ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow: topimy Marzana!

March 22, 2003, 3:00 pm
PolskaWarszawaIn personangielski


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (15) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
lim0nka  \"Organizer\" \"Reporter\" może jak go utopimy, wiosna przyjdzie szybciej? :)  
Magda Dziadosz  \"Photographer\" stawiam się!  
Xleff   i ja też!  
GingerR   chetnie, ale...  
XKasia Trzcińska-Draper (X)   będę, cieszę się :)  
Dariusz Kozłowski   Nie damy Marzana skąd nasz Ród! Bracia konsolidujmy się ;-)  
PAS   a kuku. Postaram się usilnie  
KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO   C U then  
Araksia Sarkisian   Asta la ...jednak Marzanna...:)  
Jarosław Olszewski   ...  
XAgnieszka Hayward (X)  \"Photographer\" \"Host\" ta dam!  
Jakub Szacki   Jesli dozyje - bede.  
vladex   jeszcze nie wiem, czy będę, więc można zarezerwować 2 miejsca (bo niewiasta moja też poniekąd z branży), ale może przyjść nas 0 :-)  
Wit   chyba lepiej późno niż wcale ;) sztuk 1  
Natalie  \"Photographer\" Wit ma racje, ze chyba lepiej pozno niz wcale, ale skoro twierdzi ze bedzie sam, to ja przyjde z osoba towarzyszaca  


Postings about this event


Stron w wątku:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >
Powwow: Warszawa - Poland

leff  Identity Verified
Local time: 18:57
angielski > polski
+ ...
Ale tylko w celu obrony Marzana przed harpiami! Mar 4, 2003 

GingerR  Identity Verified
Local time: 18:57
angielski > polski
+ ...
chetnie ale... Mar 4, 2003

bardzo, bardzo prosze o ustalenie godziny wczesnopopoludniowej.

 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Polska
Local time: 18:57
niemiecki > polski
(Roz)poczêcie... Mar 5, 2003

do³¹czamicon_wink.gif[wyj¹tkowo] do g³osu mej szanownej przedpisarki - pocz¹æ mo¿naby wczeœnie, co siê z tego urodzi - zobaczymy...icon_wink.gif
  What are these?

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 17:57
angielski > polski
proponujê Mar 5, 2003

godz. 15.00 w pubie "Pod pstr¹giem" w Parku Skaryszewskim (tam, gdzie w styczniu) - woda blisko, bêdzie gdzie tego Marzana utopiæicon_wink.gif gdyby okaza³o siê, ¿e kana³ek zamarz³, trzeba bêdzie siê przenieœæ bli¿ej Wis³y...

bo za³o¿enie jest takie, ¿e naprawdê bêdziemy go robiæ i topiæicon_smile.gif

zamierzam
... See more
godz. 15.00 w pubie "Pod pstr¹giem" w Parku Skaryszewskim (tam, gdzie w styczniu) - woda blisko, bêdzie gdzie tego Marzana utopiæicon_wink.gif gdyby okaza³o siê, ¿e kana³ek zamarz³, trzeba bêdzie siê przenieœæ bli¿ej Wis³y...

bo za³o¿enie jest takie, ¿e naprawdê bêdziemy go robiæ i topiæicon_smile.gif

zamierzam zorganizowaæ trochê s³omy, jak¹œ kolorow¹ krepinê itp. je¿eli macie jeszcze jakieœ pomys³y dot. wygl¹du i ubioru ww. omc topielca, dajcie znaæ
Collapse

  What are these?

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Polska
Local time: 18:57
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
+ ...
pasi jak najbardziej Mar 5, 2003

tzn. i 15:00, i Pod Pstr¹giem i topienie.
Na razie kana³ek jeszcze œciêty lodem, ale mo¿e do wiosny puœci.
Nie trzeba by tego Marzana zrobiæ z jakiœ biodegradowalnych environment-friendly materia³ów? Ja tam mieszkam, wiêc jakby ten Marzan mia³ p³ywaæ w kana³ku przez nastêpne sto lat...icon_smile.gif))))

Magda

  What are these?

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 17:57
angielski > polski
Magda, Mar 5, 2003

dlatego w³aœnie bêdzie s³oma, jakieœ zielsko, a jak nie chcesz krepiny, mo¿na poszukaæ jakichœ liœci, kasztanów z jesieni itp.; bêdzie Marzan ekologicznyicon_smile.gif
  What are these?

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Polska
Local time: 18:57
ormiański > polski
+ ...
rozumiem dlaczego Marzan...:) Mar 6, 2003

...œmiem s¹dziæ, ¿e po przeczytaniu informacji o nieszczêsnej "obywatelce" USA, która ulepi³a balwana o kobiecych kszta³tach i póŸniej mia³a powa¿ne problemy z wymiarem sprawiedliwoœci...a raczej z czujn¹ reakcj¹ s¹siadów...my, ni¿ej i wy¿ej podpisani, w obawie przed nieadekwatn¹ reakcj¹ s¹siadów Syrenki...zdecydowa³yœmy pozbawiæ nasz¹ tradycyjn¹ Marzannê wszelkich cech ...hm...¿eñskich.
  What are these?

 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO  Identity Verified
Local time: 18:57
Członek ProZ.com
od 2011

angielski > polski
+ ...
mo¿e MarzANIO£ Was pogodzi? Mar 6, 2003

anio³y, jak powszechnie wiadomo, s¹ bezp³ciowe, przeto zamiast topienia Marzanny lub Marzanio³a (przeciw czemu protestuj¹ obie p³cie) a nawet Marzani¹tka (czego ¿adna matka-Polka nie zniesie), proponujê wykonaæ a nastêpnie utopiæ Marzanio³a.
Nela

  What are these?

 

PAS  Identity Verified
Local time: 18:57
angielski > polski
+ ...
katolicy bêd¹ protestowaæ Mar 6, 2003

ale gdyby tak spreparowaæ osobê imieniem San Marzano?
te¿ niby œwiêty(a/e), ale przynajmniej rodzaj nijaki, a œwiêci, jak wiadomo, bywali zamêczani na œmieræ

  What are these?

 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO  Identity Verified
Local time: 18:57
Członek ProZ.com
od 2011

angielski > polski
+ ...
jestem przeciw a nawet za Mar 6, 2003

przeciw - temu bykowi, co go sama strzeli³am: mia³o byæ "zamiast topienia Marzanny lub Marzana"

a za - San Ma¿ano (no bo jak napiszesz poprawnie San Marzano, to wymowa "san marcano" bêdzie myl¹ca

  What are these?

 

PAS  Identity Verified
Local time: 18:57
angielski > polski
+ ...
przypadkowa zbierznoϾ (sic) Mar 6, 2003

nie nie - to by by³ plagiat nazwy knajpy.

Tu: San Marzano; wym. San Ma¿ano
cf. Tarzan = Ta¿an

get it?

  What are these?

 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO  Identity Verified
Local time: 18:57
Członek ProZ.com
od 2011

angielski > polski
+ ...
I know, I know Mar 6, 2003

w Poznaniu te¿ jest San Marzano
  What are these?

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Polska
Local time: 18:57
ormiański > polski
+ ...
ja te¿ mam! ...:) Mar 6, 2003

pod bokiem...no prawie pod bokiem "San Marzano"...(smaczna i droga pizza...:)

 

PAS  Identity Verified
Local time: 18:57
angielski > polski
+ ...
kto ma ten ma Mar 6, 2003

a ja mia³em, ale mieszkam na Pradze Pn. i siê stamt¹d wynieœli po czasie niezad³ugim nie za d³ugim nie zad³ugim nieza d³ugim
  What are these?

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Polska
Local time: 18:57
ormiański > polski
+ ...
Ale Pod Pstr¹giem jest przytulniej...:) Mar 6, 2003 
Stron w wątku:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderatorzy tego forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search