ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow:

June 22, 2002, 12:00 am
PolskaWarsawIn personangielski


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (15) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
Magda Dziadosz  \"Organizer\" proponowane miejsce: Lolek, Pola Mokotowskie  
ProZ.com Staff  \"Reporter\" Moze Henry tez przyjedzie?  
Natalie  \"Photographer\" No wlasnie! Tym bardziej, ze Henry tak pieknie powiedzial po polsku: wszystko dziala, prosze sie rejestrowac!  
XUwe Kirmse  \"Photographer\" Zainteresowany to ja jestem, ale moge sie zadeklarowac w sposob wiazacy dopiero kilka dni wczesniej. Ale chcialbym Was poznac :-)  
maciejm  \"Photographer\" jeżeli tylko będę mógł, bardzo chetnie przyjadę
  What are these?
 
 
Xleff   wchodzę
  What are these?
 
 
XJacek Krankowski (X)   Henry bedzie wczesniej we Wloszech. W istocie byloby mu troche blizej. Na pewno bedzie jednak reprezentowany przez Marte Goc.  
Andrzej Lejman  \"Photographer\" + żona i córka :-)
  What are these?
 
 
Jerzy Czopik  \"Reporter\" <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> U mnie jak i u Uwego - chcia³bym móc, ale zdecydowaæ mogê dopiereo kilka dni wczeœniej
  What are these?
 
 
Jakub Szacki   Bede, jesli dozyje. W moim wieku nigdy nic nie wiadomo.  
Araksia Sarkisian  \"Photographer\" RWA....:)  
Marta Goc  \"Reporter\" Henry nie przyjedzie ale ja bede...  
Piotr Turski  \"Reporter\" Mnie też doliczcie.
  What are these?
 
 
Tomasz Niedbala  \"Reporter\" Witam. Chętnie przyjadę z Gdańska odwiedzić "stare śmieci"
  What are these?
 
 
Dariusz Kozłowski   cholera! po raz drugi mam coś w tym terminie :-(, ale będę próbował, zależy mi na poznaniu Was :-)
  What are these?
 
 


Postings about this event


Stron w wątku:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >
Powwow: Warsaw - Poland

Andrzej Lejman  Identity Verified
Polska
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2004

niemiecki > polski
+ ...
A co to jest Lolek? May 8, 2002

Czy ktos mo¿e coœ napisaæ? Nie znam tego miejsca, bo jak wiecie, stolic¹ Polski, jeœli chodzi o puby, jest akurat £ódŸ, wiêc jak dot¹d nie mia³em potrzeby nawiedzania tego miejsca.
  What are these?

 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
angielski > polski
+ ...
Pole (!) Mokotowskie May 8, 2002

http://www.lolekpub.pl/

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Polska
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2004

niemiecki > polski
+ ...
Lolek May 8, 2002

Miejsc mo¿e byæ troche ma³oicon_wink.gif. I menu jakieœ takie skromne... Chyba nie pojemy ..
Ale - skoro to wszystko co macie w Wawce - to trudnoicon_smile.gif.

  What are these?

 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Niemcy
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2003

polski > niemiecki
+ ...
Bolek i Lolek May 8, 2002

Tyle pamiêtem w tym kontekœcie. Kiedyœ to ogl¹da³em - czybym mia³ w ten sposób wróciæ do przesz³oœci?
A poza tym, to czy Bolek, czy Lolek, wsio ryba - odleg³oœæ i do jednego i do drugiego od nas jest zawrotna, ca³y dzieñ jazdy autem...
Zobaczymy, mo¿e uda mi siê jednak przekonaæ ¿onê, ¿eby przyjechaæ.
Przyjemnego œwiêta dla wszystkich tatusiów - u nas w "Reichu" jest jutro "Dzieñ Taty" no i wolne, wiêc wrzeszcie bêdzie siê mo¿na trochê odrobiæ.... See more
Tyle pamiêtem w tym kontekœcie. Kiedyœ to ogl¹da³em - czybym mia³ w ten sposób wróciæ do przesz³oœci?
A poza tym, to czy Bolek, czy Lolek, wsio ryba - odleg³oœæ i do jednego i do drugiego od nas jest zawrotna, ca³y dzieñ jazdy autem...
Zobaczymy, mo¿e uda mi siê jednak przekonaæ ¿onê, ¿eby przyjechaæ.
Przyjemnego œwiêta dla wszystkich tatusiów - u nas w "Reichu" jest jutro "Dzieñ Taty" no i wolne, wiêc wrzeszcie bêdzie siê mo¿na trochê odrobiæ.icon_smile.gif)
Collapse

  What are these?

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Polska
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2004

niemiecki > polski
+ ...
Leniwce May 8, 2002

Niemcy, o ile pamiêtam, to jeden z narodów, które pracuj¹ najmniej w ci¹gu roku. Sam mam z nimi do czynienia niemal na okr¹g³o i albo maj¹ œwiêto, albo d³ugi weekend, albo ju¿ co najmniej Mittagspause (ile¿ impulsów telefonicznych zmarnowa³em przez lata, zapominaj¹c o Mittagspause - zebra³oby siê naprawdê sporo!). Ale sa te¿ praktyczni - jak ju¿ œwiêto, to dwa w jednym, bo oszczêdniej. Taka to dziwna nacja. Ale co tam - z drugiej strony nie ma im czego zazdroœciæ - klap... See more
Niemcy, o ile pamiêtam, to jeden z narodów, które pracuj¹ najmniej w ci¹gu roku. Sam mam z nimi do czynienia niemal na okr¹g³o i albo maj¹ œwiêto, albo d³ugi weekend, albo ju¿ co najmniej Mittagspause (ile¿ impulsów telefonicznych zmarnowa³em przez lata, zapominaj¹c o Mittagspause - zebra³oby siê naprawdê sporo!). Ale sa te¿ praktyczni - jak ju¿ œwiêto, to dwa w jednym, bo oszczêdniej. Taka to dziwna nacja. Ale co tam - z drugiej strony nie ma im czego zazdroœciæ - klapy na oczach i zero poczucia humoru, a jak ju¿ coœ ponad zero, to uchowaj Bo¿e ...
To tak na marginesie wypowiedzi Jurka.
A swoj¹ drog¹, to nie jest a¿ tak daleko - swego czasu, kiedy by³em trochê nowszy, robi³êm trasê £ódŸ-Wuppertal i z powrotem non-stop, i to autem terenowtym, które nie jecha³o wiêcej, ni¿ 140...
Wiêc szerokiej drogi i nie zawiedŸ nas!
Collapse

  What are these?

 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 09:27
polski > niemiecki
+ ...
Leniwce May 8, 2002

icon_frown.gif

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Polska
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2004

niemiecki > polski
+ ...
Leniwce x 2 May 8, 2002

To bardzo lakoniczny komentarz i œwiadczy w 100% o tym, ¿e Uwe jest zbyt leniwy, by napisaæ coœ wiêcej. Mam nadziejê, ¿e Uwe wyka¿e siê ponadstandardowym poczuciem humoru i nie obrazi siê za te s³owa.
Mój partner biznesowy z Niemiec ju¿ w wieku ok. 52-53 lat zacz¹³ zajmowaæ siê intensywnie przede wszystkim planowaniem sowjej emerytury, Na podstawie danych o przewidywanej d³ugoœci ¿ycia dla mê¿czyzn z jego rocznika przyj¹³, ¿e po przejœciu na emeryturê bêdzie mia
... See more
To bardzo lakoniczny komentarz i œwiadczy w 100% o tym, ¿e Uwe jest zbyt leniwy, by napisaæ coœ wiêcej. Mam nadziejê, ¿e Uwe wyka¿e siê ponadstandardowym poczuciem humoru i nie obrazi siê za te s³owa.
Mój partner biznesowy z Niemiec ju¿ w wieku ok. 52-53 lat zacz¹³ zajmowaæ siê intensywnie przede wszystkim planowaniem sowjej emerytury, Na podstawie danych o przewidywanej d³ugoœci ¿ycia dla mê¿czyzn z jego rocznika przyj¹³, ¿e po przejœciu na emeryturê bêdzie mia³ jeszcze 22 lata do dyspozycji. Od tego momentu zacz¹³ traktowaæ pracê jako z³o konieczne od poniedzia³ku do pi¹tku. Ale ju¿ od poniedzia³ku myœli i planuje, ¿e w pi¹tek wyci¹gnie z gara¿u skrzynke piwa, a oko³o œrody zaczyna szykowaæ grilla i te rzeczy.
Dlatego uwa¿am, ¿e:
1) ten naród nie ma przysz³oœci
2) ¿ólta rasa w pierwszej kolejnoœci zaleje Niemcy, jako kraj najbardziej podatny.
Bez urazy dla nikogo.

A teraz na powa¿nie - czemu tak ma³o chêtnych na spotkanie - mo¿e nie wszyscy wiedz¹?
Czy nie mo¿na by rozes³aæ informacji mailem?
Andrzejicon_smile.gif
Collapse

  What are these?

 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 09:27
polski > niemiecki
+ ...
¿ólta rasa May 8, 2002

Niech trzy razy zaleje Niemcy, to szeœæ razy przejdzie przez Polskê. Ciebie na pewno wezm¹ na niewolnika, bo po co im leniwy Niemiec.
Równie¿ teraz nie sprowokujesz mnie do d³u¿szego komentarza.

  What are these?

 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Niemcy
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2003

polski > niemiecki
+ ...
Leniwce - ale dziwne May 8, 2002

Andrzeju, jakie tam leniwce.
Oficjalnie by³o w zesz³ym tygodniu œwiêto i jest w tym, i za tydzieñ znowu bêdzie - maj jest dobrym miesi¹cem. Ale nasze KOle¿anki i Koledzy (do licha, w niemieckim jest lepiej, bo mo¿na ta³atajstwo wpakowaæ do jednego worka: KolegInnen) pracuj¹ po weekendach i po nocach - zupe³nie jakbym siebie widzia³. Od ponad dwóch miesiêcy przepracowa³em wszystkie weekendy, robi¹c przerwê tylko na Wielkanoc, no i mo¿e ze dwa dni po drodze, ¿eby coœ poz
... See more
Andrzeju, jakie tam leniwce.
Oficjalnie by³o w zesz³ym tygodniu œwiêto i jest w tym, i za tydzieñ znowu bêdzie - maj jest dobrym miesi¹cem. Ale nasze KOle¿anki i Koledzy (do licha, w niemieckim jest lepiej, bo mo¿na ta³atajstwo wpakowaæ do jednego worka: KolegInnen) pracuj¹ po weekendach i po nocach - zupe³nie jakbym siebie widzia³. Od ponad dwóch miesiêcy przepracowa³em wszystkie weekendy, robi¹c przerwê tylko na Wielkanoc, no i mo¿e ze dwa dni po drodze, ¿eby coœ poza³atwiaæ. A co ja piszê, od pocz¹tku lutego tak jest, z trudem uda³o mis siê doprowadziæ nowy komputeer do stanu u¿ywalnoœci, a na przeinstalowanie starego i usieciowanie ich obu nie znalaz³em ani chwili czasu.
To tyle co do leniwców - ale pewnie Andrzej ma racjê, chocia¿ jak chcesz Andrzeju dzwoniæ w trakcie "Mittagspause", to dzwoñ do mnie, najwy¿ej przeœlê Ci jak¹œ przek¹skê przez telefon, bo s³owo "Pause" u nas w domu prawie nie istnieje.
A co do jazdy - odleg³oœæ to nie problem, Dortmund-Kraków (1100 km) zaliczy³em zesz³ego lata w 9,5 godziny (z granic¹ i drobnymi postojami w³¹cznie), gorsza sprawa z czasem.
W sumie niesprawiedliwe jest tylko to, ¿e do Warszawy za samolot na jedn¹ osobê musia³bym zap³aciæ wiêcej ni¿ za trzy do Londynu...
No to tyle tego przyd³ugiego komentarza, a z tymi ¿ó³tkami to niech bêdzie, Uwe ma racjê, po drodze zalej¹ te¿ i innych...
JCicon_smile.gif)
Collapse

  What are these?

 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 09:27
polski > niemiecki
+ ...
Jurek bêdzie stawia³! May 8, 2002

Skoro tyle pracuje, musi byæ strasznie bogaty! Wiêc na piwsko dla wszystkich chyba wystarczy.icon_smile.gif
  What are these?

 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Niemcy
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2003

polski > niemiecki
+ ...
A potem odbiorê sobie od Uwego... May 8, 2002

za g³upie propozycje.
Bogaci s¹ ci, co nic nie robi¹, a kasiorê maj¹. A my biedaki - co z tego ¿e du¿o pracujemy, potem przychodzi nasz Pan Eichel (czy w Polsce Belka) i wo³a o datek... A nie daj mu, to siê obrazi i obrzuci jak¹ kl¹tw¹, ¿e potem cz³owiek œwiat jakiœ taki pociêty na prostok¹ty widzi i stale w kó³ko chodzi...
Ale niech Wam bêdzie, jak dotrê, to pogadamy.icon_smile.gif

  What are these?

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Polska
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2004

niemiecki > polski
+ ...
Do Uwe May 8, 2002

Wyczuwam jakby brak zrozumienia dla (tak mi siê przynajmniej wydawa³o) ¿artobliwego tonu tej dyskusji i trochê agresji - ???
Zupe³nie niepotrzebnie.
Mam nadziejê, ¿e to rozwieje wszelkie w¹tpliwoœci co do moich intencji.
icon_smile.gif)))))))))))))))))

  What are these?

 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Niemcy
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2003

polski > niemiecki
+ ...
Bez obrazy - bez agresji May 8, 2002

bez ataków, bez zgryŸliwoœci.
Jeœli by³em zgryŸliwy, to przepraszam, a poza tym zostawmy sprawê na luzie.
Przyjemnego wieczoru Wam wszystkim

  What are these?

 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 09:27
polski > niemiecki
+ ...
Do Andrzeja i Jurka May 8, 2002

do Andrzejaicon_smile.gif)))))))))))))))
Widzisz, znowu nie da³em siê sprowokowaæ do d³ugiego komentarza, pozostajê leniwy.icon_smile.gif
do Jurka: To nie by³ atak, wcale nie musisz stawiaæ! W³aœnie - na luzieicon_smile.gif A ju¿ wcale nie rozumiem, kogo Ty prz
... See more
do Andrzejaicon_smile.gif)))))))))))))))
Widzisz, znowu nie da³em siê sprowokowaæ do d³ugiego komentarza, pozostajê leniwy.icon_smile.gif
do Jurka: To nie by³ atak, wcale nie musisz stawiaæ! W³aœnie - na luzieicon_smile.gif A ju¿ wcale nie rozumiem, kogo Ty przepraszasz i za co.
do wszystkich:icon_smile.gif)))))))))))))
Jasne?!
Collapse

  What are these?

 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Niemcy
Local time: 09:27
Członek ProZ.com
od 2003

polski > niemiecki
+ ...
Jasne! May 8, 2002

icon_smile.gif (uczê siê szybko i skracam komentarze, bo stajê siê leniwy...)
  What are these?

 
Stron w wątku:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderatorzy tego forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search