według uznania Spółki, z zastrzeżeniem że zastosowanie do takich dostaw mają Ogólne Warunki Sprzedaży i Udzielania Licencji na Oprogramowanie, które stanowią Załącznik II do niniejszej umowy.
angielski > polski: Contract based on FIDIC
Tekst źródłowy - angielski
Delegation by the Engineer
The Engineer may from time to time assign duties and delegate authority to assistants, and may also revoke such assignment or delegation. These assistants may include a resident engineer, and/or independent inspectors appointed to inspect and/or test items of Plant and/or Materials. The assignment, delegation or revocation shall be in writing and shall not take effect until copies have been received by both Parties. However, unless otherwise agreed by both Parties, the Engineer shall not delegate the authority to determine any matter in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations].
Assistants shall be suitably qualified persons, who are competent to carry out these duties and exercise this authority, and who are fluent in the language for communications defined in Sub-Clause 1.4 [Law and Language].
Each assistant, to whom duties have been assigned or authority has been delegated, shall only be authorised to issue instructions to the Contractor to the extent defined by the delegation. Any approval, check, certificate, consent, examination, inspection, instruction, notice, proposal, request, test, or similar act by an assistant, in accordance with the delegation, shall have the same effect as though the act had been an act of the Engineer.
Tłumaczenie pisemne - polski
Delegowanie przez Inżyniera wykonania jego obowiązków i uprawnień

Inżynier może w każdym momencie przenieść swoje obowiązki i uprawnienia na swoich asystentów, i może także odwołać takie przeniesienie. W roli wskazanych w zdaniu poprzedzającym asystentów mogą występować zarówno inżynierowie nadzoru i/lub niezależni inspektorzy powołani, aby kontrolować bądź poddawać próbom Urządzenia bądź Materiały. Przeniesienie obowiązków bądź uprawnień, jak również odwołanie każdej z tych czynności wymaga zachowania formy pisemnej i nie wywoła skutków dopóki kopie stosownego oświadczenia nie zostaną doręczone Stronom. Jednakże Inżynier nie może przenieść uprawnienia do dokonywania jakichkolwiek ustaleń w trybie podpunktu 3.5 [Ustalenia], chyba że obie Strony dokonają odmiennych uzgodnień.


Role asystentów pełnić będą odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają kompetencje do wykonywania tych obowiązków i uprawnień, a ponadto biegle posługują się językiem określonym w podpunkcie 14 [Prawo i Język] jako język właściwy dla komunikowania się przez Strony umowy.
Każdy asystent, któremu zostały powierzone obowiązki lub przekazane uprawnienia będzie upoważniony do wydawania poleceń Wykonawcy tylko w takim zakresie jaki został określony przy delegowaniu uprawnień bądź obowiązków.
Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, zaświadczenia, zgody, badania, kontrole, polecenia, powiadomienia, propozycje, żądania, próby bądź inne podobne czynności podejmowane przez asystentów, zgodnie z treścią delegowanych obowiązków bądź uprawnień, wywołują takie same skutki jakby czynności zostały wykonane przez Inżyniera


Glosariusze WW
Standards / Certification(s) EN 15038, ISO 17100:2015, Notary Approved
This company Hosts interns
Offers job opportunities for employees
Offers job opportunities for freelancers
Wykształcenie Master's degree
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 18. Zarejestrowany od: Oct 2003. Członek od: Mar 2006.
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Cambridge University (ESOL Examinations), verified)
polski > angielski (Cambridge University (ESOL Examinations), verified)
angielski > polski (Chicago - Kent College of Law, verified)
angielski > polski (University of Pittsburgh, US, verified)
angielski > polski (, verified)


Przynależność do organizacji TEPIS
Oprogramowanie memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Office XP, SDL TRADOS, SDLX
SDL Trados Studio 2011 - Advanced
Strona internetowa http://www.tlumaczenia-prawnicze.eu
CV/Resume CV/Resume (DOC)
Praktyki zawodowe IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.0).
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Find trusted individuals to outsource work to
 • Help or teach others with what I have learned over the years
Bio

Business and legal language. Contracts, bye-laws, business correspondence, statutes.

Diploma in English legal system and EU Community law - University of Cambridge.
Diploma in American legal system - Chicago-Kent College of Law.
Master of Law.
Diploma in English for Lawyers - University of Pittsburg School of Law
Postgraduate Translation Studies - University of Wroclaw Department of English

Publications:
Medical Law Cases and Commentaries - translation from Polish
International Internet Law - translation from Polish
Practising lawyer. Contact details: My email
mobile:+48 695 748 696  My website - IURIDICO

professional profile: View Wojciech Woloszyk's profile on LinkedIn

My company has been acting successfully on the market for over 15 years. During that time we entered into satisfactory cooperation with numerous companies, institutions, as well as with individual clients.

From over 10 years I provide linguistic services for the Court of Justice of the EU and the European Central Bank as a lawyer-linguist.

The only court expert in legal linguistics (biegły sądowy z zakresu lingwistyki prawniczej - juryslingwistyki, język angielski) in Poland.

Lawyer-linguist in the International Criminal Court in The Hague.

The main Polish reviewer in the World Law Dictionary ProjectThe world’s biggest and best multilingual law dictionary produced in a unique partnership between TransLegal and leading law faculties and lawyers-linguists around the world.

The World Law Dictionary for Poland is a cooperation between TransLegal and one of Poland’s leading law faculties, Poznan University, as well as IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. – the leading Polish LSP in the field of legal translations.

In addition to professors from the university, the translation team which produced the dictionary included experienced Polish, US and British lawyer-linguists with many years of translation experience and leading Polish lawyers practising in the various fields of law covered by the dictionary.

The dictionary includes over 10,000 Polish legal terms translated into English and broken down by field of law. In addition to the translations, there are notes explaining the Polish legal concepts when they are not fully equivalent to the English legal concepts. There are also notes explaining Polish legal concepts which do not have any equivalent in the English-speaking jurisdictions.

All of the Polish terms are linked to TransLegal’s English dictionary of law which is designed specifically to help lawyers and law students working in English as a second language. The English dictionary provides features, including sound recordings for pronunciation help, encyclopaedic entries, notes on usage, common mistakes, and a phrase bank listing authentic examples of each term. These features have been compiled by reference to a wide range of legal documents, corpora, reference materials, and the extensive knowledge gained from TransLegal’s 25 years of training lawyers to work in English.

The editor-in-chief of the World Law Dictionary for Poland is Wojciech Wołoszyk, aa Polish lawyer-linguist with a law degree from the University of Gdansk, a translation degree from the University of Wroclaw and a postgraduate degree from the University of Cambridge in the English legal system and EU law with over 18 years of experience in translating legal documents. Wojciech is the CEO of IURIDICO, the largest team of lawyers-linguists, legal translators and reviewers in the Polish market and a leading provider of highly specialised legal, financial and EU translations for the public and private sector in Europe and Poland. Person responsible for the quality assurance in the IURIDICO team working on the project is Marta Domaszk – Head of IURIDICO Quality Assurance Department and Magdalena Arent – Head of Translation Department coordinates workflow of the Polish chapter of the project.My team offers high-quality legal services, timeliness and helpful customer service, as well as all possible consultancy within the scope of:

* Comprehensive legal service;
* Construction investment process legal service;
* Advice on public procurement law;
* Due diligence reports;
* Contract drafting and opinions on contracts (e.g. developer contracts);
* Representation in courts and before administrative authorities, as well as representation in negotiations;
* Help in claiming damages from insurance companies;
* Legal and linguistic service for foreign investors (e.g. capital company formation, the completion of all formalities in all state offices).

Our offer includes in particular:

* Consecutive interpreting (interpreting during business meetings, negotiations, notarial deed preparation, etc.)
* Translations of legal documents (contracts, statements, business correspondence, notarial deeds, regulations, acts, Management Board reports, minutes of general meetings, etc.)
* Translations of financial documents (financial reports, balance sheets, credit files, capital markets, trading in securities);
* Translations of insurance documents (general terms and conditions of an insurance, liquidation proceeding documentation, etc.)

Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 2026
Punkty PRO: 2010


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski1182
polski > angielski828
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Prawo/patenty1112
Biznes/finanse463
Inne323
Technika/inżynieria44
Nauki ścisłe28
Punkty w 4 innych dziedzinach >
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Prawo (ogólne)694
Prawo: umowy612
Biznes/handel (ogólne)171
Finanse (ogólne)163
Nieruchomości67
Ubezpieczenia62
Prawo: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie36
Punkty w 18 innych dziedzinach >

Zobacz wszystkie punkty >
Słowa kluczowe: lawyer linguist, contract law, company law, tort law, EU law, economics, rehabilitation law, construction, construction works, consortium, agreement, contract, legal, contract translation, business, business translation, business correspondence, business writing, eu, eu translation, community, tax, taxation, insurance, companies, customs, commercial, ec, law, public procurement, capital market, property law, real estate, agreements, financial, financial translations, banking, banking translations, insurance, insurance translations, legal translations, civil law, law, legalese, english polish legal translator, polish english legal translator, english, polish, legal translator, legal translations, english polish legal translations, polish english legal translations, financial translations, legal translator, tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia prawne, tłumaczenia, polski angielski tłumaczenia, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia ekonomiczne, tłumaczenie umów, umowy, statuty spółek, statut spółki, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu, prawo cywilne, tłumaczenie aktów prawnych, tłumaczenia aktów prawnych, tłumaczenie aktów prawnych, tłumaczenia umów, tłumaczenia z zakresu prawa spółek, prawo spółek, kodeks spółek handlowych, tłumaczenia handlowe, tłumaczenia korespondencji handlowej, tłumacz prawniczy, tłumacz tekstów prawniczych, tłumaczenie SIWZ, tłumaczenie warunków przetargowych, tłumaczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tłumacz polski angielski, tłumacz, tłumacz gdynia, tłumacz gdańsk, tłumacz sopot, tłumacz prawnik, translator lawyer, translation services poland, translations poland, translations gdynia, translations gdansk, translations sopot, legal translations poland, insurance translations poland, financial translations poland, terms of reference, English to Polish translations, English to Polish legal translations, tłumaczenie sprawozdania finansowego, tłumaczenia, tłumaczenia gdynia, tłumaczenia gdańsk, tłumaczenia trójmiasto, tłumaczenia zamówienia publiczne, doradztwo prawne, porady prawne gdynia, windykacja gdynia, zamówienia publiczne, obsługa prawna gdynia, obsługa prawna gdańsk, prawnik gdynia, prawnik gdańsk, prawnik trójmiasto, foreign investors, iuridico, zamówienia publiczne doradztwo, www.iuridico.pl, zamówienia publiczne protest, tłumaczenia prawicze polski, tłumaczenia prawnicze angielski, tłumaczenia gdańsk, tłumaczenia gdynia, world law dictionary project, translegal, legal translation
Ostatnia aktualizacja profilu
Apr 2More translators and interpreters: angielski > polski - angielski > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Szukaj terminu
 • Praca
 • Forum
 • Multiple search