Członek od Jun '20

Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski
polski (mono)

Aleksandra Piasecka
EN>PL sworn translator, PhD

Polska
Czas lokalny: 18:48 CEST (GMT+2)

Język ojczysty: polski (Variant: Standard-Poland) Native in polski
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Usługi Translation, Editing/proofreading, MT post-editing, Training, Language instruction, Native speaker conversation
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Prawo (ogólne)Sztuka, rękodzieło, malarstwo
Prawo: umowyRząd/polityka
Biznes/handel (ogólne)Certyfikaty, dyplomy, świadectwa, CV

KudoZ (PRO) Punkty PRO: 8, Odpowiedzi na pytania 4
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 7
polski > angielski: Articles of Association
General field: Prawo/patenty
Tekst źródłowy - polski
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 6.000 zł (sześć tysięcy) złotych wniesiony przez Fundatorów, oraz środki pieniężne, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działalności. Z funduszu założycielskiego przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
darowizn, spadków, dotacji, grantów i subwencji otrzymanych zarówno z kraju, jak i za granicy;
aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
odsetek;
działalności gospodarczej Fundacji.

3. Fundacja może tworzyć na podstawie uchwały Zarządu inne fundusze własne, w tym rezerwowy.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Zarząd może uchwałą ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

5. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub członek Zarządu przez niego wyznaczony. Posiedzenie Zarządu może też zostać zwołane przez każdego z członków Zarządu o ile uprzedzi o tym pozostałych członków z wyprzedzeniem siedmiodniowym.

6. Uchwały na posiedzeniach Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów.
Tłumaczenie pisemne - angielski
1. The Foundation's assets shall consist of the initial fund in the amount of PLN 6,000 (six thousands zlotys) provided by the Founders, as well as cash, movables and other property rights gained by the Foundation in the course of its operation. The amount of PLN 1,200 (one thousand two hundred zlotys) shall be allocated from the initial fund for running economic activity.

2) The Foundation's income shall derive in particular from:
donations, legacies, subsidies, grants and subventions, obtained both in Poland and abroad;
assets, real estate and the Foundation’s property rights;
interest;
economic activity of the Foundation.

3. The Foundation may create, upon the resolution of the Management Board, its own funds, incl. reserve capital.

4. Two members of the Management Board, acting jointly, shall be entitled to make declarations of will on behalf of the Foundation. The Management Board may appoint its representatives to act on behalf of the Foundation, specifying the scope of their authorization.

5. The Management Board meets whenever the Foundation's needs require, but at least once every three months. The meeting of the Management Board shall be convened by the President or a member of the Management Board authorised by the President. The meeting of the Management Board may be convened by any member of the Management Board if s/he notifies other members thereof seven days in advance.

6. Resolutions shall be passed by an absolute majority of votes cast at the Management Board's meetings.
polski > angielski: Exhibition of Guttuso's Works
General field: Literatura/sztuka
Tekst źródłowy - polski

Obraz Bitwa o most admiralski uważany jest za początek okresu realistycznego w malarstwie Guttusa. W tekstach podkreślano, że „między rokiem 1948 a 1952 dokonuje się radykalny zwrot tego artysty w kierunku dojrzałego realizmu”. Należy zaznaczyć, że francuskim odpowiednikiem Guttusa był André Fougeron, który poprzez namalowanie w 1948 roku obrazu Paryżanki na targu zgłosił swój akces do francuskiego socrealizmu. Podobnie jak Fougeron, Guttuso „dopiero po wojnie wyzwala się ostatecznie spod wpływów kubizmu i ekspresjonizmu, zaczyna traktować problemy formalne wyłącznie jako funkcję treści”.

Recenzje wystawy były zanurzone w socrealistycznej nowomowie. Na łamach „Nowej Kultury” Guttusa określano jako „namiętnego agitatora, demaskującego świat burżuazyjny i ukazującego prawdziwe oblicze Włoch pod rządami chadecji”. Propagandowy ton, aczkolwiek niepozbawiony krytycyzmu, można było odnaleźć również na łamach „Stolicy”: „Nas, którzy jesteśmy na innym etapie rozwoju sztuki realistycznej i którzy parokrotnie mieliśmy okazję oglądać w tych samych salach «Zachęty» szczytowe osiągnięcia realistycznego malarstwa radzieckiego, mogą dziwić w obrazach Guttuso zbytnie jaskrawości koloru, deformacje i inne formalistyczne obciążenia”. Ignacy Witz również zauważał warsztatowe niedoskonałości artysty: „Guttuso niekiedy dla osiągnięcia większej ekspresji wpadnie w przesadę, dysonanse kolorystyczne, często nie daje mu się w pełni opanować warsztatu”.

Inni wskazywali go jako przykład dla polskich artystów: „z żalem przypominają się obrazy naszych plastyków-realistów, brudne kolory ich płócien, statyczność scen i nuda” . Hanna Szczypińska dodawała: „Dobrze, że nasz na ogół ostrożny realizm, jest konfrontowany z tak silną pasją twórczą, z zaciekłością poszukiwań, ze śmiałością prób czynionych chociażby kosztem chwilowych błędów i pomyłek” . Najciekawsza jest wypowiedź Jana Kowalskiego: „Nie widzieliśmy w polskim malarstwie takiego rozmachu, takiej żywiołowości, takiej tematycznej dosadności. Nie było tak spontanicznych wypowiedzi. Cechą niemal powszechną naszej plastyki jest nuda i schematyzm. […] Plastyka polska mająca szerokie możliwości rozwoju, polityczne i finansowe poparcie rządu, ogranicza się w ogromnej większości do zimnych, wymuszonych kiczów”.

Tłumaczenie pisemne - angielski

Battle of the Bridge of the Admiral is considered to be the beginning of the realistic period in Guttuso’s painting. It was stressed in the press that ‘between 1948 and 1952, the artist made a radical turn toward mature realism’. It should be emphasised that Guttuso had a French counterpart, André Fougeron, whose picture Parisians at the Market, painted in 1948, secured him a place among French socialist realists. As with Fougeron, Guttuso ‘only after the war freed himself from the influences of Cubism and Expressionism, and started treating formal problems exclusively as a function of content’.

The exhibition’s reviews were full of socialist-realist newspeak. In Nowa Kultura, Guttuso was described as a ‘passionate agitator who exposes the bourgeois world and reveals the true nature of Italy governed by the Christian Democratic Party’. A tone of propaganda could also be found in Stolica, but here it was not devoid of criticism: ‘Being at another stage of the development of realist art and having seen the crowning achievements of realist Soviet painting in the same exhibition halls of “Zachęta” several times, we can be surprised by the excessive garishness, deformations and other formalist influences in Guttuso’s paintings’. Ignacy Witz likewise spotted the artist’s technical shortcomings: ‘Guttuso sometimes goes to extremes to gain greater power of expression, cannot avoid a dissonance of colours, and his artistic techniques are often imperfect’.

Others held Guttuso as an example for Polish artists: ‘It is with regret that we recall the pictures of our realist painters, the dirty colours of their canvases, the stillness of depicted scenes, and boredom’. Hanna Szczypińska added, ‘I find it positive that our usually careful realism gets into confrontation with such an intense creative passion, fierceness of experiments, boldness of attempts which are made even at the cost of temporary mistakes and blunders’. The words of Jan Kowalski are the most interesting: ‘We haven’t seen such panache, such vibrancy, such topical bluntness in Polish painting before. Such spontaneity is new to us. Our visual arts are almost always boring and schematic . . . Polish art, even though it has ample opportunities for development as well as the political and financial backing of the government, generally settles for cold and affected kitsch’.

polski > angielski: Divorce Decree
General field: Prawo/patenty
Tekst źródłowy - polski
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura akt [***]

Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny
w składzie:
Przewodniczący SSO [***]
Ławnicy [***]
Protokolant: [***]
po rozpoznaniu w dniu [***]. w Lublinie sprawy z powództwa [***] przeciwko [***] o rozwód

I. rozwiązuje małżeństwo [***] z domu [***] i [***], zawarte [***] roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie zapijane do księgi małżeństw pod numerem [***]- przez rozwód bez orzekania o winie;

II. powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim [***] ur. [***] roku obojgu rodzicom ustalając miejsce zamieszkania dziecka przy matce;

III. zobowiązuje obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego, małoletniego dziecka i z tego tytułu zasądza od pozwanego [***] na rzecz jego małoletniego [***] alimenty w kwocie po [***]PLN (słownie: [***] złoty) miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 - ego każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia w terminie płatności każdej raty do rąk matki dziecka [***] poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku;

IV. odstępuje od obciążania stron nieuiszczoną częścią opłaty przejmując na rachunek Skarbu Państwa; znosi koszty procesu wzajemnie między stronami
Tłumaczenie pisemne - angielski
JUDGEMENT IN THE NAME OF THE REPUBLIC OF POLAND

File No. [***]

The Regional Court in Lublin, 3rd Civil and Family Division,
in the composition of:
Presiding judge of the Regional Court: [***],
Lay judges: [***],
Recording clerk: [***],
after hearing, on [***] in Lublin,
the case brought by [***]
against [***]
for divorce

I. dissolves the marriage of [***], née [***], and [***], solemnised on [***] before the Registrar of Vital Records in Lublin and entered into the Register of Marriages under No. [***] – by no-fault divorce;

II. entrusts both parents with the execution of parental authority over the minor [***], born on [***], establishing the child’s residence with his mother;

III. obliges both parties to bear the costs of the maintenance and upbringing of their minor child, and for this reason orders that the respondent [***] pay child support for the benefit of his minor son in the amount of PLN [***] (in words: [***] zloty) per month, payable in advance before the 15th day of each month directly to the child’s mother [***], together with statutory interest in the event of failure to meet the payment time limit of each instalment, starting from the date when the judgment becomes final and absolute;

IV. refrains from encumbering the parties with the unpaid part of the fee, which shall be paid by the State Treasury; and
distributes the costs of the court proceedings between the parties.
polski > angielski: Delivery Agreement
General field: Biznes/finanse
Tekst źródłowy - polski
1.
O ile nie zostało uzgodnione odmiennie przez obie Strony, dostawy Materiałów do Odbiorcy będą wykonywane zgodnie z Incoterms 2010 zdefiniowanymi w Załączniku nr 1 i na warunkach tej Umowy. Warunki te są rozumiane w ten sposób, że tydzień, w którym składane są zamówienia Odbiorcy do Dostawcy nie jest wliczany w termin dostawy, a tydzień, na którym dostawa zamówienia jest potwierdzona rozumiany jest jako ostatni dzień tego tygodnia.
2.
Przy każdej dostawie Materiałów Dostawca będzie dostarczał Odbiorcy następujące dokumenty wymagane przy dostawie/ nabyciu wewnątrzwspólnotowym:
 fakturę,
 dokument dostawy,
 certyfikat jakości.
3.
Jeżeli Dostawca oceni, że nie będzie w stanie dostarczyć Materiałów w lub przed dniem dostawy wymienionym na odpowiednim zamówieniu zaakceptowanym przez Dostawcę, Dostawca musi poinformować Odbiorcę o przyczynach i potencjalnym opóźnieniu 21 dni wcześniej. W takim przypadku Dostawca musi podjąć odpowiednie środki, aby ograniczyć opóźnienie dostawy. Niezależnie od tego oraz od Artykułu [***] Dostawca zapłaci karę umowną Odbiorcy w wysokości 5 % wartości opóźnionej dostawy za każdy tydzień opóźnienia.
4.
Odbiorca wymaga, a Dostawca niniejszym zgadza się, że 100 (sto) procent zamówionych ilości Materiałów musi być dostarczonych w terminie dostawy, jeżeli taki termin określony jest na odpowiednim zamówieniu; ten wymóg odpowiada w dalszej treści Umowy określeniu „poziom serwisowy”. Poziom serwisowy uzyskuje się po odjęciu ( od podstawy 100%) procentu zamówień dostarczonych z opóźnieniem w odniesieniu do całkowitej ilości zamówień złożonych w ciągu ostatnich 12 ( dwunastu) miesięcy.
5.
Za każdym razem, kiedy poziom serwisowy spadnie poniżej 85 ( osiemdziesięciu pięciu) procent, za każdy procent poniżej 85 %, z wyjątkiem, gdy takie opóźnienie jest wynikiem siły wyższej, Dostawca zapłaci Odbiorcy jako likwidację strat sumę 0,5 (zero przecinek pięć) procenta całkowitej wartości wszystkich zamówionych ilości w ciągu 12 ( dwunastu) miesięcy, przy założeniu, że taka likwidacja strat nie przekroczy 7 (siedem) procent tej wartości. Zapis ten nie ma zastosowania do opóźnień będących wynikiem działania siły wyższej.
Tłumaczenie pisemne - angielski
1.
Unless agreed otherwise by both Parties, supplies of the Materials to the Recipient shall be provided in compliance with Incoterms 2010 defined in Appendix 1 and on the conditions stipulated herein. According to these conditions, the week in which the Recipient's purchase orders are submitted to the Supplier shall not be counted in the delivery time, and the week in which the delivery of the purchase order is confirmed shall be deemed the last day of this week.
2.
Upon each delivery of the Materials, the Supplier shall provide the Recipient with the following documents required upon intra-community delivery/acquisition of goods:
 an invoice,
 a document of delivery,
 a certificate of quality.
3.
If the Supplier expects that it cannot deliver the Materials on or before the date of delivery specified on a relevant order approved by the Supplier, the Supplier must notify the Recipient of the reasons and a potential delay 21 days in advance. In such a case the Supplier must take adequate measures to reduce the delay of delivery. Irrespective of the above, and of Article [***], the Supplier shall pay a contractual penalty in the amount of 5% of the value of the delayed delivery for each week of delay.
4.
The Recipient demands that 100 (one hundred) percent of the ordered Materials be delivered on the date of delivery if such a date has been specified on a given order and the Supplier hereby agrees to this demand; the above-mentioned requirement corresponds with the term "service level" hereinafter. The service level is achieved by deducting (from the basis of 100%) the percentage of orders delivered with delay in relation to the total quantity of orders submitted within the last 12 (twelve) months.
5.
Every time the service level falls below 85 (eighty-five) percent, except for delays resulting from force majeure, the Supplier pays, to the Recipient, the sum of 0.5 (nought point five) percent of the total value of all the quantities ordered within 12 (twelve) months for each percent below 85% as compensation for losses, assuming that such compensation for losses does not exceed 7 (seven) percent of the aforesaid value. This provision does not apply to delays resulting from force majeure.

angielski > polski: Cross-border litigation
General field: Prawo/patenty
Tekst źródłowy - angielski
As far as cross-border litigation is concerned, the United Kingdom’s ability to hear cases, apply laws and recognise and enforce judgments is directly affected by EU legal framework.

Each Member State applies the same rules to determine which Member State’s Courts have jurisdiction to hear a particular claim. There are provisions in place to ensure that parallel sets of proceedings cannot be ongoing in separate Members States and that a party cannot cause unnecessary delay by deliberately issuing its claim in the “incorrect” Member State. Likewise, each Member State applies the same rules to determine which country’s law applies to any dispute before the Court. This provides a great deal of certainty for all involved.

In terms of commencing proceedings, the current rules mean that there are no real procedural hurdles: a claimant will not generally need the permission of the English Court to serve proceedings on a defendant based in another Member State.

The legal framework also means that Member States will recognise and enforce judgments given in the UK (and vice versa) by way of a simple procedure without the need for the case to be reassessed. This minimises the risk that a judgment will be, practically speaking, unenforceable, one of the biggest negatives with cross-border litigation.

If and when the UK formally leaves the EU, the framework providing these rules will no longer apply (although it will still apply to, and be applied by, Member States). At this stage, it is impossible to predict what legal framework will apply in future and we are unlikely to have any clear picture for years.

Tłumaczenie pisemne - polski
Jeśli chodzi o transgraniczne spory sądowe, prawo unijne bezpośrednio wpływa na zdolność sądów Zjednoczonego Królestwa do rozpatrywania spraw, stosowania przepisów, a także uznawania i wykonywania wyroków.

Każde państwo członkowskie stosuje te same zasady przy ustalaniu kraju, którego sądy są właściwe do rozpoznawania konkretnego powództwa. Przepisy nie pozwalają, aby w różnych państwach członkowskich toczyły się równoległe postępowania, ani też aby strona niepotrzebnie powodowała opóźnienia przez umyślne wnoszenie pozwu w niewłaściwym kraju. Podobnie każde państwo członkowskie stosuje te same zasady celem ustalenia, który system prawny ma zastosowanie do konkretnego sporu toczącego się przed sądem. Daje to silne poczucie pewności wszystkim zaangażowanym stronom.

Dzięki obecnym przepisom wszczęcie postępowania sądowego nie napotyka większych przeszkód natury proceduralnej: powód zwykle nie potrzebuje zgody sądu angielskiego, aby móc wnieść pozew przeciwko osobie z innego kraju członkowskiego.

Unijne ramy prawne oznaczają również, że państwa członkowskie uznają i wykonują wyroki wydawane w Zjednoczonym Królestwie (i vice versa), stosując w tym celu prostą procedurę, bez konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy. W ten sposób znacząco ogranicza się ryzyko niewykonalności wyroku, co stanowi największą wadę transgranicznych sporów sądowych.

Kiedy Zjednoczone Królestwo formalnie opuści UE, o ile w ogóle do tego dojdzie, te ramy prawne przestaną obowiązywać (choć ciągle będą mieć zastosowanie do pozostałych państw członkowskich, które nadal będą ich przestrzegać). Na obecnym etapie nie da się przewidzieć, jakie ramy prawne będą miały zastosowanie w przyszłości, i wydaje się mało prawdopodobne, abyśmy w najbliższych latach uzyskali jasność w tym względzie.
angielski > polski: Terms of cooperation
General field: Biznes/finanse
Tekst źródłowy - angielski
1. Complaints
We value our good relationships with our clients. However, we accept that from time to time, difficulties and misunderstandings do arise. If you have any problems, you should feel free to discuss your concerns with the partner responsible for handling the Matter. If, after such discussions, you feel that the Matter has not been adequately dealt with or any invoice is unreasonably high for the work involved, you should contact our Senior Partner who will endeavour to resolve your concerns. If we cannot resolve the matter, you may refer the matter to the Solicitors Regulation Authority or other appropriate authority responsible for the regulation of solicitors.

2. Termination
2.1. We will continue to work for you until any of the following events occur:
(a) We finish the work you have instructed us to do;
(b) Your invoice remains unpaid for a protracted period;
(c) We consider that it is not in our mutual best Interests for us to continue to work for you;
(d) You notify us that you have decided not to use us any longer;
(e) You (if an individual or a partnership) offer to make any arrangements with or for the benefit of your creditors or a petition of bankruptcy is presented in relation to you or any of your partners;
(f) You (if a limited company) are deemed to be unable to pay your debts (within the meaning of Section 123 of the Insolvency Act 1986) or you call a meeting to pass a resolution to wind up the company or such a resolution is passed or an administrator or receiver is appointed to all or any part of your business or property.
Tłumaczenie pisemne - polski
1. Skargi
Cenimy sobie dobre relacje z naszymi Klientami. Jednakże jesteśmy świadomi, że czasem nie da się uniknąć trudności i nieporozumień. W przypadku, gdy mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do omówienia ich ze wspólnikiem odpowiedzialnym za Państwa sprawę. Jeżeli po takiej rozmowie nadal będą mieć Państwo wrażenie, że problem nie został odpowiednio rozwiązany lub też jakaś faktura jest nieadekwatnie wysoka w stosunku do włożonej pracy, prosimy o kontakt ze starszym wspólnikiem, który postara się rozwiać Państwa wątpliwości. W dalszej kolejności pozostaje skierowanie sprawy do Brytyjskiej Izby Solicytorskiej [ang. Solicitors Regulation Authority] lub innego właściwego organu nadzorującego pracę solicitorów.

2. Rozwiązanie
2.1. Podejmujemy się pracy dla Państwa aż do momentu zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
(a) ukończymy powierzoną nam przez Państwa pracę;
(b) przez dłuższy czas będą Państwo zalegać z zapłatą faktury;
(c) uznamy, że dalsza kontynuacja współpracy nie leży w interesie Państwa ani naszej kancelarii;
(d) powiadomią nas Państwo, że rezygnują z naszych usług;
(e) zaproponują Państwo zawarcie porozumienia ze swoimi wierzycielami lub na ich korzyść, lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku do Państwa lub Państwa wspólników (dotyczy osób fizycznych i spółek osobowych);
(f) zostaną Państwo uznani za niezdolnych do spłaty swoich długów (w rozumieniu Artykułu 123 Prawa upadłościowego [ang. Insolvency Act] z 1986 roku) lub zwołają Państwo posiedzenie w celu przyjęcia uchwały o zlikwidowaniu spółki lub taka uchwała zostanie przyjęta, lub zostanie wyznaczony syndyk masy upadłościowej dla całości lub części Państwa działalności czy majątku (dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).
angielski > polski: Voluntary self-disclosure
General field: Prawo/patenty
Tekst źródłowy - angielski
What is a voluntary self-disclosure?
A voluntary self-disclosure is the process whereby an individual taxpayer discloses to the Polish tax authorities income, inheritance and gifts that were not timely or correctly declared in the past, and pays the related taxes accordingly. Individual taxpayers who would like to disclose previously undeclared or underestimated income, inheritance or gifts in Poland have to file a (rectified) tax return for past fiscal periods.

It is important to note that the possibility to submit a rectified tax return is suspended during a tax audit to the extent specified in the scope of such audit. Generally this means that a self-disclosure can be made in relation to undeclared income that is not subject to such tax audit.


What timeframes must be considered when making a voluntary self-disclosure in Poland?
Individual taxpayers who wish to regularize their tax situation must submit (rectified) tax returns in their name (self- disclosure cannot be made on a no-name basis), covering all non-statute barred fiscal years.

For gift tax purposes, the statute of limitations is in principle five years. The period starts at the end of the tax year in which a tax payment was due. However, as the tax obligation in respect of gifts depends on the type of asset received and the form of its acquisition, it is recommended to verify the moment of the tax obligation with an independent tax counsel.
Tłumaczenie pisemne - polski
Czym jest instytucja czynnego żalu?
Z czynnym żalem mamy do czynienia, kiedy podatnik ujawnia polskim władzom podatkowym wszelki dochód, spadki lub darowizny, które nie zostały w przeszłości zadeklarowane, bądź to w wymaganym terminie, bądź w sposób prawidłowy, oraz płaci od nich zaległe podatki. Podatnicy chcący w Polsce ujawnić dochód, spadki lub darowizny uprzednio niezadeklarowane, lub których wartość została zaniżona, muszą złożyć (skorygowane) zeznanie podatkowe za przeszłe okresy obrachunkowe.

Należy zaznaczyć, że możliwość złożenia poprawionego zeznania podatkowego ulega zawieszeniu w trakcie trwania kontroli skarbowej w zakresie określonym w takiej kontroli. Ogólnie oznacza to, że można dokonać ujawnienia tylko w odniesieniu do niezadeklarowanego dochodu, który nie stanowi przedmiotu takiej kontroli skarbowej.

Jakie ramy czasowe należy brać pod uwagę, korzystając w Polsce z instytucji czynnego żalu?
Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy chcieliby uregulować swoją sytuację podatkową, muszą złożyć (skorygowane) zeznania podatkowe we własnym imieniu (ujawnienie nie może być uczynione anonimowo) obejmujące wszystkie nieprzedawnione okresy obrachunkowe.

W przypadku podatku od darowizn okres przedawnienia wynosi zasadniczo pięć lat i zaczyna się z końcem roku podatkowego, w którym należało uiścić podatek. Jednakże obowiązek podatkowy powstały w związku z darowizną zależy od rodzaju otrzymanego majątku i formy jego nabycia, stąd zaleca się skonsultowanie momentu powstania obowiązku podatkowego z niezależnym doradcą podatkowym.

Wykształcenie PhD - Catholic University of Lublin (KUL)
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 12. Zarejestrowany od: Jul 2008. Członek od: Jun 2020.
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (IoLET Affiliate)
angielski > polski (Ministry of Justice, verified)
angielski > polski (LST)
angielski > polski (KUL (MA in English Philology, PhD in Literature))
angielski > polski (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, verified)


Przynależność do organizacji Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, CIOL, TEPIS
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Strona internetowa http://apiasecka.pl
CV/Resume angielski (PDF)
Uczestnictwo w konferencjach Conferences attendedProZ/TV Credential
Praktyki zawodowe Aleksandra Piasecka popiera ProZ.com's Zasady postępowania.
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Improve my productivity
 • Meet new end/direct clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Network with other language professionals
 • Find trusted individuals to outsource work to
 • Build or grow a translation team
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Get help on technical issues / improve my technical skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Help or teach others with what I have learned over the years
Bio

Dear Visitor,

If you are looking for a reliable and
meticulous English<>Polish translator of law, business or art
who can fully understand your message and its intended impact, and accurately convey
it to your audience, you are in the right place.

Certified by
the Polish Minister of Justice in 2012, I carry out sworn (official)
translations of documents: apart from the traditional paper form with a
stamp, I offer convenient e-originals (with a qualified electronic
signature), directly sent to the client’s e-mail box.

Moreover, I deal with non-certified
legal, business and art texts: publications, academic papers, projects,
websites, etc. My professional background (MA with honours in English
Philology, MA in Art History, PhD in English Literature, postgraduate studies
in sworn translations, 20+ specialised courses for translators) helps me to maintain
the superior quality of texts. To achieve the highest standards, I also cooperate
with editors and proofreaders of the target languages.

Clients who
have trusted me include art galleries, cultural institutions and foundations,
universities (mainly departments of law, social sciences and humanities),
companies, law firms, translation agencies, courts, public prosecutors’ offices
and the police.

I hope we also will have the chance of
starting rewarding and fruitful cooperation! Just let me know what
you need
, so I can help your business grow

Słowa kluczowe: English, Polish, law, business, art, translation, sworn, certified, official, PhD, academic, legal,


Ostatnia aktualizacja profilu
Sep 15More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Szukaj terminu
 • Praca
 • Forum
 • Multiple search